Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2924 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Římskokatolická farnost Zbýšov v Čechách
Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Zbýšově "Oprava krovu a výměna střešního pláště lodi a presbyteria"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je oprava krovu a výměna střešního pláště lodi a presbyteria kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Zbýšově. Při opravě by mělo dojit k výměně silně poškozených prvků ve spodní části krovu a k odstranění deformací v některých vazbách, které byly způsobeny konstrukčními vadami nebo poklesnutí uhnilé paty krovu. Stávající krytina včetně oplechování je již dožilá a místy dochází k zatékání, a to jak v hřebenové části, tak i ve volné střešní ploše. Následkem zatékání došlo lokálně k hnilobnému napadení prken bednění a následně krokví a hambalků. Celkový stav krovu je z hlediska poškození biologickými škůdci nepříznivý. Stavební práce se zaměří na opravu krovu lodi a presbyteria včetně kompletní výměny střešního pláště. Při tesařské opravě krovu budou odstraněny konstrukční závady a eliminovány statické poruchy, které vedly k lokálním deformacím krovu. Při opravě bude nutné rozebrat sanktusníkovou věž, která bude po výměně vazných trámů presbyteria obnovena.
Stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Obnova VDZ na dálnicích 2016-2020   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu trvání 48 měsíců s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k poskytování stavebních prací spočívajících v obnově vodorovného dopravního značení barvou nebo plastem v souladu s požadavky na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na dálnicích v údržbě jednotlivých Středisek správy a údržby dálnic.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Přerov
Rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 přes Olešnici v obci Žeravice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. Př/Že-M01 přes Olešnici v obci Žeravice na k. ú. Žeravice. Most se nachází na místní komunikaci v – ulice Pod Lesem. Most přemosťuje vodní tok – Olešnici. Zakázka má tyto stavební objekty: SO 001 – Demolice, SO 101 – Úprava komunikace SO 102 – Dopravně inženýrská opatření SO 201 – Most ev. č. Př/Že – M01, SO 202 – Zatímní podepření mostu ev. č. Př/Že – M02, SO 401 – Přeložka kabelů Cetin SO 402 – Přeložka místního rozhlasu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec
Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor byt. domů Dunajská 37,39,41,43,45,Labská 29,31,33,35,37,Sevastopolská 1,3,5,7,9,11,Kurská 2,4,6,8,Kyjevská 1,3,Vltavská 2,Kosmonautů 17,19,23,Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 17, 19, 23, v Brně - Starém Lískovci v rozsahu a podle projektu a smlouvy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
19089 - D48 Vojkovice - Horní Tošanovice, oprava povrchu mostů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o provozní škody (ztráta asfaltového tmele, ztráta makrotextury, staré vysprávky, příčné a podélné trhliny, výtluky) na mostech D48-074 a D48-079 u obcí Vojkovice a Horní Tošanovice v km 57,600 a 59,800 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP. Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, očištěním vozovky, spoj. postřik z mod asf emulze 0,6 kg/m2, pokládkou asf. betonu ACL 22 S mod v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,30 kg/m2 a pokládkou asf. betonu SMA 11 S mod v tl. 40 mm, osazení teplotních čidel. Celková výměra nepřesáhne 9 737,50 m2. Součástí opravy bude provedení obnovy VDZ (plast-zvučící). Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
III/12541 Chocenice - Křečhoř   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je Souvislá údržba silnice III/12541 v úseku od křiž III/12538 po křiž. III/12541 v trase Chocenice - Křečhoř, ve špatném technickém stavu spočívající ve vyrovnávce vozovky, obnově obrusné vrstvy z ACo 11 S tl. 50 mm, úpravy krajnic a vyčištění příkopů, obnova VDZ, DIO.
Stavebné práce
statutární město Liberec
Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy, fasády   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava střechy a jižní fasády budovy Střední zdravotnické školy v ulici Kostelní čp. 9, Liberec. Budova se nachází v památkové zóně. Realizace je rozdělena do dvou let. Oprava jižní fasády a jižní části střechy bude spolu s doplněním mříže před hlavním vchodem do budovy realizována letos. Oprava zbylé části střechy proběhne rok následující.
Stavebné práce
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Oprava silnice II/360 Ústí nad Orlicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o opravu silnice II. třídy číslo 360 v délce cca 0,660 km v úseku od křižovatky s ulicí Kralovéhradecká po okružní křižovatku s ulicí Letohradská. Komunikace je navržena ve stávajícím směrovém uspořádání. Je navrženo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu řešeného úseku. Práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude zdarma uložen na cestmistrovství Ústí nad Orlicí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Bystřice pod Hostýnem
Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o novostavbu objektu pro sociální bydlení, zbudování zpevněných ploch a přípojek technické infrastruktury.
Stavebné práce
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Otročín, Brť - tlaková kanalizace a ČOV, část tlaková kanalizace   
Stručný popis: Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Otročín a Brť zakončenou na nově vybudovanou ČOV Otročín. SO 01, SO 02 Splašková kanalizace tlaková celkem 5 260,5 m z toho: PE100 RC dn 90×5,4 SDR 17 139,0 m PE100 RC dn 75×6,8 SDR 11 795,0 m PE100 RC dn 75×4,5 SDR 17 1107,5 m PE100 RC dn 63×3,8 SDR 17 897,8 m PE100 RC dn 50×3,0 SDR 17 2321,2 m SO 12 Kanalizační odbočky V PD je rovněž uveden rozsah podružných výtlaků od hranice připojovaného pozemku ke kanalizačnímu řadu, které jsou součástí vydaného stavebního povolení. Jedná se o vysazení odbočkového T-kusu a šoupátka v provedení pro odpadní vodu a části podružného výtlaku v komunikaci. Podružné výtlaky PE100 RC dn 40×3,7 SDR 11 775,0 m
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
II/101 Třebotov – Rudná, rekonstrukce I. Etapa – stavební práce   
Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/101 spočívající ve výměně stávajících asfaltových vrstev vč. horní nestmelené podkladní vrstvy. Návrh počítá s navýšením nivelety o 60 mm v extravilánových úsecích a o 10 mm v intravilánových úsecích. Návrh respektuje stávající šířkové a sklonové poměry. Umístění stavby je dáno polohou stávající silnice II/101, která se nachází ve Středočeském kraji západně od Prahy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice a SSÚD 23 – Ostrava 2017 - 2021   
Stručný popis: Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 22 Mankovice a 23 Ostrava
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Středočeský kraj
II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa   
Stručný popis: Jedná se o pozemní komunikaci II. třídy, v extravilánu mezi městem Lysá nad Labem a obcí Starý Vestec. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní tak autobusovou a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje a hrboly. Jde o část pozemní komunikace II/272 od km 8,160, křižovatky s II/611 u Starého Vestce do křižovatky v pokračování úseku na 272h ke křižovatce II/331 u Litole. Délka úseku 5,100 km. Součástí rekonstrukce je i oprava mostu ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol.
Stavebné práce
Olomoucký kraj
Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 – modernizace odborných učeben fyziky – stavební část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace počítačové učebny CAD, učebny fyziky, učebny strojírenství s 3D koutkem, učebny interaktivní výuky odborných předmětů a učebny síťových technologií. Modernizací projde vnitřní konektivita školy a vybuduje se bezbariérové WC v 1.NP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5- Kocourovec a SsÚD 20- Ivanovice 2017-2021   
Stručný popis: Předmětem je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel s příslušenstvím na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 5 Kocourovec a 20 Ivanovice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie