Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1679 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská část Praha 14
Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle požadavků zadavatele. Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedené dle PD - úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen PD, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. Dodávka bude spolufinancována Evropskou unií - Operační program Životní prostředí. Veřejná zakázka je rozdělena na následující samostatné částí: Část 1: Rekuperace ZŠ Vybíralova; Část 2: Rekuperace ZŠ Generála Janouška; Část 3: Rekuerace ZŠ Chvaletická SO 01; Část 4: Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 02.
Stavebné práce
obec Vrané nad Vltavou
Intenzifikace ČOV Vrané nad Vltavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce ČOV Vrané nad Vltavou podle PROJEKTU. Účelem navrhované stavby je rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 5360 připojených obyvatel, odpovídající plánovanému počtu obyvatel obce Vrané nad Vltavou. Předmětem navrhované intenzifikace je výstavba nové čistírenské linky na výhledovou kapacitu (hrubé předčištění, akumulační nádrž, čerpací stanice, 2 biologické linky, aerobní dostabilizace kalu, dmychárna, velín, rozvodna a sociální zařízení, strojní odvodnění kalu a homogenizace kalu). Nově vybudováno bude rovněž chemické hospodářství pro srážení fosforu. Součástí této stavby jsou i nové trubní a kabelové rozvody, úprava manipulačních ploch, příslušné vybavení strojně technologickým zařízením, nový systém ASŘ a MaR, přenos dat apod. Stavba bude sloužit pro čištění odpadních vod z obce Vrané nad Vltavou a pro výhledové připojení odpadních vod z plánované výstavby rodinných domků a bytových jednotek ve spádové oblasti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Nový Jičín
Energetické úspory Revoluční 36 v Novém Jičíně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je revitalizace bytového domu za účelem snížení energetické náročnosti (zateplení pláště, střechy, suterénu). Generální oprava lodžií, výměna zábradlí. Částečná hydroizolace spodní stavby. Nové uzemnění soustavy ochrany před bleskem.
Stavebné práce
Město Pečky
Výstavba samostatného parkovacího systému P+R, Pečky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování parkoviště pro osobní auta v těsné blízkosti vlakového nádraží v Pečkách. Parkoviště navazuje na stávající parkovací plochy a je přístupné z místní komunikace před nádražím. Kapacita parkoviště bude celkem 77 parkovacích míst, z toho 3 stání budou vyhrazená pro osoby ZTP. Parkovací stání mají rozměry 4,6 x 2,6m, šířka obslužných komunikací je 5,2 – 6 m. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 Parkoviště SO 401 Veřejné osvětlení a kamerový systém SO 402 Přeložka a ochrana kabelů SŽDC a ČD - Telematika SO 403 Přeložka kabelů SEE
Stavebné práce
Statutární město Pardubice
MŠ Družstevní (Rosická) - rekonstrukce kuchyně a gastro   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce školní kuchyně včetně gastro zařízení, rekonstrukce skladů a zázemí pro personál ve východním křídle v 1. NP MŠ Družstevní ul. Rosická č.p. 157 v Pardubicích. Specifikace prací: bourací práce, stavební úpravy a nové rozvody kanalizace, vody, plynu, slaboproudé elektroinstalace, ústředního topení, instalace vzduchotechniky, silnoproudu a měření a regulace. Demontáž stávající zastaralé a dodávka a montáž nové gastrotechnologie.
Stavebné práce
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Modernizace mostu ev.č. 36826-1 Boršov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Modernizace mostu ev.č. 36826-1 Boršov“ v rozsahu specifikovaném výkazem výměr a soupisem prací k ocenění, výzvou k podání cenové nabídky a projektovou dokumentací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová“ v rozsahu specifikovaném výkazem výměr a soupisem prací k ocenění, výzvou k podání cenové nabídky a projektovou dokumentací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Jihomoravský kraj
Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: - zhotovení stavby objektu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích (dále též „stavba“) spočívající: a) ve výstavbě výjezdové základny v areálu Nemocnice Hustopeče, p. o., na pozemcích p. č. 1092/1, p. č. 1092/2, p. č. 1092/3, p. č. 1092/6, p. č. 1095/1, p. č. 1095/2 a p. č. 1095/3, vše v katastrálním území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okres Břeclav. ; b) ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby; c) v geodetickém zaměření stavby; - zastupování zadavatele při řízení souvisejícím s užíváním stavby spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a zastupování zadavatele v řízení o užívání stavby.
Stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Silnice I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. CR + SY rok 2019/07   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy záchytných systémů ( svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v r. 2019 dle přiložené specifikace. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Silnice I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. PA+ ÚO rok 2019/06   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy záchytných systémů ( svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v r. 2019 dle přiložené specifikace. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ústecký kraj
Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výstavba nového objektu depozitáře pro potřeby SVK Ústí nad Labem ve dvorní části budovy č. p. 4 v ulici Na Schodech. Samotnou stavbu lze rozdělit do 4 hlavních částí: 1. Demolice stávajících objektů dřevostaveb v prostoru dvora. 2. Výstavba vlastního depozitáře ve dvorní části. 3. Výstavba hlavního přístupového zastřešeného schodiště z ulice Na Schodech a realizace přípojek inženýrských sítí. 4. Úprava zapůjčených ploch a komunikací do původního stavu. Nový objekt depozitáře: Jedná se o dvoupodlažní budovu obdélníkového půdorysu, která je navržena jako železobetonový monolitický skelet složený ze 4 řad sloupů a desek. Založení objektu je navrženo hlubinné na pilotách. Předpokládají se širokoprofilové piloty betonované na místě.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Cafourkova - U Skalky, Praha 8, č.akce 999034   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je rekonstrukce místních komunikací v MČ Praha 8 – Bohnice (ulice Cafourkova a U Skalky) a výstavba nové dešťové kanalizace. Nová vozovka a chodníky budou s živičným krytem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Malšín
Oprava střechy hospodářské budovy na faře   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) oprava a výměna střešní krytiny na jedné polovině hospodářské budovy v objektu fary
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Město Sedlčany
Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nově navržená přístavba odborných učeben řeší rozšíření stávajícího objektu 2. základní školy Propojení. Jedná se o přistavěné učebny, které jsou propojeny přes chodby se stávající školou. V přízemí je navržena přírodovědná učebna s katedrou s výukovým pracovním prostorem a dřezem. V patře bude učebna polytechnické výchovy s instalovanými pracovními stoly pro praktickou výuku žáků. Stavební práce související se zajištěním bezbariérovosti pro překonání vyrovnávacího schodiště zahrnují instalování schodišťové plošiny s automatickým sklápěním pro obsluhu ZTP. U stávajícího hygienického zařízení ve staré části školy bude zřízeno WC pro ZTP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Fakultní nemocnice Brno
Rekonstrukce části 1. NP a 3. NP budovy R – PDM FN Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je řádné a úplné provedení rekonstrukce části 1. NP a 3. NP budovy R – PDM FN Brno v rozsahu a podle projektu a podle podmínek povolení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie