Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2412 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Hlinsko
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního přivaděče v ulici Resslova. Dešťové vody sváděné do původní kopané studny a částečně do terénu budou nově z části sváděné do vsakovací jímky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Liberecký kraj
Severozápadní obchvat města Zákupy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí: Akce A: Výstavba severozápadního obchvatu města Zákupy Investorem akce A je Liberecký kraj. Předmětem plnění akce A je novostavba obchvatové komunikace II/268, která umožní se vyhnout centru města Zákupy a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím procházejícím centrem Zákup. Stavbou vznikne bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268. Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, které obsahují silnici hlavní trasy (obchvatová silnice) s místní obslužnou komunikací, odvodnění a jednotlivé přeložky inženýrských sítí, které jsou vynucené navrženou obchvatovou silnicí. Akce B: Vybudování chodníků a veřejného osvětlení Investorem akce B je Město Zákupy. Předmětem plnění akce B je s novostavbou obchvatové komunikace spojená výstavba chodníku a realizace nového veřejného osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl.m.Prahy-4.Q- 2019-část 4   
Stručný popis: Na základě rámcové smlouvy je prováděna běžná a souvislá údržba a opravy pozemních komunikací na území hl. m. Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Fakultní nemocnice Ostrava
Snížení energetické náročnosti budovy MTZ FN Ostrava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MTZ FN Ostrava“ a to provedením stavebních úprav a revitalizace fasády, střechy objektu MTZ. Cílem projektu je tedy kompletní zateplení tohoto objektu kontaktním zateplovacím systémem včetně výměny výplní a souvisejících prací. Objekt „MTZ“ slouží jako sklad materiálně-technického zabezpečení. Blíže viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Kratochvilka - splašková kanalizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Kratochvilka v délce cca 4 172 m, z toho cca 2942 m kanalizačních stok, cca 212 m výtlaků a cca 1 018 m odboček pro domovní přípojky, 2 ks ČS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Městys Stonařov
ZŠ Stonařov – Přístavba tělocvičny a sociálního zázemí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tyto stavební práce: - přístavba tělocvičny - sociální zázemí
Stavebné práce
Město Plesná
Revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné do podoby výstavních a odpočinkových ploch. Náplní objektu SO 01 (hlavní budova) budou výstavní plochy se zázemím, odkazující na historii textilní výroby v městě Plesná. Objekt bude představovat ukázku původní architektury místa s bohatou průmyslovou historií. Zadní část pozemku bude po odstranění většiny původních staveb sloužit jako výstavní a odpočinková plocha. Zůstane zachována část kotelny, která bude sloužit jako zahradní altán – observatoř. Dále budou zachovány části stávajících budov SO 04 a SO 05 do výše až 1NP. Tyto půdorysné fragmenty budou odkazovat na původní rozsah areálu a budou atrakcí pro návštěvníky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň, stavební úpravy pro zřízení kanceláří a rekonstrukci sociálního zařízení ve 3. NP objektu č. 32   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace uvedené stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s náležitostmi zadávací dokumentace. Stavbou se rozumí provedení stavebních úprav pro zřízení kanceláří a rekonstrukci sociálního zařízení ve 3.NP objektu č. 32 v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň. Požadovaným cílem realizace stavby je rozšíření počtu pracovních kancelářských míst v objektu č. 32 a vybudování moderního sociálního zázemí, které bude v co nejvyšší míře vyhovovat požadavkům platných předpisů a norem pro kancelářské provozy FN Plzeň a které bude zároveň splňovat veškeré hygienické a bezpečnostní směrnice a požadavky platných vyhlášek, a to s ohledem na stávající prostorové možnosti.
Stavebné práce
Město Vlachovo Březí
Intenzifikace ČOV Vlachovo Březí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího stupně hrubého předčištění a úpravy a objemové rozšíření biologického stupně ČOV. Úpravy biologického stupně budou představovat vybudování stupně denitrifikační sekce, stupně aktivačního procesu ve dvou nezávislých linkách. Vznikne tak dvoulinkové uspořádání aktivačního D-N procesu. Stávající ČOV s kapacitou 1600 EO bude po intenzifikaci zkapacitněna na 1800 EO. Součástí předmětu plnění je i dohled nad zkušebním provozem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa silnic Olomouckého kraje p.o.
Most ev.č. 0462-6, Brodek u Prostějova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravu mostního objektu ev. č. 0462 – 6 Brodek u Prostějova tj. jeho snesení a postavení mostu nového na stejném místě, nezbytnou úpravu komunikace a přechodné dopravně inženýrské opatření. Most přes potok Broděnka (dnes používaný název Brodečka) se nachází v zastavěném území městyse Brodek u Prostějova na silnici III/0462 v km 8,632, spojující města Prostějov a Vyškov. Výstavba mostu bude probíhat za vyloučeného provozu na sil III/0462 v místě stavby. V souvislosti s plnou uzavírkou mostu po dobu stavby je zpracován návrh objížďky včetně provizorního dopravního značení. Stavba proběhne během jedné stavební sezóny. Délka stavby se předpokládá cca 4 měsíce. Vzhledem k vytíženosti komunikace a délce objízdné trasy je požadavek na co nejkratší dobu výstavby. Demolice a následně obnova části plotové zídky na pozemku parc. č. 62.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Poběžovice u Přelouče
Poběžovice u Přelouče – splašková kanalizace a ČOV   
Stručný popis: výstavba gravitační kanalizace a ČOV
Stavebné práce
Město Cheb
Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty v trase centrum města – Švédský vrch a Dřenice. Společná stezka pro chodce a cyklisty bude obousměrná v minimální šířce 3 m vedená v celé své trase podél nové a stávající silnice III/2149. Dále je řešena stavba části komunikace III/2149, výstavba ochranné bariéry v podjezdech pod tratí železnice, nová autobusová nástupiště a přístřešek, úprava vstupu a vjezdu do zahrádek Švédský vrch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Rekonstrukce systému čištění bazénových vod pavilonu hrochů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Rekonstrukce systému čištění bazénových vod pavilonu hrochů".
Stavebné práce
AVICENA Ústí nad Labem,s.r.o.
"Komunitní dům seniorů, Most"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, montáže a dodávky v rámci realizace stavby Komunitní dům seniorů Most, spočívající ve stavebních úpravách objektu.
Stavebné práce
Obec Obruby
Zvýšení kapacity Mateřské školy v obci Obruby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební dílo zahrnuje stavební úpravy za účelem modernizace budovy a zajištění bezbariérovosti. Stavba je v současnosti využívána jako jednotřídní přízemní mateřská škola pro 23 dětí s kuchyňským zázemím s tím, že ve 2. nadzemí jsou volné nevyužívané prostory. Po stavebních úpravách bude rozšířena kapacita kuchyně mateřské školy a vznikne druhá třída pro 29 dětí právě v prostorách 2. nadzemí.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie