Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 637 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Beroun
Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – „Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti“.
Stavebné práce
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Pojištění odpovědnosti za újmu nemocnic Středočeského kraje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojišťovacích služeb - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za způsobenou újmu třetím osobám. Pojistitelem se rozumí dodavatel, s nímž bude uzavřena pojistná smlouva, a pojistníkem zadavatel. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci ("ZD").
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery   
Stručný popis: Účelem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících zejména ve výstavbě nové splaškové kanalizace v obcích v okolí města Mladá Boleslav. Součástí je výstavba gravitačních stok z kanalizační kameniny, veřejných částí kanalizačních přípojek, 24 ks podzemních čerpacích stanic odpadních vod, výtlačných řadů a intenzifikace ČOV Semčice. Jedná se o skupinový projekt, který je složen z 11 podprojektů. 1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH, 2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace, 3) Kolomuty, výstavba kanalizace, 4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace, 5) Úherce, výstavba kanalizace, 6) Malá Bělá, výstavba kanalizace, 7) Písková Lhota, výstavba kanalizace, 8) Brodce, výstavba kanalizace, 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV, 10) Horní Stakory, výstavba kanalizace, 11) Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace (podrobněji uvedeno v technických podmínkách).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L. – projekční a inženýrské práce   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky; včetně provedení doprovodných inženýrských činností souvisejících se zajištěním a provedením průzkumů a se získáním společného povolení. Jednotlivé projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu a v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (zejména se zohledněním změnové vyhlášky č. 405/2017 Sb.). Plnění předmětu veřejné zakázky bude rozděleno na následující výkonové fáze: 1.Projektová příprava; 2.Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení; 3.Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně plánu BOZP pro stupeň dokumentace DPS; 4.Dokumentace pro výběrové řízení a zadání veřejné zakázky, jejíž součástí bude i oceněný výkaz výměr (dále jen jako „DVZ“); 5.Inženýrská činnost. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a-1d a č. 4 ZD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Obec Chyňava
Univerzální nosič nástaveb komunální techniky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka univerzálního nosiče komunální techniky, vč. nosiče kontejnerů, kontejneru, nástavby sypače a nástavby čelní sněhové radlice: - automobil - univerzální nosič komunální techniky pro vybavení nosičem kontejnerů – 1 ks - hákový nosič kontejnerů – 1 ks - valníkový kontejner – 1ks - nástavba sypače – 1 ks. - nástavba čelní sněhové radlice – 1 ks
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Sadská
Sadská - stavební úpravy ulic Pražská, Resslova a Jordán   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dílo se skládá ze dvou na sebe nenavazujících staveb: I. etapa - stavební úpravy ulice Resslova (náklady na opravu komunikace jsou hrazeny z prostředku související dotace, náklady související s chodníky bude zadavatel hradit z rozpočtových zdrojů města, realizace bude uskutečněna za podmínky, že zadavateli bude dotačním orgánem poskytnuta přislíbená dotace) II. etapa - stavební úpravy ulice Jordán a Pražská, etapa bude hrazena jako celek z rozpočtu zadavatele a bude realizována v závislosti na rozpočtových možnostech zadavatele, které budou známy nejpozději do konce roku 2020.
Stavebné práce
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 – demolice mostu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Zakázky je demolice stávajícího mostu ev. č. 244-001, který je v havarijním stavu. Tento projekt řeší pouze demolici mostu.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D5 Oprava AB vozovky v km 48,000 - 61,800 vpravo   
Stručný popis: Oprava vozovky, výměna zádržného systému, oprava mostů, oprava SDP, oprava šachtic. viz. požadavek majetkové správy Špatný stav konstrukce vozovky, nutná výměna zádržného systému, Nevyhovující SDP, lokální absence oplocení, špatný stav oplocení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství II. – 1. část (opakování) + vybavení laboratoře   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou (i) dodávky zdravotnických přístrojů sloužící pro monitoring, měření a to zejména v oblasti dýchání, plicní mechaniky apod. a dále (ii) vybavení laboratoře. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) Lékařské přístroje a 2) ESD pracoviště. První část veřejné zakázky se týká dodávky zejména plicních přístrojů a druhá část veřejné zakázky se týká vybavení laboratoře. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Dodavatel může podat nabídku na jednu část nebo obě části VZ- zcela dle své volby.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...
Město Benátky nad Jizerou
Oprava objektu Loděnice v Benátkách nad Jizerou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu loděnice o rozměrech 11,5x35m, Objekt je situován na pozemku p.č 590 na břehu Jizery a slouží jako zázemí kulturních akcí – občerstvení a sociální zařízení.
Stavebné práce
Obec Úhonice
Novostavba ZŠ Úhonice - I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) ředmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování novostavby základní školy pro 2. stupeň, 4 x kmenové třídy + 2 x učebny, celkem pro kapacitu 180 dětí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Hradištko
Hradištko, lokalita "Nade Vsí": tlaková kanalizace - napojení na ČOV Pikovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě tlakové kanalizace v obci Hradištko ve Středočeském kraji a její napojení na čistírnu odpadních vod Pikovice. Účelem stavby je odkanalizování vrcholové lokality obce Hradištko s místním názvem „Nade Vsí“. Splašky budou tlakovou kanalizací – páteřní stokou „C“ přepouštěny do systému tlakové kanalizace Hradištko-Pikovice a dále vypouštěny na ČOV Pikovice. Recipientem vyčištěných vod bude řeka Sázava pod osídlenou částí Pikovic. Důsledkem systematického odkanalizování obce je předpokládané zlepšení čistoty podzemní i povrchové vody a zvýšení kvality života obyvatel obce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Most ev.č. 33355-1 přes Hořanský potok v obci Libenice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce spočívají zejména v následujících činnostech: výměna stávajícího mostního objektu na silnici III/33355 v obci Libenice, okres Kolín, za nový uzavřený rámový most z monolitického železobetonu. Most bude založen plošně. Součástí rekonstrukce je také výstavba nové opěrné zdi vpravo za mostem o délce 17,0m a rekonstrukce vozovky v nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav v celkové délce 86,59m. Most je nyní ve špatném stavu (v klasifikačním stupni V - špatný). Veškeré práce jsou zahrnuty těchto stavebních objektech: SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady SO 021 – Demolice stávajícího mostu SO 101 – Rekonstrukce silnice III/33355 SO 190 – Dopravní opatření SO 201 – Most ev.č. 33355-1 v obci Libenice SO 401 – Přeložka vedení SEK SO 421 – Přeložka veřejného osvětlení a místního rozhlasu
Stavebné práce
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o opravu stávajících komunikací III. třídy. Šířkové uspořádání a směrové vedení nebude dotčeno. Niveleta komunikace nebude výrazně měněna. Bude opraven systém odvodnění. Zejména vyprofilovány příkopy na požadovaný tvar dle výkresové části. Stávající propustky budou vyčištěny případně vyspraveny. Bude provedena výšková korekce napojených místních komunikací.
Stavebné práce
Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - vybavení učeben pohonů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben pohonů sadami pomůcek v rámci projektu „ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005767. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 5 položkový rozpočet a specifikace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie