Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2735 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Šumperk
Regenerace panelového sídliště Šumperk - Sever - 4. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je rekonstrukce a vybudování nových zpevněných ploch ve stávajícím sídlišti při ul. Šumavská. Stávající vnitroblokové komunikace budou upraveny a doplněny o nová parkovací stání. Chodníky budou rekonstruovány většinou ve stávající poloze.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Masarykova univerzita
ÚVT- Přeložky optických kabelů v lokalitě Botanická 68a   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování chybějících částí multikanálu v areálu Botanická 68a, Brno a provedení souvisejících prací. Jedná se o propojení dosud vybudovaných částí multikanálu a prodloužení podél ulice Hrnčířská, rekonstrukce prostor pro nový centrální datový uzel a přeložení vybraných optických kabelů do multikanálu.
Stavebné práce
Obec Janov nad Nisou
Rekonstrukce domu č. p. 239 Janov nad Nisou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu bývalého kulturního domu na adrese č. p. 239, 468 11, Janov nad Nisou, na bytový dům. Zahrnující kompletní rekonstrukci objektu vč. vodoinstalace, plynoinstalace, vzduchotechniky, elektrikářských prací, zdravotně-technických instalací a dalších stavebních prací vč. např. zateplení objektu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
OLK Rámcová dohoda na stavební práce - vodorovné dopravní značení v Olomouckém kraji - Oblast Střed   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této akce je provedení obnovy VDZN v období 4 let na sil. I. tříd Olomouckého kraje - Oblast Střed.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Městský fotbalový klub Chrudim
Reko FH - UT3G   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem a jeho rozšíření. Nový povrch je navržen opět z umělého trávníku tzv. 3. generace. Součástí rekonstrukce bude také celoplošná úprava podkladních vrstev.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů objekt SO 02-04   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci části objektu č.p. 411 na pozemku p.č. 630, a to objekty SO 02 – 04. Objekty budou po rekonstrukci sloužit částečně jako doplněk SO 01 sloužícího k bydlení seniorů. Objekt SO 02 - většinovou část pokrývá služebna Městské policie Ostrava, jejíž součástí jsou nejen kanceláře pro výkon služby a komunikaci s občany, ale také technická místnost, sociální zázemí, sklady, instruktážní a odpočinková místnost a také garáže pro parkování služebních vozidel, část bude sloužit jako nájemní garáže pro nájemníky Komunitního domu seniorů a rovněž bude v tomto objektu zbudovaná kavárna. Objekt SO 03 – řeší zpevněné plochy a sadové úpravy společného Atria, včetně mobiliáře a vodního prvku. Objekt SO 04 – řeší zpevněné plochy (17 parkovacích míst, přístupové a příjezdové komunikace, kontejnerové stání) výškovou úpravu terénu a uliční zeleň.
Stavebné práce
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Oprava živičného povrchu silnice III/01319 Mstišov-Pozorka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění díla je oprava živičného povrchu silnice III/01319 Mstišov-Pozorka, v rozsahu staničení km 1,630 - 3,081.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Tělocvičná jednota Sokol Černovice
Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je provedení stavebních úprav objektu sokolovny Černovice. Bližší popis veřejné zakázky, včetně požadavků na technické normy a další podmínky realizace je uveden v zadávací dokumentaci, jejích přílohách a v projektové dokumentaci s názvem Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice, zpracované v dubnu 2019 společností A-Z eko ateliér s.r.o., Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav, IČO: 05097681 v rozsahu prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD. PD je přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Obec Ochoz
Likvidace odpadních vod Ochoz   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projekt řeší odkanalizování obce Ochoz s vlastní čistírnou odpadních vod. Nově navržená stoková síť je situována do intravilánu obce a bude realizována z plastového potrubí DN 150, DN 250, DN 300. Technické parametry jednotlivých stok jsou patrné z výkresové dokumentace. Umístění vlastní čistírny odpadních vod o kapacitě 250 EO je též patrné z projektové dokumentace. Přítok na vlastní ČOV je veden přes vypínací komoru do čerpací stanice. Čerpací stanice je osazena dvěma ponornými čerpadly a odpadní voda je z ní čerpána do vlastní ČOV. Průtok přes ČOV je řešen již jako gravitační čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická s technologií nízkozátěžové aktivace s biologickou nitrifikací a denitrifikací a s chemickým srážením fosforu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Ostrava-městský obvod Hrabová
„Zhotovitel Mateřské školy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je novostavba mateřské školy na ulici Bažanova v MO Hrabová, k.ú. Hrabová, včetně napojení na inž. sítě, zpevněných ploch a oplocení. Novostavba objektu dotváří centrum MO v blízkosti úřadu MO hrabová. V rámci novostavby dojde k rekonstrukci stávajícího parkovacího stání v blízkosti úřadu MO a vytvoření 29 parkovacích stání, včetně 3x stání invalidní.
Stavebné práce
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
III/03834 OBLEKOVICE PRŮTAH - DEŠŤOVÁ KANALIZACE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení dešťové kanalizace pod silnicí III/03834 v průtahu městskou částí Znojma Oblekovice. Kanalizace je navržena jako gravitační z železobetonových trub DN 400 mm a DN 300 mm. Revizní šachty na stoce budou provedeny z prefabrikovaných šachtových dílců, přípojky z polypropylenových kanalizačních trub v DN 150 mm. Výustní objekt kanalizace bude z kamenné dlažby do betonu, opatřený zpětnou klapkou.
Stavebné práce
Kostelec na Hané
„REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEC NA HANÉ - I. ETAPA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce týkající se I.etapy vyplývající z projektové dokumentace zpracované společností Arch Tech Bohemia s.r.o., Jabloňová 4243, 767 01 Kroměříž, IČO: 04633717, odpovědný projektant Ing. David Zapletal.
Stavebné práce
Městská část Praha 5
Stavební úpravy stávajícího objektu – Drtinova 3215/3a, Praha 5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je realizace stavebních úprav v současnosti nevyužívaného objektu FZŠ Drtinova, tj. budovy č.p. 3215, stavby občanského vybavení, jež je součástí pozemku parc. č. 3062/3, o výměře 385 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Smíchov, obec Praha, zapsaného v katastru nemovitostí vedením Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2787 (dále jen „FZŠ Drtinova“). V objektu FZŠ Drtinova se ve stávajících třech (3) nadzemních podlaží provede kompletní rekonstrukce zahrnující opravu a zateplení fasády s novým nátěrem, repase špaletových oken, úpravu příček, opravu části vnitřních omítek, nové podlahy, odizolování zdiva nad základy, nový výtah ve schodišťovém prostoru, novou plošinu na vstupním schodišti, nové rozvody vytápění, ZTI, zařizovací předměty, obklady, elektrorozvody, osvětlení apod.
Stavebné práce
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Úpravy provozních sálů objektu IATCC Praha - projekt Neopteryx   
Stručný popis: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, v rámci projektu Neopteryx připravuje výměnu řídícího systému letového provozu za nový. V rámci uvažovaného záměru je potřeba zrealizovat potřebnou infrastrukturu v objektu IATCC a provést takové úpravy provozních sálů. Požadované úpravy vycházejí z projektové dokumentace. Předpokládá se, že pro nový systém bude vytvořena nová slaboproudá a silnoproudá kabeláž. Dále je potřeba přizpůsobit ATS sál novým požadavkům z hlediska akustiky, tepelného komfortu, světelných podmínek. Zároveň i dojde k repasi zařízení, které se nacházejí na hranici své technické životnosti. V rámci realizace bude rovněž renovováno zázemí určené pro řídící letového provozu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oprava CBK na dálnicích 2018-2021   
Stručný popis: Předmětem RD je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách cementobetonových krytů vozovek na dálnicích. Doba trvání rámcové dohody je 48 měsíců s obnovením soutěže se třemi účastníky
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie