Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2274 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Železnice
Obnova objektu radnice čp. 1 v Železnici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je obnova objektu radnice čp. 1 v Železnici, která spočívá v sanaci zdiva podříznutím, ve vybudování nových příček, v lokálních opravách vnějších a vnitřních omítek a nátěru fasády, v provedení nových podlah v 1.NP včetně obnovy povalových stropů, budou provedeny repase stávajících dveří, vnitřních rámů a křídel dvojitých špaletových oken, nově budou zhotoveny kamenické prvky, dále pak budou vyrobeny repliky vnějších špaletových oken. V objektu bude nově instalována zdvižná plošina pro bezbariérový přístup do druhého nadzemního podlaží, stávající novodobé schodiště do 1. NP bude nahrazeno novým dřevěným, dále budou provedeny v 1. PP a 1. NP nové vnitřní elektrické instalace. Součástí plnění je restaurování jednoho pískovcového portálu restaurátorem min. s povolením k restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene vydaným MK ČR.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Sobotka
PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKY V UL. BOLESLAVSKÁ SOBOTKA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKY V UL. BOLESLAVSKÁ SOBOTKA“ je oprava ulice Boleslavská po vybudování nové kanalizace, uličky ke kostelu délky cca 25 m (SO 101 KOMUNIKACE), vybudování nového parkoviště pro osobní automobily (SO 102 PARKOVIŠTĚ) a předláždění stávajících chodníků, okapových chodníků podél ulice Boleslavská a ul. ke kostelu (SO 103 CHODNÍKY). Dále dojde k opravě stávajícího schodiště vedoucího ke kostelu. Je navrženo nové svislé a vodorovné dopravní značení odpovídající provedeným úpravám. Stavba se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové zóně a rezervaci nemovité národní kulturní památky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
město Orlová
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech čp. 1391 a 1392   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace energetických úspor v areálu Základní školy Mládí 726 v Orlové-Lutyni.
Stavebné práce
Město Velvary
Velvary-Velká Bučina, splašková kanalizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace v místní části Velká Bučina, Velvary včetně gravitační stoky navržené v zeleném pásu podél silnice III/24030 do Velvar, kterou budou odpadní vody z místní části Velká Bučina odváděny přes stávající revizní šachtu před objektem č.p. 592 v ul. Komenského do stávající kanalizační sítě města Velvary. Splašková kanalizace je navržena v zastavěném území Velká Bučina. Jedná se o vybudování stokové sítě gravitační a tlakové kanalizace v celkové 3461,7m, z toho tlaková kanalizace v dl. 352,5m a gravitační kanalizace v dl. 3109,2m. Tlaková kanalizace je navržena z materiálu PE100 D63/5 sdr11 v délce 167,0m a materiálu PE100 D90/8 sdr11 dl.185,5m. Gravitační kanalizace je navržena z materiálu hladký plnostěnný PP DN250 SN8 v dl. 504,7m a DN300 SN8 v dl. 2604,5m. Kanalizační přípojky v celkovém počtu 121ks jsou navrženy gravitační - 113ks a tlakové - 8ks. Gravitační přípojky v počtu 112ks jsou navrženy z materiálu PP DN150 SN8 v c
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
město Příbor
Stavební úpravy radnice v Příboře   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavebních prací je revitalizace stávajícího objektu městského úřadu a městské police. Stavební řešení revitalizace zahrnuje přístavbu výtahu, úpravy dispozice chodeb, sociální zařízení, obnovu fasády a obnovu vnitřních prostor v duchu původní stavby historické budovy.
Stavebné práce
SK Baník Libušín, z. s.
Rekonstrukce hřiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce hřiště“, která zahrnuje výstavbu hřiště s umělým povrchem III. generace, osvětlení, oplocení a automatické závlahy. Předmětem veřejné zakázky je též dodávka sportovního vybavení a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Realizace zakázky je podmíněna získáním finančních prostředků z dotace MŠMT.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Polička
Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací v ulici Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce. Do rekonstrukce jsou zahrnuty místní komunikace s povrchem z asfaltového betonu a chodníky s povrchem ze žulové dlažby. V rámci rekonstrukce komunikací se uvažuje s odstraněním stávajícího krytu s povrhem z asfaltového betonu a žulové dlažby včetně stáváních konstrukčních vrstev a s provedením nových konstrukčních vrstev komunikací. Rekonstrukce bude provedena na celou šířku ulice Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce. Dále je do rekonstrukce ulice Fortna, Pálená a Štěpničná zahrnuta i rekonstrukce kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložky STL plynovodu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Břidličná
Stavební úpravy ulice Komenského - Město Břidličná   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Stavební úpravy ulice Komenského - Město Břidličná“ byly celkové stavební úpravy ulice Komenského (chodníky, zpevněné plochy, plochy pro kontejnery), včetně veřejného osvětlení. Více viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Lomnice nad Popelkou
Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou stavební práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce 4 odborných učeben (přírodopis, chemie, pracovní činnosti a polytechnické činnosti), 2 specializovaných jazykových učeben, fyzikálně chemické laboratoře, 5 dílen (dřevodílna, prac. činnosti, polytechnická, kovovýroba a cvičná kuchyňka) a otevřeného prostoru auly. Dále budou modernizovány chodby a spojovací prostory včetně zázemí učeben (sklady pomůcek, odborné kabinety). V rámci projektu bude zajištěna vnitřní konektivita školy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Raškovice
Přístavba mateřské školy v Raškovicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují přístavbu nového pavilonu mateřské školy, přičemž součástí jsou dodávky vnitřního vybavení
Stavebné práce
Město Břidličná
Dopravní terminál - Město Břidličná, ul. Nábřežní (II. etapa) - autobusové nádraží   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Dopravní terminál - Město Břidličná (II. etapa) - autobusové nádraží“ byly stavební úpravy stávajících zpevněných ploch (autobusové nádraží, dvě přístupové komunikace, parkovací stání), obnova odvodnění - dešťové kanalizace, stavební úpravy veřejného osvětlení a náhradní výsadby. Více viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Státní oblastní archiv v Praze
Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení komplexní rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora v souladu s Projektovou dokumentací uvedenou v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace a v souladu se stavebním povolením, vč. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Stavebné práce
Město Cheb
Vnitroblok Sadová - stavební úpravy uhelny a vnitrobloku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových parkovacích míst ve vnitrobloku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování nové cyklostezky a stavební úpravy bývalé podzemní uhelny. Před zahájením stavby provede zhotovitel podrobné zpracování DIO, které nechá odsouhlasit DI PČR v Chebu a předloží jej na vědomí zadavateli a na jehož základě zajistí zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Statutární město Opava
Sídliště Kylešovice - II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o revitalizaci stávající ul. 17. listopadu, a to rekonstrukci stávajících chodníků, vjezdů a zpevněných ploch pro kontejnery včetně nových konstrukčních vrstev, výměnu obrusné vrstvy vozovky a parkovacích ploch. Součástí díla je výstavba nových zpomalovacích prahů, svislé a vodorovné dopravní značení. Zároveň bude provedena demontáž stávajícího veřejného osvětlení a výstavba nového veřejného osvětlení včetně nových rozvaděčů RVO a kabelových rozvodů s napojením do rozvaděčů RVO. Dále je součástí díla revitalizace stávajícího hřiště na sídlišti Kylešovice - Liptovská, a to na víceúčelové hřiště včetně konstrukčních vrstev, a doplnění mobiliáře.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
ČOV Hlinsko - dezodorizace haly mechanického předčištění   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání technologie - dezodorizace haly mechanického předčištění
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie