Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3079 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Obnova Lochotínského parku, 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lochotínského parku, 2. etapa“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. terénní úpravy, 2. pěší komunikace, 3. dodání a instalace sportovních a herních prvků, 4. dodání a instalace mobiliáře, 5. vegetační úpravy, 6. tůně a vodoteče, 7. veřejné osvětlení, elektropřípojka, 8. kanalizace, 9. podzemní hydranty.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Veolia Energie ČR, a.s.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Komenského a Palackého   
Stručný popis: • Rekonstrukce stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Ověření zadání a zjištění současného stavu. • Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demolic, demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Rozšíření Centra sociálních služeb Chotovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je Rozšíření Centra sociálních služeb Chotovice. Jedná se o změnu dokončené stavby občanské vybavenosti - stavební úpravy a přístavba.
Stavebné práce
Statutární město Jihlava
U Mincovny 6 a 8, Jihlava – rekonstrukce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce dvojice vzájemně propojených stávajících domů, ve kterých byla umístěna v minulosti Okresní vojenská správa. Po rekonstrukci bude sloužit objekt k administrativním účelům pro potřeby Magistrátu města Jihlavy. U domu č. p. 82 (U Mincovny 6), který je památkově chráněný, byl provedený stavebně historický průzkum v období 7/2008 – 8/2009. Rekonstrukce objektů se bude týkat adaptací místností na nové využití dle zadaných dispozic a v souladu se současně platnými stavebními, protipožárními a hygienickými požadavky a s požadavky na zpřístupnění administrativních prostor i pro imobilní spoluobčany. Jednopodlažní objekt ve dvorní části bude celý odstraněn. Pod tímto objektem se nachází původní žumpa, která bude také odstraněna. Výkop vzniklý po odstranění žumpy bude zavezen. Podrobně v PD.
Stavebné práce
Veolia Energie ČR, a.s.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava   
Stručný popis: Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase • Ověření zadání a zjištění současného stavu.• Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demolic, demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění • Zajištění vytyčení všech inženýrských sítí a dotčených pozemků před zahájením výkopových prací. V případě nejasnosti polohy sítě vzhledem k plánované poloze zajistí Zhotovitel na vlastní náklady provedení sond, případné provedení přeložek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Bezděkov nad Metují
Výběr dodavatele stavby - Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního systému v obci Bezděkov nad Metují. Součástí stavby je realizace kanalizačního systému, čistírny odpadních vod a kanalizačních přípojek po veřejné části. Stavba se člení na následující objekty, technická a technologická zařízení: SO 01 ČOV, SO 01.1 Zpevněné plochy a oplocení, SO 01.2 Trubní propoje, SO 01.3 Zemní filtr, SO 02 Kanalizační síť, SO 03 Přípojky- veřejná část, SO 04 Přeložky plynovodu, SO 05 Přeložky NN, PS 01.1 Technologie ČOV, PS 01.2 Technologie ČS PS 03 Technologická elektroinstalace. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci zakázky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ústecký kraj
SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda - celková rekonstrukce objektu auly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavebních prací je celková rekonstrukce stávajícího objektu auly, který je součástí areálu střední školy zahradnické a zemědělské. Součástí stavebních úprav je nové vnitřní schodiště (do 3.NP), sanace 1.NP (odstranění vlhkosti), výměna elektroinstalace, výměna topení, oprava fasády, výměna střešní krytiny a úprava hygienických zařízení v celé stavbě tak, aby splňovala vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
FOKUS Mladá Boleslav z.s.
Rekonstrukce zázemí centra pracovní rehabilitace, vila Nádražní Mladá Boleslav   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav vily č.p. 174 a č.p. 1323 v Nádražní ulici v Mladé Boleslavi. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav vily č.p. 174 a č.p. 1323 v Nádražní ulici v Mladé Boleslavi v Čejetičkách (dále jen „předmět plnění“). Rozsah a kvalita předmětu plnění veřejné zakázky (dále jen „předmět plnění“) jsou dány projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) obsahující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), zpracovanou Ing. arch. Michalem Sborwitzem, K Břečkám 28, 14300 Praha 4 – Cholupice, autorizovaným architektem ČKA 00 043, v září 2014, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace).
Stavebné práce
Obec Hrušovany u Brna
SOKEC – SPOLEČENSKO KULTURNÍ CENTRUM Hrušovany u Brna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování společensko kulturního centra pro obec Hrušovany u Brna včetně sportovní zahrady a doplňkových staveb. Stavba je navržena na místě stávající sokolovny, sousedního obytného objektu a přilehlé zahrady. Součástí zakázky je i demolice stávající sokolovny.
Stavebné práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Rámcová smlouva na rekonstrukce bytů, jejich částí a společných prostor bytových domů   
Stručný popis: Celkové nebo částečné rekonstrukce bytových jednotek nebo jejich částí, rekonstrukce bytových jader, opravy a rekonstrukce společných prostor (chodeb, sklepů aj.) bytových domů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
Výměna kazetového podhledu ve sportovní hale - Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a montáž hliníkových podhledových desek velikosti 60x60cm typu Down Clip. Podhledové desky budou vkládány do stávající závěsné konstrukce.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Obec Bílovice nad Svitavou
„V 00427 – oprava místní komunikace ul. Tyršova v obci Bílovice nad Svitavou“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Oprava místní komunikace v obci Bílovice nad Svitavou“ identifikační číslo 117D8220A1557. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Oprava komunikace v ulici Tyršova, zřízení výhybny“ vypracované hlavním projektantem Ing. Milan Zezula, se sídlem Pod Nemocnicí 597/9, 625 00 Brno, IČO: 16332318, projektant Ing. Ivan Zbořil, se sídlem Vedlejší 8, Brno 625 00, IČO: 46339221, ČKAIT: 1001457, autorizace v oboru pozemní stavby, požárně bezpečnostní řešení Lubomír Macháček (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Stavebné práce
BRACKELS LIMITED s.r.o.
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. o celkové tloušťce 240mm. Krytí bude provedeno z geotextilie hustoty 300g/m2, na kterou bude mechanicky kotvena PVC folie tl.1,5mm. Fólie PVC v tloušťce 1,5 mm pro mechanické kotvení. Lemování bude provedeno z plechů poplastovaných PVC (foliové plechy). Další podrobnosti dle Zjednodušené dokumentace. Není umožněno dílčí plnění.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Město Miroslav
MĚSTO MIROSLAV - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ MIROSLAV KAŠENEC A VÝTLAK SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD - KAŠENEC - MIROSLAV, ČÁST 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) MĚSTO MIROSLAV - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ MIROSLAV KAŠENEC A VÝTLAK SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD - KAŠENEC - MIROSLAV, ČÁST 1
Stavebné práce
Povodí Moravy, s.p.
V. Stanovnice, oprava toku, km 2,780 - 6,450   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) zhotovení stavby spočívající zejména v opravě stávajících příčných staveb a břehových opevnění v korytě toku Velké Stanovnice, v ř. km. 2,780 – 6,450 a v opravě drátokamenného stupně v ř. km 6,709
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie