Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2076 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Mnichovo Hradiště
Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dílo se skládá ze dvou na sebe nenavazujících staveb. 1. Návrh stavby zahrnuje rekonstrukci a dostavbu chodníku podél ulice 5. května v místní části Veselá, Mnichovo Hradiště. 2. Dále je předmětem projektu primárně rekonstrukce chodníků v ulici Jana Švermy v Mnichově Hradišti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
statutární město Havířov
Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) ): Sanace zdravotního střediska řeší výměnu stávajících výplní obvodového pláště (okna, dveře), celkové zateplení objektu, včetně střechy. Úpravu dispozice stávajícího sociálního zařízení pro veřejnost, s vybudováním WC bezbariérovým. Výměnu stávajících podlahových krytin veřejných prostor. Instalaci nové zvedací šikmé plošiny na stávající vnitřní schodiště. Nové instalace ve veřejných prostorách – elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace, odvětrání prostor veřejného soc. zařízení. Bude provedena oprava stávajících zpevněných ploch před vstupy do objektu, vyspádování a předláždění, včetně zřízení bezbariérového přístupu.
Stavebné práce
městská část Praha 4
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc. č. 310/115, Praha 4, k.ú. Michle   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace novostavby tělocvičny v areálu Základní školy Bítovská, která se nachází v zastavěném území Prahy 4, k. ú. Michle. Novostavba bude umístěna na pozemku parc.č. 310/115 (a částečně na pozemku parc.č. 310/82) při jihovýchodní stěně stávající tělocvičny (objekt F).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Mladá Boleslav
Cyklostezka náměstí Míru – Českobratrské náměstí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové cyklostezky v úseku mezi náměstím Míru, Českobratrským náměstím a ulicí Lukášovou. Stavba bude součástí sítě propojených cyklistických stezek ve městě, které mají sloužit pro každodenní dojíždění za prací, nákupy či zábavou.
Stavebné práce
město Příbram
Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytového domu v Hradební ulici č. p. 69 v Příbrami I. Jedná se o stavební úpravy související se změnou způsobu užívání objektu na dům s pečovatelskou službou a stavební práce, které zajistí snížení energetické náročnosti provozu objektu. Veřejná zakázka je dělena na 2 dílčí části. Předmětem první dílčí části je výměna stávajících dveří a oken včetně stavebních úprav tak, aby rozměry nových oken a dveří a jejich požární odolnost odpovídaly Požárně bezpečnostnímu řešení. Předmětem druhé dílčí části je stavba nového evakuačního výtahu, únikového schodiště a vytvoření systému EPS.
Stavebné práce
Město Jáchymov
Revitalizace historického jádra města na nám. Republika v Jáchymově, etapa 3 B   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební úpravy Revitalizace historického jádra města na nám. Republiky v Jáchymově. Části komunikace s omezenou rychlostí (zona 30) při východní zástavbě náměstí, vzájemných propojek, parkovacích ploch, chodníku, plynovodu, deštové kanalizace, osvětlení a mobiliáře. Zadláždění centrální plochy proti radnici, výstavba fontány v prostoru před radnicí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Suchdol nad Lužnicí
Vybudování odborných učeben v ZŠ Suchdol nad Lužnicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Vybudování odborných učeben v ZŠ Suchdol nad Lužnicí v rozsahu dle projektové dokumentace zhotovené společností JK - STAVPROJEKT, s.r.o., IČO 261 12 779, Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí a těchto zadávacích podmínek, včetně všech jejich příloh. Jedná se o projekt spolufinancovaný z EU – IROP, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003685.
Stavebné práce
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Kanalizace - Stoka A, ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce některých úseků stoky A kanalizace v Novém Městě nad Metují za účelem odstranění provozních obtíží způsobených zejména nedostatečnou kapacitou v těchto úsecích a za účelem možného výhledového napojení lokality na síť veřejné kanalizace, jenž odvádí odpadní vody k čištění na ČOV Nové Město nad Metují. Na stoce A bude provedeno zkapacitnění stávající jednotné stoky v ulici Havlíčkova v délce 451,0m jako výstavba nové jednotné kanalizace v souběhu se stávající z potrubí PE-HD/PP DN 800 SN10. Veškeré kanalizační přípojky budou na novou stoku A přepojeny. Dále bude zrušena stávající odlehčovací komora OK3 (ul. Elektrárenská), přičemž její funkce bude nahrazena výstavbou nové odlehčovací komory OK3 (nová) v areálu sběrných surovin. Výstavba bude prováděna v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí silnice II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují. Více je předmět veřejné zakázky specifikován v PD a soupisu prací,které jsou přílohou č. 4 ZD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Městys Mladé Buky
Rekonstrukce stávajícího zázemí sportoviště v Mladých Bukách – dodatečné práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace dodatečných prací při rekonstrukci zázemí sportoviště v Mladých Bukách
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Loštice
Cyklostezka Loštice - Moravičany: část 1-Cyklostezka, část 2-Veřejné osvětlení, část 3-Veřejná zeleň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty pro spojení města Loštice a obce Moravičany, a to v této etapě pouze na katastrálním území města Loštice. Návaznou realizaci na katastrálním území Moravičan bude zajišťovat obec Moravičany. Umístění stezky bude v souběhu s okrajem rozlivového území řeky Třebůvky, po jejím pravém břehu. Realizace zahrnuje v části 1 vybudování cyklostezky, v části 2 se jedná o realizaci veřejného osvětlení na této cyklostezce a v části 3 jde o provedení sadových úprav.
Stavebné práce
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051- II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně chodníku v rozsahu od ulice Dědinská po ulici Pilotů. Dojde k výměně všech konstrukčních vrstev a bude upravena křižovatka ulic Parašutistů – Dědinská. Vozovka je navržena s krytem z asfaltového betonu. Chodníky jsou navrženy z litého asfaltu. Chodníkové přejezdy jsou navrženy v betonové dlažby tl. 80 mm. Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem do nových uličních vpustí. Zároveň se stavbou bude prováděna obnova veřejného osvětlení, kterou bude realizovat MHMP a bude s touto stavbou koordinována.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR, statutární město Plzeň
I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík   
Stručný popis: Výstavba čtyřpruhé silnice I/27 v úseku mezi Plzní a Třemošnou propojí čtyřpruhovou městskou komunikaci v Plzni s nově vybudovaným obchvatem města Třemošná. Silnice bude kategorie S20,75/80. Trasa silnice začíná v blízkosti Třemošenského rybníka na severním okraji Plzně, pokračuje pravým obloukem, dlouhou přímou a dvěma protisměrnými oblouky navazuje na začátek obchvatu Třemošné. Většina trasy leží v extravilánu v mírně zvlněném terénu. V rámci stavby budou vybudovány dva mostní objekty a to: - jednopolový most na hlavní tras přes biokoridor a lesní cestu - lávka, která převádí pěší a cyklisty přes hlavní trasu a železniční trať.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Opravy asfaltových vozovek v letech 2017-2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací - oprav pozemních komunikací v Plzni. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku z hlediska místa plnění na tyto části: Úsek 1 - území MO 1, MO 5 Křimice, MO 6 Litice, MO 7 Radčice a MO 9 Malesice Úsek 2 - území MO 2 a MO 8 Černice Úsek 3 - území MO 3 a MO 10 Lhota Úsek 4 - území MO 4. Účastníci zadávacího řízení byli oprávněni podat nabídku na všechny části veřejné zakázky či na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Účelem zadávacího řízení je uzavření jedné nebo více rámcových dohod (dle toho, zda bude pro každou část vybrán jiný dodavatel, či některý z dodavatelů bude vybrán pro plnění více než jedné části) vždy s jedním dodavatelem pro konkrétní rámcovou dohodu za účelem provádění stavebních prací. Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na finančních prostředcích ze strany zadavatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Děčín
Rekonstrukce objektu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) provedení kompletní rekonstrukce bytového domu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín I-Děčín včetně změny vnitřní dispozice, rekonstrukce střechy a fasády domu. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ: 28.1.2019 V 10:00 hod. Sraz účastníků bude před bytovým domem v ul. Fügnerova 411/26, Děčín I-Děčín.
Stavebné práce
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Vltavská, Praha 5, č. akce 9666027 - II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace – ul. Vltavská v Praze 5, v úseku ul. Nádražní – Hořejší nábřeží, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace s lokální sanací. Vozovka je navržena s živičným krytem, chodníky s mozaikovým krytem, chodníkové přejezdy z drobné kostky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie