Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 592 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Kolín
Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu objektu školní kuchyně, jídelny a družiny při 2. ZŠ Kolín II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění projektových dokumentací s doprovodnými inženýrskými činnostmi k získání potřebných povolení pro realizaci stavebních úprav, přístavby a půdní vestavby školní kuchyně, jídelny a školní družiny Základní školy Kolín 2., Kmochova 943, Kolín II, 280 02 s následným autorským dozorem projektanta při realizaci stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci stavby dojde k přebudování stávajících stykových křižovatek na okružní křižovatky Boleslavská x Zbožská (SO101, D=27m) a Boleslavská x Velké Valy (SO102, D=24m). V navazujících úsecích paprsků obou okružních křižovatek proběhnou odpovídající úpravy v souvislosti s rozšířením a vychýlením průběžných jízdních pruhů před vjezdem a za výjezdem z okružní křižovatky, s vložením dělicích a ochranných ostrůvků na přechodech pro chodce a se zřízením parkovacích pruhů a zálivů autobusových zastávek. Do stavby je zahrnuta i úprava vjezdového nároží ulice Bedřicha Smetany. Komunikace včetně okružního jízdního pásu budou usazeny do obrubníků s navazujícím chodníkem, popř. zeleným pásem. Součástí stavby je i vodorovné a svislé dopravní značení, úprava odvodnění, úprava a sjednocení veřejného osvětlení, vynucené přeložky a ochrana stávajících inženýrských sítí a vegetační úpravy.
Stavebné práce
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Speciální vozidlo ZZS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) předmětem je dodání 1 ks speciálního vozidla pro přepravu materiálu při hromadném postižení osob a pro zajištění krizové připravenosti ZZS.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
MERO ČR, a.s.
Nákup vstupní armatury pro ježkovací komoru Litvínov MOV09301   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Celá zakázka v režimu podlimitní veřejné zakázky je rozdělená na dvě části (dvě zadávací řízení). Zadávací řízení na nákup vstupní armatury vymezené touto zadávací dokumentací nezahrnuje projekční práce a montáž, které budou součástí zadávacího řízení vypsaného ve druhé polovině roku 2019.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Obec Vráž
Obec Vráž – oprava mostu přes dálnici D5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací, jejichž součástí je projektová činnost dle § 14 odst. 3 písm. c) zákona pro investiční akci – „Obec Vráž – oprava mostu přes dálnici D5“ (dále též jen „Projekt“) v rozsahu investičních nákladů stavby: 19.011.880,73 Kč bez DPH.
Stavebné práce
MERO ČR, a.s.
Nákup armatury DN 500 PN 65 (MOV602005 na PS602)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Celá zakázka v režimu podlimitní veřejné zakázky je rozdělená na dvě části (dvě zadávací řízení). Zadávací řízení na nákup vstupní armatury vymezené touto zadávací dokumentací nezahrnuje projekční práce a montáž, které budou součástí zadávacího řízení vypsaného ve druhé polovině roku 2019.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Město Mnichovo Hradiště
Obstarávání správy bytových a nebytových domů v majetku města Mnichova Hradiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zajištění obstarávání správy bytových a nebytových domů v majetku města Mnichova Hradiště nacházející se na území města Mnichovo Hradiště a jeho částí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Obec Podlesí
Rozšíření vodovodní sítě a oprava stávající komunikace v obci Podlesí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci s názvem – „Rozšíření vodovodní sítě a oprava stávající komunikace v obci Podlesí“ v rozsahu investičních nákladů stavby: 10.696.024, - Kč bez DPH.
Stavebné práce
Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu pro Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření, v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků; součástí plnění je tedy rovněž stáčení prostřednictvím stáčecího potrubí do nadzemního zásobníku (či vzájemně propojených zásobníků), které budou součástí dodávky Dodavatele. Pro zabezpečení kontinuálních dodávek požaduje zadavatel celkový objem zásobníku/zásobníků o celkovém objemu minimálně 4,85 m3. Objem dodávek propanu bude činit celkem cca 25 t/rok. Součástí plnění je též nainstalování telemetrického zařízení umožňujícího dálkově monitorovat stav zásob uskladněných v zásobnících. Podmínky dodávek jsou podrobně stanoveny ve smlouvě.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Středočeský kraj
II/330, Nymburk – most ev.č. 330-003   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci mostu na komunikaci II. třídy. Bude provedena výměna stávajícího mostního objektu na silnici II/330 v nezastavěném území města Nymburk, okres Nymburk, za nový rámový most z monolitického železobetonu s plošným založením. Šířka vozovky bude upravena na 7,5m (kategorie S 7,5/70). Součástí je rekonstrukce vozovky v nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav. Most je nyní ve velmi špatném technickém stavu stavu (nosná k-ce v klasifikačním stupni VI.)
Stavebné práce
město Lysá nad Labem
Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ulice 28. října v Lysé nad Labem v délce 171,3 m, která zahrnuje vybudování nové komunikace, komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, vsaky, nové uliční vpusti, obnovu vodovodu a kanalizace, včetně přípojek, přeložku telefonního kabelu CETIN a nadzemního kabelu NN společnosti ČEZ do země.
Stavebné práce
Město Slaný
Vybavení odborných učeben ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 - část 2 Nábytek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 dle Přílohy č. 1 Technická specifikace. Předpokládaná hodnota zakázky: 1.246.429,- Kč bez DPH
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Zdice
REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a stavební úpravy pro nové rozšířené využití objektu bývalé hasičské zbrojnice. Objekt bude soužit pro potřeby městského úřadu. Provedení celkové rekonstrukce dotčeného objektu zahrnují statické podchycení jižního rohu, provedení dispozičních změn s vestavbou odpovídajícího hygienického /sociálního/ zázemí a dále opravy stávajících konstrukcí zejména stropů, fasády, vnitřních povrchů stěn, podlah, podhledů, sanaci vlhkosti zdiva, výměnu výplní otvorů /oken, dveří/ a provedení nových vnitřních rozvodů jednotlivých instalací ZTI /pitná voda, kanalizace/, vytápění, elektro, větrání a slaboproudu. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice“ zpracované společností SPEKTRA spol. s r.o., Beroun, se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun 2, IČ: 185 98 897.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Psáry
Multimediální učebna pro novou budovu ZŠ Amos II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka vybavení pro školní rozhlas a Multimediální sál/laboratoř/studio. Součástí dodávky je instalace a konfigurace. Zadavatel požaduje Microsoft Windows pro pořizované PC, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tyto programy vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli působilo mimořádné obtíže, z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti jejich proškolení, což by mělo za následek další přídavné náklady. Ze stejného požaduje na tabletech Apple iOS. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technická zpráva a v příloze č. 4 – Položkový rozpočet, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Integrovaný regionální operační program, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011395, název projektu: Digitální high-tech audiovizuální laboratoř ZŠ Psáry.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Město Kralupy nad Vltavou
Interaktivní úřední desky - 3. etapa k projektu "Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivních úředních desek (dále jen „IUD“) pro 13 obcí, které spadají pod ORP Kralupy nad Vltavou. Seznam obcí Obec Dolany, Obec Dřínov, Obec Hostín u Vojkovic, Obec Chvatěruby, Obec Kozomín, Obec Ledčice, Obec Nová Ves, Obec Postřižín, Obec Olovnice, Obec Úžice, Město Veltrusy, Obec Vojkovice, Obec Zlončice. Přesné umístění jednotlivých IUD – viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je také doprava všech IUD na jednotlivá místa plnění, implementace, instalace a nastavení všech IUD, včetně zaškolení obsluhy a servisní podpora po dobu 5 let. IUD musí splňovat všechny náležitosti ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Předmět plnění je podrobně popsán v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie