Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 640 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Podlesí
Rozšíření vodovodní sítě a oprava stávající komunikace v obci Podlesí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci s názvem – „Rozšíření vodovodní sítě a oprava stávající komunikace v obci Podlesí“ v rozsahu investičních nákladů stavby: 10.696.024, - Kč bez DPH.
Stavebné práce
Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu pro Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření, v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků; součástí plnění je tedy rovněž stáčení prostřednictvím stáčecího potrubí do nadzemního zásobníku (či vzájemně propojených zásobníků), které budou součástí dodávky Dodavatele. Pro zabezpečení kontinuálních dodávek požaduje zadavatel celkový objem zásobníku/zásobníků o celkovém objemu minimálně 4,85 m3. Objem dodávek propanu bude činit celkem cca 25 t/rok. Součástí plnění je též nainstalování telemetrického zařízení umožňujícího dálkově monitorovat stav zásob uskladněných v zásobnících. Podmínky dodávek jsou podrobně stanoveny ve smlouvě.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Středočeský kraj
II/330, Nymburk – most ev.č. 330-003   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci mostu na komunikaci II. třídy. Bude provedena výměna stávajícího mostního objektu na silnici II/330 v nezastavěném území města Nymburk, okres Nymburk, za nový rámový most z monolitického železobetonu s plošným založením. Šířka vozovky bude upravena na 7,5m (kategorie S 7,5/70). Součástí je rekonstrukce vozovky v nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav. Most je nyní ve velmi špatném technickém stavu stavu (nosná k-ce v klasifikačním stupni VI.)
Stavebné práce
město Lysá nad Labem
Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ulice 28. října v Lysé nad Labem v délce 171,3 m, která zahrnuje vybudování nové komunikace, komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, vsaky, nové uliční vpusti, obnovu vodovodu a kanalizace, včetně přípojek, přeložku telefonního kabelu CETIN a nadzemního kabelu NN společnosti ČEZ do země.
Stavebné práce
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
II/611 Poděbradská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice č. II/611 o celkové výměře 30.404m2 (celková délka úseku 3898 bm). Technologie opravy: odfrézování stávající asfaltové plochy v tl. 50mm, očištění asf. vozovky metením, položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy (ACL16), spojovací postřik z emulze, položení asf. betonu pro obrusné vrstvy modifikovaným ACO 16, frézování drážky průřezu v asf. vozovce, těsnění dilatačních spár asf. zálivkou, čištění krajnic, zpevnění krajnic recyklátem do 100 mm a VDZ (vodící proužky, dělicí čára). Před zahájením prací bude navrženo a projednáno DIO a zajištěno ohlášení stavby. Veškeré provedené práce budou podle platných norem ČSN, TP.
Stavebné práce
Město Slaný
Vybavení odborných učeben ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 - část 2 Nábytek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 dle Přílohy č. 1 Technická specifikace. Předpokládaná hodnota zakázky: 1.246.429,- Kč bez DPH
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Zdice
REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a stavební úpravy pro nové rozšířené využití objektu bývalé hasičské zbrojnice. Objekt bude soužit pro potřeby městského úřadu. Provedení celkové rekonstrukce dotčeného objektu zahrnují statické podchycení jižního rohu, provedení dispozičních změn s vestavbou odpovídajícího hygienického /sociálního/ zázemí a dále opravy stávajících konstrukcí zejména stropů, fasády, vnitřních povrchů stěn, podlah, podhledů, sanaci vlhkosti zdiva, výměnu výplní otvorů /oken, dveří/ a provedení nových vnitřních rozvodů jednotlivých instalací ZTI /pitná voda, kanalizace/, vytápění, elektro, větrání a slaboproudu. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice“ zpracované společností SPEKTRA spol. s r.o., Beroun, se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun 2, IČ: 185 98 897.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Psáry
Multimediální učebna pro novou budovu ZŠ Amos II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka vybavení pro školní rozhlas a Multimediální sál/laboratoř/studio. Součástí dodávky je instalace a konfigurace. Zadavatel požaduje Microsoft Windows pro pořizované PC, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tyto programy vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli působilo mimořádné obtíže, z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti jejich proškolení, což by mělo za následek další přídavné náklady. Ze stejného požaduje na tabletech Apple iOS. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technická zpráva a v příloze č. 4 – Položkový rozpočet, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Integrovaný regionální operační program, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011395, název projektu: Digitální high-tech audiovizuální laboratoř ZŠ Psáry.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Město Kralupy nad Vltavou
Interaktivní úřední desky - 3. etapa k projektu "Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivních úředních desek (dále jen „IUD“) pro 13 obcí, které spadají pod ORP Kralupy nad Vltavou. Seznam obcí Obec Dolany, Obec Dřínov, Obec Hostín u Vojkovic, Obec Chvatěruby, Obec Kozomín, Obec Ledčice, Obec Nová Ves, Obec Postřižín, Obec Olovnice, Obec Úžice, Město Veltrusy, Obec Vojkovice, Obec Zlončice. Přesné umístění jednotlivých IUD – viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je také doprava všech IUD na jednotlivá místa plnění, implementace, instalace a nastavení všech IUD, včetně zaškolení obsluhy a servisní podpora po dobu 5 let. IUD musí splňovat všechny náležitosti ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Předmět plnění je podrobně popsán v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Součástí stavebních prací je zejména demolice stávajícího objektu mostu. Nový most je železobetonový, jednopolová, kolmá, polorámová konstrukce s náběhy. Rozpětí N.K. bude 12,0 m. Celková délka bude 15,2 m a celková šířka 10,7 m. Křídla mostu budou žb. zavěšená. Mostní římsy budou žb. monolitické, v šířce 0,8 m. Vozovka na mostě bude mít kvůli rozšíření v oblouku volnou šířku 9,1 m a bude s jednostranným příčným spádem. Na mostě jsou navržena oboustranná zábradelní svodidla, v navazujících úsecích silnice III/23621 jsou svodidla silniční. Součástí je i rekonstrukce převáděné silnice III/20125 v kategorii S 6,0/50, v celkové délce cca. 125 m. V prostoru pod mostem a v jeho bezprostředním okolí bude vyčištěno a upraveno koryto potoka. Opěry a křídla mostu budou obloženy lomovým kamenem. Před zahájením stavby zhotovitel provede instalaci DIO a zajistí stanovení pro uzavírku silnice III/20125. Provedení RDS, HPM a DSPS oprav mostu.
Stavebné práce
Město Hořovice
Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy části SO 2. Jedná se o adaptaci původního provozu Vojenských lesů na kulturně společenské prostory města Hořovice, které navazují na již dokončenou část SO 1 – Knihovna a kanceláře MKC. Jedná se o další provozní prostory knihovny, dále klubovny a kanceláře střediska volného času.
Stavebné práce
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
CBRN mobilní laboratoř (transportní analytický modul kontejnerového typu MTAK)   
Stručný popis: CBRN mobilní laboratoř (transportní analytický modul kontejnerového typu MTAK) - určenou pro bezpečnou možnost detekce a identifikace CBRN látek přímo v terénu nebo na místě incidentu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Příprava referenčních vzorků materiálů a změření jejich základních resonančních vlastností II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury materiálů (hořčíkové, titanové slitiny, intermetalika a jiné) na základě bezkontaktního měření okamžitých mechanických vlastností během mechanického namáhání. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální technické podmínky plnění ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ: Přípravy referenčních vzorků z dodaných materiálů i) řezání a broušení vzorku do požadovaného tvaru ii) úprava povrchu pro použití optických metod iii) testovaní akustického buzení dopadem fokusovaného laserového svazku iv) optimalizace tvaru vzorku pro resonanční měření v ultrazvukové oblasti; Měření resonanční odezvy vzorků (metoda RUS) a vyhodnocení elastických vlastností v požadovaném rozsahu teplot (70-1000k) Měření rychlosti šíření povrchových vln a vyhodnocení elastických vlastností v závislosti na jednoosém tlakovém mechanickém zatížení (max. zatížení 6kN).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Pavilon "P" - Lékárna_rekonstrukce a přístavba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro rekonstrukci a přístavbu pavilonu „P“ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a dodávka vybavení nových interiérů pavilonu „P“. Pavilon „P“ bude nově sloužit provozu lékárny s příslušnými hygienickými, administrativními a pomocnými prostory. Součástí stavební části rekonstrukce a přístavby objektu „P“ bude i rozšíření stávajícího systému potrubní pošty do objektu „P“. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: ČÁST 1 Stavební část_rekonstrukce a přístavba vč. rozšíření potrubní pošty ČÁST 2 Dodávka interiérového vybavení
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Brandýsek
Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany obce Brandýsek a Třebusice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka je rozdělena na dvě části (dodávka 416 ks kompostérů (různého objemu) včetně dodávky 1 ks kontejneru na textil a dodávka 1 ks štěpkovače). Dodavatel o zakázku může realizovat nabídku na jednu z částí, nebo na obě části. 1. Dodávky – Pořízení kompostérů podle technické specifikace. 2. Dodávky – Dodávka štěpkovače podle technické specifikace
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie