Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 897 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Obnova VDZ na dálnicích 2016-2020   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu trvání 48 měsíců s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k poskytování stavebních prací spočívajících v obnově vodorovného dopravního značení barvou nebo plastem v souladu s požadavky na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na dálnicích v údržbě jednotlivých Středisek správy a údržby dálnic.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
19089 - D48 Vojkovice - Horní Tošanovice, oprava povrchu mostů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o provozní škody (ztráta asfaltového tmele, ztráta makrotextury, staré vysprávky, příčné a podélné trhliny, výtluky) na mostech D48-074 a D48-079 u obcí Vojkovice a Horní Tošanovice v km 57,600 a 59,800 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP. Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, očištěním vozovky, spoj. postřik z mod asf emulze 0,6 kg/m2, pokládkou asf. betonu ACL 22 S mod v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,30 kg/m2 a pokládkou asf. betonu SMA 11 S mod v tl. 40 mm, osazení teplotních čidel. Celková výměra nepřesáhne 9 737,50 m2. Součástí opravy bude provedení obnovy VDZ (plast-zvučící). Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Oprava silnice II/360 Ústí nad Orlicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o opravu silnice II. třídy číslo 360 v délce cca 0,660 km v úseku od křižovatky s ulicí Kralovéhradecká po okružní křižovatku s ulicí Letohradská. Komunikace je navržena ve stávajícím směrovém uspořádání. Je navrženo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu řešeného úseku. Práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude zdarma uložen na cestmistrovství Ústí nad Orlicí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Otročín, Brť - tlaková kanalizace a ČOV, část tlaková kanalizace   
Stručný popis: Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Otročín a Brť zakončenou na nově vybudovanou ČOV Otročín. SO 01, SO 02 Splašková kanalizace tlaková celkem 5 260,5 m z toho: PE100 RC dn 90×5,4 SDR 17 139,0 m PE100 RC dn 75×6,8 SDR 11 795,0 m PE100 RC dn 75×4,5 SDR 17 1107,5 m PE100 RC dn 63×3,8 SDR 17 897,8 m PE100 RC dn 50×3,0 SDR 17 2321,2 m SO 12 Kanalizační odbočky V PD je rovněž uveden rozsah podružných výtlaků od hranice připojovaného pozemku ke kanalizačnímu řadu, které jsou součástí vydaného stavebního povolení. Jedná se o vysazení odbočkového T-kusu a šoupátka v provedení pro odpadní vodu a části podružného výtlaku v komunikaci. Podružné výtlaky PE100 RC dn 40×3,7 SDR 11 775,0 m
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
II/101 Třebotov – Rudná, rekonstrukce I. Etapa – stavební práce   
Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/101 spočívající ve výměně stávajících asfaltových vrstev vč. horní nestmelené podkladní vrstvy. Návrh počítá s navýšením nivelety o 60 mm v extravilánových úsecích a o 10 mm v intravilánových úsecích. Návrh respektuje stávající šířkové a sklonové poměry. Umístění stavby je dáno polohou stávající silnice II/101, která se nachází ve Středočeském kraji západně od Prahy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice a SSÚD 23 – Ostrava 2017 - 2021   
Stručný popis: Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 22 Mankovice a 23 Ostrava
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5- Kocourovec a SsÚD 20- Ivanovice 2017-2021   
Stručný popis: Předmětem je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel s příslušenstvím na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 5 Kocourovec a 20 Ivanovice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021   
Stručný popis: Předmětem zakázky ve výběr vhodného uchazeče, který bude na vyzváni zadavatele provádět stavební práce, spočívajících v přetěsňování spárořezu a v opravách trhlin či poškozených hran cementobetonového krytu nebo v opravách trhlin v asfaltové obrusné vrstvě na dálnicích, které jsou ve správě příslušných Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Městys Lysice
Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem intenzifikace stávající čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace v Lysicích. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací s názvem akce „Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je VEGAspol v.o.s., sídlem Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČ: 60700220.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3
Parkoviště Lábkova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem akce je úprava stávající místní komunikace Lábkova. Bude se jednat o úpravu stávající komunikace. Tato komunikace je nyní živičná, vymezená žulovou obrubou. Stavbou bude dotčen dvoupruhový pás, který není průjezdný. Nyní se v něm živelně parkuje. Parkovací místa nejsou vyznačena, kromě 1 vyhrazeného stání na konkrétní SPZ. Komunikace bude kompletně zrušena, tzn. od Vejprnické ulice, až za stávající lávku pro pěší bude zdemolováno. Živičné kry, žulové obruby budou řádně uloženy k další recyklaci. Recyklovat lze i sypké vrstvy z podloží (předpokládá se 50%). Nová komunikace bude obousměrná. Úsek dlouhý cca 90m je směrově rozdělen dělícím ostrůvkem a dopravním stínem. Na komunikaci je navrženo celkem 174 šikmých parkovacích stání. Tato stání jsou šikmá pod úhlem 60°. Nová komunikace bude živičná, stání budou dlážděná. Vyhrazená stání budou z klasické dlažby. Běžná stání budou z dlažby se šířkou spáry 3cm.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Rekonstrukce silnice III/29810 Dražkov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci silnice III/298 10 v obci Dražkov. Silnice se nachází v zastavěném území v provozním staničení km 2,850 – km 3,420. Začátek a konec úseku je u dopravních značek IZ 4a,b obce Dražkov. Záměrem stavby je rekonstrukce silnice, která je v nevyhovujícím stavu. Proběhne celková rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a rekonstrukce odvodňovacích zařízení. Rekonstrukce bude navazovat na nový chodník po levé straně silnice, který nebude stavbou zasažen. Dosavadní využití území zůstává beze změn. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude zdarma uložen na cestmistrovství Pardubice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
Silnice III/50736: Brumov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby je stavební úprava silnice III/50736 v celkové délce 965 m. Součástí stavby je stavební úprava připojení místních komunikací na silnici III/50736 vč. sjezdů na pozemky, stavební úprava chodníku, vybudování nového chodníku, nástupiště, vybudování nového odvodnění vč. nových kanalizačních přípojek, demontáž stávajícího a instalace nového oplocení vč. úpravy podezdívky a zřízení osvětlení místa pro přecházení. Jedná se o společnou zakázku dvou zadavatelů (ŘSZK a město Brumov-Bylnice), přičemž na každou stavební část jednotlivého zadavatele bude uzavřena samostatná smlouva.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/35 St. Loučka - Podlí 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je oprava povrchu vozovky v daném úseku silnice I/35 Studená Loučka - Podolí, provedením odfrézování stávajícího krytu v tl. 130 mm, včetně lokální výměny podkladní vrstvy v tl. 60 mm (cca 15%) a opětovná pokládka SMA koberců. Součástí je také úprava krajnic, oprava odvodnění a obnova VDZ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
I/35 Odb. Mžany - Sadová křiž. Čepro, oprava silnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obnova vrchních krytových vrstev dle diagnostiky. Nevyhovující stav vozovky, deformace, rozpad krytu, trhliny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vodovody a kanalizace Znojemsko
Intenzifikace ČOV Citonice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v obci Citonice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský. V obci je provozována převážně gravitační splašková stoková síť typického uspořádání s jedním stávajícím úsekem jednotného charakteru, doplněná z důvodu terénní konfigurace o dvě čerpací stanice. Stoková síť ve městě je funkční. Do Citonic bude napojena splašková kanalizace z obce Bezkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie