Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 624 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DIAMO,státní podnik
Odvodňovací vrt – Okrouhlá Radouň - 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zhotovení Odvodňovacího potrubí, Akumulační a čerpací jímky, Zpevněné plochy akumulační a čerpací jímky, Oplocení, Výtlačné potrubí, Potrubí z jímky průsaků – gravitace, Potrubí z jímky průsaků – výtlak, Přípojka elektro a Čerpací stanice na pozemku parcelní číslo 1045/1 v katastrálním území Okrouhlá Radouň v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Nepomuk
OBYTNÁ ZÓNA NA DANÍČKÁCH II. ETAPA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) novostavba dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Daníčky v Nepomuku; stavba je členěna na stavební objekty: komunikace, kanalizace a vodovod, veřejné osvětlení, chráničky pro optické kabely, STL plynovod a přípojky
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Sedlice a Hoděmyšl – kanalizace; vodojem a vodovod, dostavba
Sedlice a Hoděmyšl – kanalizace; vodojem a vodovod, dostavba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a kanalizace v obci Sedlice s místními částmi Sedlice a Hoděmyšl. Odpadní vody budou odváděny na stávající ČOV do Rožmitálu pod Třemšínem. Délka kanalizace 7,7 km a délka vodovodu 1,9 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních přípojek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění a čištění odpadních vod
Vrbičany – kanalizace 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Vrbičany, která nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody budou odváděny přes kanalizační systém obce Telce na ČOV v obci Telce. Délka kanalizace 3,6 km (z toho 1,59 km výtlak) a délka veřejných částí kanalizačních přípojek 1,24 km.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Břidličná
Stavební úpravy místní komunikace ulice Tovární a 1. Máje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Stavební úpravy místní komunikace ulice Tovární a 1. Máje“ je úprava stávajících ulic Tovární, 1. Máje a Dlouhá. Ulice jsou využívány k pohybu občanů města Břidličná a jako přístupové místní komunikace k okolní zástavbě panelových, bytových a rodinných domů a zdravotního střediska. Více viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Břidličná
Regenerace sídliště Břidličná, ul. Jesenická (II. Etapa)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Regenerace sídliště Břidličná, ul. Jesenická (II. Etapa)“ jsou stavební úpravy stávajícího prostoru sídliště ve městě Břidličná, ulice Jesenická. Regenerace sídliště je navržena celkově ve IV. Etapách, jejichž realizace se předpokládá v letech 2017-2021. V rámci II. Etapy je navržena stavební úprava stávajících místních komunikací označených, jako MK_2 – MK_4. Součástí stavebních úprav je i stavební úprava stávající parkovací plochy. Dále budou v rámci druhé etapy dodán mobiliář a realizováno veřejné osvětlení. Více viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
město Tachov
Cyklostezka Tachov Světce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce společného pásu pro provoz cyklistů a chodců spojené s vybudováním veřejného osvětlení. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v Zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Dačice
Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín“ podle projektové dokumentace a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu dle zadávacích podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/29 Olešná - Podolí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby je obnova povrchu silnice I/29, který je provozem již značně poškozený. Jedná se o úsek od konce nové živičné úpravy v provozním staničení silnice 13,874 30 až na konec průtahu obce Podolí I. Celková délka stavby činí 1,770 64 km. Začátek úpravy je v provozním staničení silnice km 13,874, 30 m před obcí Podolí I. Konec úpravy je na úrovni nového živičného krytu ve vzdálenosti 1,770 64 km od začátku úpravy, odpovídá km 15,644 staničení silnice I/29. Silnice spojuje okresní města Písek a Tábor. Funkcí stavby je obnova živičného krytu silnice I. třídy včetně vyrovnání příčného profilu, podélného profilu a současně zesílení vozovky, tím zvýšení bezpečnosti silničního provozu, jakož i zvýšení životnosti celé vozovky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Navrhovaná akce řeší problematiku stavebních úprav stávající komunikace III/35274 a vybudování nové opěrné zdi v místě rodinného domu č.p. 29 v obci Borová. Rozsah stavebních úprav je definován projektovou dokumentací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Pivín
Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Záhumenská, 2.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci novostavby komunikace a páteřních inženýrských sítí spolu s přípojkami jako základní technická vybavenost rozvojového území pro stavbu samostatně stojících rodinných domů v obci Pivín, lokalitě Záhumenská. Jedná se o výstavbu komunikace, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, podzemního distribučního vedení nn a veřejného osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Brno
Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele retenčních nádrží   
Stručný popis: Předmětem činnosti dodavatele bude poskytování služeb a stavebních prací (a zajišťování dodávek) při projektování a realizaci retenčních nádrží Červený mlýn a Královky (včetně dodávky technologie) a implementace automatizovaného řídicího systému stokové sítě v reálném čase (RTC), a to včetně komunikací a uvedení retenčních nádrží do provozu v souladu s jejich účelem a včetně provedení souvisejících terénních krajinných úprav. Zásadním požadavkem zadavatele je dodání software optimálního řízení funkcí jednotlivých retenčních nádrží na území Statutárního města Brna, a to na základě predikce dešťových srážek ve smyslu odhadu jejich intenzity a délky trvání a minimalizace odlehčení kanalizace. V rámci plnění veřejné zakázky bude předmětem činnosti dodavatele zejména: a) zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí; b) obstarání územních rozhodnutí; c) zpracování dokumentace pro stavební povolení; d) obstarání stavebních povolení; --- pokračování II.2.4) ---
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technické služby města Olomouce, a.s.
Opravy komunikací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění oprav dlážděných a živičných komunikací
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Bořice
Dostavba kanalizace Bořice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky jsou stavební úpravy na zakázce ,,Dostavba kanalizace Bořice“ Území stavby se nachází převážně v zastavěné části obce Bořice. Stavba kanalizace je většinou umístěna na veřejně přístupných pozemcích - v místních komunikacích ve vlastnictví obce Bořice a ve vozovkách správě SÚS. Některé úseky zasahují i do pozemků soukromých vlastníků. Stavba prochází v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. Jednotlivá vyjádření správců sítí jsou součástí projektové dokumentace (v PD pro DSP). Před zahájení stavebních prací budou stávající sítě vytyčeny. Jedná se o stavbu splaškové kanalizace bez kanalizačních přípojek, která by měla zařídit bezproblémový odtok splaškových vod z lokality. Navrhovaná kanalizace bude přístupná po veřejných komunikacích. Nová splašková kanalizace bude svedena na ČOV Hrochův Týnec. Se stavbou kanalizace bezprostředně souvisí výstavba nových kanalizačních přípojek. Podmiňující investicí je intenzifikace ČOV Hrochův Týnec.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Vranovice
Vranovice – kanalizace a vodovod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a kanalizace v obci Vranovice. Odpadní vody budou odváděny přes stokový systém obce Sedlice na stávající ČOV do Rožmitálu pod Třemšínem. Délka kanalizace je 5,17 km a délka vodovodu 4,87 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních i vodovodních přípojek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie