Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 119 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo zahraničních věcí
Dodávka 30 kusů osobních počítačů a zajištění servisu   
Stručný popis: Dodávka osobních PC a zajištění servisu na základě RD a prováděcí smlouvy 7116-015
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PC a notebooky pro JU DNS II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky definované CPV kódy uvedenými v čl. 4 Zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Dodávky výpočetní techniky – III. minitendr 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a příslušenství pro potřeby zadavatele a pověřujících zadavatelů
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Rámcová dohoda na nákup počítačů, notebooků a monitorů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky počítačů, notebooků a monitorů
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Hlavní město Praha
Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky běžně dostupného HW, standarního SW a odborných služeb technického poradenství pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy na dobu 4 let. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému. V rámci DNS budou nakupovány jak stolní počítače včetně příslušenství (zejména klávesnice, monitory atd.), tak např. přenosné počítače, ale i tiskárny, servery, HW vybavení datových center, síťové prvky, bezkontaktní čipové karty a jiné datové nosiče apod., dále také standardní SW (zejména operační systémy, webové prohlížeče, textové, grafické a tabulkové editory, e-mailové klienty, antiviry, firewally a obdobný SW), vše včetně nezbytných instalačních a customizačních prací). Druhá část předmětu plnění pak předpokládá poskytování odborných služeb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Notebooky pro Fakultu strojní (4/2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka notebooků dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání notebooků dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku pro ZZS JmK   
Stručný popis: dmětem veřejné zakázky ,,Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku pro ZZS JmK" je nákup vybraného standardního kancelářského ICT vybavení pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Například zajištění servisní podpory dle požadavků v dílčích zakázkách. Dynamický nákupní systém (DNS) bude zaveden na dobu 48 měsíců. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech a objemech závislých na aktuálních potřebách zadavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Česká pošta, s.p.
Systém pro podporu digitalizace listinných sčítacích formulářů (LSF)   
Stručný popis: Předmětem VZ je zajištění dodávky systému pro podporu digitalizace LSF, který se skládá ze skenerů, informačního systému digitalizační linky, nastavení systému pro zpracování navržených LSF, rozšířené HW a SW podpory po dobu zpracování. Bližší technické podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Česká republika – Kancelář Senátu
Nákup stolních a přenosných počítačů v roce 2019 (2)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolních a přenosných počítačů. Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1. část veřejné zakázky – dodávka stolních počítačů. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 90 ks stolních počítačů. 2. část veřejné zakázky – dodávka přenosných počítačů. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 65 ks přenosných počítačů. Bližší specifikace v rámci ZD Účastník je oprávněn podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Dodávka IT vybavení pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové v rámci projektu InoMed   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka dodávka IT vybavení (6 kusů notebooků včetně příslušenství a 6 kusů externích monitorů) pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Technologická agentura ČR
Zajištění dodávek výpočetní techniky 2018-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je zabezpečit dodávky osobních počítačů (PC), komponent osobních počítačů, notebooků (NTB), monitorů, spotřebního materiálu, audiovizuálního vybavení, mobilních telefonů a dalšího příslušenství výpočetní techniky v souladu s potřebami zadavatele v průběhu let 2018 až 2022. Součástí zakázky je rovněž zajištění záručního i pozáručního servisu, a to od dodavatele odebraných i jiných produktů. Dodávky či servis budou zabezpečovány na základě rámcových smluv uzavřených s třemi dodavateli, přičemž výběr konkrétního dodavatele pro dané dílčí plnění bude probíhat prostřednictvím minitendru.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude pořizování osobních počítačů, pracovních stanic, počítačových monitorů, síťových serverů, počítačových serverů, souborových serverů, síťových komponent, síťových rozbočovačů, síťové infrastruktury.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora
Dodávka ICT vybavení pro potřeby výuky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetní a audiovizuální techniky, zařízení pro 3D tisk a skenování a dalších technických zařízení pro Zadavatele (dále jen „ICT vybavení“). ICT vybavení bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Pořízení specializované infrastruktury pro projekt LEXIS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení specializovaného IT hardwarového vybavení v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
České vysoké učení technické v Praze
Notebooky, desktopy a příslušenství 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky notebooků, desktopů a příslušenství (dále také jako „plnění“) pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Zadavatel upozorňuje, že předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky, tedy že plnění bude odebíráno dle potřeby zadavatele v rámci jednotlivých dílčích objednávek. Technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávacích podmínek, Návrh rámcové dohody (dále jen „rámcová dohoda“) a v příloze č. 4 zadávacích podmínek, Technická specifikace (dále jen „technická specifikace“).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie