Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 682 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Kbel
Kbel a Kbílek – tlaková kanalizace a ČOV 300EO, Kbel a Kbílek – vodovod, vodojem, úpravna vody   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené se odkanalizováním celé obce Kbel včetně její místní části. Splašky budou tlakovou kanalizací sváděny do nové biologické ČOV 300 EO. Vyčištěné vody budou gravitačně odtékat přes vyústní objekt do recipientu – Pekelský potok. Předmětem veřejné zakázky jsou dále stavební práce a související dodávky a služby spojené se stavbou veřejného vodovodu s napojením na nový vodojem, výstavba úpravny vody a vodojemu. Upravená voda bude shromažďována ve vodojemu a následně distribuována zrychlovací stanicí o čerpaném výkonu až 5,0 l/s do veřejného vodovodu ke spotřebiteli. Celková délka tlakové kanalizace 3 035,9 m. Celková délka vodovodu 2 948,5 m, vodovodní přípojky 104 ks. Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Jesenice
Splašková kanalizace Jesenice, Dobrošovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba: SO 01 – Čerpací stanice a výtlačný řad SO 02 – Splašková kanalizace PS 01 – Technologická část ČS
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č. akce 999431-III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína. Zpevněné plochy náměstí budou dlážděny velkoformátovou dlažbou a náměstí bude doplněno o vodní prvek a mobiliář. Dojde k úpravě odvodnění. Voda bude odváděna do odvodňovacích žlabů a uličních vpustí. Dále bude provedena přeložka plynovodu, vodovodu a elektra. Náměstí bude doplněno o dětské hřiště, osvětlení a zeleň a bude postaveno zázemí pro stánky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Oslavice – novostavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Záhumenice a v lokalitě Necidův kopec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: • Novostavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Záhumenice. SO-101 Vodovod 376,40 m, SO-201 kanalizace splašková 319,60 m. Připojení na místní vodovodní a kanalizační síť v obci Oslavice. Profil nového vodovodu je DN 80, profil stávajícího vodovodu, na který bude vodovod připojen je DN 80. Profil nové kanalizace je DN 250, profil kanalizace, do které se připojuje je DN 250. • Novostavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Necidův kopec. SO-101 Vodovod 210,49 m, SO-201 kanalizace splašková 199,25 m. Připojení na místní vodovodní a kanalizační síť v obci Oslavice. Profil nového vodovodu je DN 80, profil stávajícího vodovodu, na který bude vodovod připojen je DN 80. Profil nové kanalizace je DN 250, profil kanalizace, do které se připojuje je DN 250.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Břežany II
Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II – Rostoklaty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ (díla) je vybudování nové cyklostezky mezi obcemi Břežany II a Rostoklaty (dále: „stavba“ či „cyklostezka“). Cyklostezka bude vybudována jako nová komunikace pro cyklisty a chodce. Součástí stavby je výstavba nového příkopu dle ČSN, úprava zeleně za sadovou obrubou a vybudování nového veřejného osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Želiv
Kanalizace a ČOV Vřesník   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) výstavba nové splaškové kanalizační sítě včetně kanalizačních přípojek (gravitační splašková kanalizační síť v celkové délce 1644 m, veřejné části domovních přípojek splaškové kanalizace v celkové délce 372 m), výstavba nové ČOV (kapacita 150 EO)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
MERO ČR, a.s.
Opravy vad izolace na ropovodech MERO (III)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na 4 roky na opravy asfaltové izolace ropovodu Družba DN 500, ropovodu IRČ DN 700 a DN 500 v rozsahu hranice řeka Morava - Litvínov a také případně v menší míře opravy polyetylenové izolace na ropovodu IKL v úseku CTR Nelahozeves - Rozvadov. Jedná se o cca 50 - 80 oprav vad izolace ročně, přibližně 300 vad za 4 roky trvání Rámcové smlouvy. Zcela výjimečně může jít o opravu dříve páskou izolovaných úseků ropovodu Družba.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
SV Vyškov - větev Ivanovická   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodních řadů z tvárné litiny DN 200 v délce cca 4 092 m včetně související přeložky výtlačného řadu TLT DN 150 v délce 50 m a bezpečnostního přelivu PVC-U 250 x 7,3 mm v délce 65 m. Součástí plnění je také zkapacitnění vodojemu Ivanovice z 1x650 m3 na 2x 550 m3. Smyslem stavby je zajištění centrálního přívodu pitné vody ze skupinového vodovodu Vyškov do města Ivanovice na Hané.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Velké Heraltice
Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem navrhované stavby je neškodné odvedení a vyčistění odpadních vod, produkovaných z jednotlivých nemovitostí v obci Velké Heraltice. Jedná o čistě ekologickou stavbu, jejímž cílem je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění odpadních vod. Tento cíl je v souladu s environmentálními cíly pro členské státy Evropské unie stanovenými Jedná se o vybudování následujících stavebních objektů: SO 01 Splašková kanalizace SO 02 Čerpací stanice ČS1 a ČS2 s výtlačnými řady SO 03 Veřejná část kanalizačních přípojek SO 04 Čistírna odpadních vod SO 05 Vnější el. rozvody NN k ČS1 a ČOV SO 06 Vnější el. rozvody NN k ČS2 PS 01 Strojní technologie ČOV PS 02 Elektrorozvody a MaR ČOV
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Brno
Dopravní napojení lokality Komínské louky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního napojení lokality Komínské louky včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technické služby města Olomouce, a.s.
Opravy komunikací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění oprav dlážděných komunikací
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Markvartovice
Dostavba splaškové kanalizace v obci Markvartovice - III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba III. etapy splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v obci Markvartovice v délce 2803 m, kanalizační přípojky, přeložky vodovodu a přeložky kanalizace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č.akce 999085/2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace Vysočanská v úseku Nad Krocínkou – Prosecká v Praze 9, . Dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky a sanaci podloží do hloubky 620 mm. V křižovatce a u odbočovacího pruhu bude provedena výměna pouze ložné a obrusné vrstvy. Dále budou vyrovnány obruby a rekonstruován chodník. Část chodníku bude dlážděna betonovou dlažbou, část bude z litého asfaltu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Dalovice, Všeborovice - vodojem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba vodojemu v místní části Všeborovice, k.ú. Dalovice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská - Rokycanská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská - Rokycanská“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Rekonstrukce komunikací 2. Přípojky uličních vpustí 3. Veřejné osvětlení 4. Zabezpečení vedení Cetin 5. DIO 6. Úpravy zeleně.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie