Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 425 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Brno
FN Brno – PMDV, L – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK, 17. NP II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „FN Brno - PMDV, objekt L – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK II“ jsou stavební úpravy v části 17. NP stávajícího objektu L, situované v areálu Fakultní nemocnice Brno, za provozu zbylé části objektu, a to v rozsahu a podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s názvem akce:“ FN Brno – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK“, PMDV, L, zak. číslo JDS 38-2018, datum: 11-2018, stupeň DSP + DPS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Ústí nad Orlicí
Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí   
Stručný popis: Předmětem zakázky je stavba Domu dětí a mládeže. Stavba je navrhována v zastavěném území areálu Perla Ústí nad Orlicí. Toto území je v současné době transformované a má schválený regulační plán. Z větší části je tvořeno areálem bývalého textilního závodu Perla 01, který je předmětem transformace a návrh Domu dětí a mládeže je jedním z nově navrhovaných objektů v rámci této transformace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Ústí nad Orlicí
Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je stavba Domu dětí a mládeže. Stavba je navrhována v zastavěném území Perla Ústí nad Orlicí. Toto území je v současné době transformováno a má schválený regulační plán. Z větší části je tvořeno areálem bývalého textilního závodu Perla 01, který je předmětem transformace a návrh Domu dětí a mládeže je jedním z nově navrhovaných objektů v rámci této transformace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nemocnice Na Bulovce
CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE – PORODNICKÉ APARTMÁNY – STAVBA II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je závazek dodavatele dle vydaného Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zhotovit pro zadavatele v budově č. 15 Gynekologicko- porodnické kliniky (dále také „GPK“) ve 2. NP (porodnické apartmány) a 3. NP (odd. šestinedělí) v areálu Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň, stavební a technologické úpravy spojené jak s přípravou, tak s realizací stavby (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Ústí nad Labem KŘ – výstavba nového objektu garáží a centrálního skladu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Demolice stávajícího objektu garáží a dílny a následná výstavba nového objektu garáží pro osobní automobily a centrálního skladu na témže místě dle projektové dokumentace. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Vlastimilem Stránským, architektonická kancelář Děčín, IČO 445 73 707. Při realizaci stavebních prací budou dodrženy podmínky z vydaného stavebního povolení a dalších stanovisek a vyjádření z projednání stavebních úprav ke stavebnímu řízení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Olomoucký kraj
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53 – rekonstrukce šaten v budově teoretické výuky v 1.NP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je rekonstrukce stávajících prostor šaten a jedné učebny v objektu teoretické výuky v 1.NP. Úpravou projdou i venkovní prostory před hlavním vstupem do šaten. Práce budou probíhat jak v hlavní stavební výrobě, tak i v přidružené stavební výrobě. Renovací projdou zdravotně technické instalace – rozvody vody a kanalizace, rozvody ústředního vytápění a rozvody silnoproudé elektroinstalace. Modernizované šatny a učebna budou mít novou vzduchotechniku, včetně centrální rekuperační jednotky. Nové budou i slaboproudé rozvody – poplachový a zabezpečovací a tísňový systém, strukturovaná kabeláž, rozvody pro audiovizuální techniku, rozvody jednotného času, školního zvonění a uzavřeného kamerového systému a domácího telefonu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Brno, městská část Brno-jih
„Rekonstrukce a modernizace budovy Jeneweinova 4“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Moravský Krumlov
„Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov“ identifikační číslo 117D8220B2161. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ MORAVSKÝ KRUMLOV“ vypracované projektantem Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Josef Pirochta, ČKAIT: 1005716, autorizace v oboru pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Stavební úpravy prostor ateliéru scénografie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby "Stavební úpravy prostor scénografie Bayerova 575/5, Brno", a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky. Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Šumice
Sociální bydlení v obci Šumice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o výstavby dvou stavebních objektů, kde vznikne 7 bytových jednotek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Rehabilitační ústav Hrabyně
RÚ Hrabyně - pracoviště Chuchelná novostavba pavilónu ergoterapie a ILTV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby pavilónu ergoterapie a ILTV, pracoviště Chuchelná.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kvasice
Rekonstrukce školního hřiště v Kvasicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce hřiště v obci Kvasice. Předmětná stavba se nachází v zastavěném území obce Kvasice v těsném sousedství základní školy, na ulici Husova č.p. 642 na pozemku p.č. 1335/4 katastrální území Kvasice v části, kde se v současné době nachází stávající školní hřiště. Stavba slouží jako školní hřiště a i nadále bude sloužit k stejnému účelu. Členění stavby je následující: - SO 01: Skok daleký - SO 02: Vrh koulí - SO 03: Hřiště - SO 04: Běžecká dráha
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Pavilon "P" - Lékárna_rekonstrukce a přístavba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro rekonstrukci a přístavbu pavilonu „P“ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a dodávka vybavení nových interiérů pavilonu „P“. Pavilon „P“ bude nově sloužit provozu lékárny s příslušnými hygienickými, administrativními a pomocnými prostory. Součástí stavební části rekonstrukce a přístavby objektu „P“ bude i rozšíření stávajícího systému potrubní pošty do objektu „P“. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: ČÁST 1 Stavební část_rekonstrukce a přístavba vč. rozšíření potrubní pošty ČÁST 2 Dodávka interiérového vybavení
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Kraj Vysočina
OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci stavby v objektu školy Dr. A. Bráfa bude kompletně nahrazeno stávající dispoziční řešení původních sociálních zařízení pro studentky a studenty v úrovni 1.NP až 3.NP novým vč. větrání se zpětným získáváním tepla. V úrovni 1.PP a dále v učebnách bude provedena rekonstrukce původních rozvodů vody a kanalizace. V části objektu bude provedena kompletní rekonstrukce podlah s výškovým sjednocením. V úrovni 2.NP bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace a rekonstruovány učebny výpočetní techniky. Menší stavební úpravy, budou prováděny ve všech prostorách objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Ostrava
Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - Proskovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavby „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - Proskovice“ v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost BKB Metal, a.s., se sídlem: Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674, v dubnu 2019, zak č. 17-3749.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie