Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 931 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Veolia Energie ČR, a.s.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Komenského a Palackého   
Stručný popis: • Rekonstrukce stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Ověření zadání a zjištění současného stavu. • Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demolic, demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Veolia Energie ČR, a.s.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava   
Stručný popis: Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase • Ověření zadání a zjištění současného stavu.• Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demolic, demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění • Zajištění vytyčení všech inženýrských sítí a dotčených pozemků před zahájením výkopových prací. V případě nejasnosti polohy sítě vzhledem k plánované poloze zajistí Zhotovitel na vlastní náklady provedení sond, případné provedení přeložek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Bezděkov nad Metují
Výběr dodavatele stavby - Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního systému v obci Bezděkov nad Metují. Součástí stavby je realizace kanalizačního systému, čistírny odpadních vod a kanalizačních přípojek po veřejné části. Stavba se člení na následující objekty, technická a technologická zařízení: SO 01 ČOV, SO 01.1 Zpevněné plochy a oplocení, SO 01.2 Trubní propoje, SO 01.3 Zemní filtr, SO 02 Kanalizační síť, SO 03 Přípojky- veřejná část, SO 04 Přeložky plynovodu, SO 05 Přeložky NN, PS 01.1 Technologie ČOV, PS 01.2 Technologie ČS PS 03 Technologická elektroinstalace. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci zakázky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Březnice
Vodojem Březnice – nové vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového zemního vodojemu 2x60m3, přípojky NN, příjezdové polní cesty k VDJ, propojovacích potrubí, odpadu, oplocení. Stavba vodojemu zvýší zabezpečenost v dodávce pitné vody, zlepší tlakové poměry v síti a zajistí dostatečné množství vody při požáru.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D Aktualizace a doplnění dopravního značení IJ 18 na dálniční síti ČR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jednotné vyznačení všech odpočívek na dálniční sítí v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., TP 100 a novými vzorovými listy, dále doplnění dodatkových tabulek E 16 s vyznačením vzdálenosti k příští čerpací stanici
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci zakázky bude prováděno vodorovné dopravní značení komunikacích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti severovýchod, po dobu 48 měsíců.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Nová Ves nad Popelkou
Nová Ves nad Popelkou – chodník podél silnice II/284   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Nová Ves nad Popelkou – chodník podél silnice II/284“ je výstavba chodníku v obci Nová Ves nad Popelkou. Celková délka nového chodníku je 1 686 m. Během realizace stavby chodníku bude zřízena nová dešťová kanalizace pro odvodnění nového chodníku a části silnice (celková délka 1 237,4 m), instalováno nové veřejné osvětlení po celé délce stavby, vybudovány čtyři přechody pro pěší (včetně jejich nasvícení a protismykové úpravy před přechody), ve 4 úseku bude provedena sanace svahu a vybudovány dvě železobetonové opěrné zdi a tři armovaná tělesa, dále pak bude provedena bezbariérová úprava dvou autobusových zastávek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Doprovodné opatření k SOKP 511, Praha 21, č.akce 13 461   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je souvislá údržba komunikace Do Říčan, v úseku Českobrodská – Na Korunce v Praze 21. Jedná se o odfrézování konstrukce vozovky v tl. 100 mm s následnou náhradou v tl. 140 mm (90 mm ACL 22S 50/70 a 60 mm ACO 11S 50/70). Fréza a pokládka asfaltových vrstev bude provedena pomocí technologie 3D. Budou osazeny nové obruby a vodorovné dopraví značení (VDZ) bude obnoveno dle odsouhlaseného stanovení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Povodí Moravy, s.p.
VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jedlovský přivaděč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci Jedlovského přivaděče, a to metodou Relining, tzn. vkládáním potrubí menšího vnějšího průměru do sanovaného stávajícího potrubí. Bezvýkopová technologie bude provedena v celé délce trasy na stávajícím betonovém potrubí DN 500 – 700 a ocelovém potrubí DN 500. Součástí stavby bude i demolice některých stávajících šachet a umístění monitorovacího zařízení pro měření průtoku a hladiny vody. Pro přístup k potrubí budou ve stanovených bodech trasy stávajícího potrubí umístěny montážní, startovací a cílové zapažené jámy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
DIAMO, státní podnik
ČSOV a výtlačný řad   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba souboru staveb technické infrastruktury – vodovodů a kanalizací v lokalitě průmyslové zóny PZ I města Stráž pod Ralskem. V rámci veřejné zakázky budou vybudovány zejména čerpací stanice odpadních vod s navazujícím řadem tlakové kanalizace, přivaděč vody a související přeložky vodovodních potrubí a přeložky potrubí dešťové a splaškové kanalizace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Sadská – Kanalizace v ulici Resslova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových gravitačních přípojek splaškové kanalizace pro stávající zástavbu rodinných domů v ulici Resslova ve městě Sadská. Účelem této stavby je spolehlivý odvod splaškových vod z dané lokality.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Provádění oprav vodovodu   
Stručný popis: 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce dle § 14 odst. 3 ZZVZ je realizace plánovaných oprav a havarijních oprav vodovodu na území hlavního města Prahy, případně v dalších lokalitách, v níž Zadavatel provozuje vodovody. 3.2. Součástí předmětu plnění je také zřízení a využívání provozoven rozmístěných na správním území hlavního města Prahy. V každé z takových provozoven musí být uložena alespoň základní zásoba servisního materiálu určeného k průběžnému odstraňování vzniklých závad na vodovodech provozovaných Zadavatelem. Dodavatel je povinen na těchto provozovnách dodržovat všechny požadavky (např. způsob ukládání materiálu, dodržování pořádku na pracovišti, dodržování zákazu kouření atd.) týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany vyplývající z platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3.3. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadavací dokumentaci
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Oprava živičného povrchu silnice III/22929 Břínkov-Brodec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/22929 Břínkov-Brodec, v rozsahu staničení km 3,693-6,046.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Oprava živičného povrchu silnice III/01319 Mstišov-Pozorka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/01319 Mstišov-Pozorka, v rozsahu staničení km 1,630-3,081
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Oprava živičného povrchu silnice III/22123 Radechov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) předmětem veřejné zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/22123 Radechov v rozsahu staničení km 1,535 - 2,730.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie