Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Odborná podpora IBM Power a IBM Storage Suite   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností odborné architekturní a provozní podpory vybraných částí produkčního prostředí Zadavatele na bázi systémů IBM Power a IBM Storage Suite (dále jen „Činnosti“), a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) na odbornou architekturní a provozní podporu v těchto oblastech: 1. Činnosti odborné architekturní a provozní podpory systémů IBM Power 2. Činnosti odborné architekturní a provozní podpory systémů IBM Storage Suite
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Medtronic Czechia s.r.o.
KONZULTAČNÍ A IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY NA PLATFORMĚ UNIS PRO ŘEŠITELSKOU OBLAST PROJEKTU INTERCARDIS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování konzultačních a implementačních služeb na platformě nemocničního informačního systému UNIS pro řešitelskou oblast projektu Intercardis. Služby budou poskytovány prostřednictvím rolí Analytik a Programátor.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Medtronic Czechia s.r.o.
KONZULTAČNÍ A IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY NA PLATFORMĚ UNIS PRO ŘEŠITELSKOU OBLAST PROJEKTU INTERCARDIS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování konzultačních a implementačních služeb na platformě nemocničního informačního systému UNIS pro řešitelskou oblast projektu Intercardis. Služby budou poskytnuty prostřednictvím rolí Analytik a Programátor.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika-Nejvyšší kontrolní úřad
HSMHW - 2019, dodávka a implementace HSM modulů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace HSM modulů, včetně implementace pečetění a opatřování dokumentů časovým razítkem (dále jen „řešení HSM“), která sestává z/ze: a) dodání HW komponent pro celé řešení HSM, b) dodání SW komponent a licencí pro celé řešení HSM, c) implementace celého řešení HSM do infrastruktury zadavatele, d) podpora celého řešení HSM, e) vypracování a dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace, f) proškolení administrátorů (v rozsahu 8 hodin).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Státní zemědělský intervenční fond
Zajištění podpory provozu, rozvoje a servisu systému AGIS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb provozu, podpory a rozvoje IS AGIS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Technická podpora a aktualizace SW IDEA pro rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory v rámci multilicence analytického softwaru IDEA k provádění elektronických kontrol účetnictví daňových subjektů, včetně průběžné aktualizace softwaru, hot-line a konzultačních služeb pro 3000 pracovníků daňové kontroly finanční správy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Správa Pražského hradu
Poskytnutí souvisejících služeb podpory technologiím Microsoft   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s migrací vybraných aplikací Microsoft do hybridního/cloudového prostředí. Poskytování služby je rozděleno do 4 fází, přičemž jednotlivé fáze budou poskytovány postupně, tak jak je zadavatel uvádí v rámci Písemné výzvy k podání nabídky. Každá fáze bude ukončena (s výjimkou 4. fáze) příslušným výstupem (např. akceptační protokol, dokumentace - analýza, předávací protokol, apod.). Pokračování v další fázi předmětu plnění závisí na vyhodnocení předcházející fáze a na potřebách a činnosti zadavatele. Tzn. zadavatel nepřiznává nárok požadovat realizaci (a s tím související úhradu) všech 4 fází, rozhodne-li zadavatel po první fázi, že k dalším fázím již nepřistoupí, popř. rozhodne-li tak v průběhu plnění některé z fází. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Písemné výzvě k podání nabídky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Studie pro implementaci Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) do podmínek ČR - opakované vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na Studii pro implementaci Evropského systému ro cestovní informace a povolení (ETIAS) do podmínek ČR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Bezpečnostní testování ICT prostředí MPSV   
Stručný popis: CPV: 72226000-5; 72254000-0; 72254100-1; 72800000-8 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostního testování ICT prostředí MPSV, jeho technických i netechnických součástí, a to buď v tomto prostředí, nebo za předem dohodnutých podmínek v prostředí dodavatele s tím, že výstupy poskytnuté z prostředí dodavatele musí být relevantní pro ICT prostředí MPSV. Zadavatel v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ uzavře rámcovou dohodu s jedním účastníkem na dobu určitou 4 let, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na poskytování služeb bezpečnostního testování.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Fakultní nemocnice Ostrava
„Dodávka kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru pro FN Ostrava“   
Stručný popis: předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru pro FN Ostrava
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Úpravy interaktivních formulářů PDF na 12 měsíců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je aktualizace a úpravy interaktivních formulářů ve formátu PDF v souladu s požadavky platné legislativy a metodiky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo zahraničních věcí
Podpora Domino infrastruktury, TSM a AIX   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování služeb zajišťující systémovou podporu (on site) provozu, správy a rozvoje IBM Domino infrastruktury a systémovou podporu provozu IBM Tivoli Storage Manager a Unixových operačních systémů IBM v informačních systémech zadavatele. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Studie pro implementaci Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) do podmínek ČR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je studie na nový informační systém - Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), zřízený na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, kterým se dále mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen ISOR) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále jen „ZZS KVK“). Servisní služby budou zajišťovat maintenance informačních systémů ZZS KVK včetně poskytování nových verzí a opravných balíčků, zajištění souladu ISOR s legislativou, včetně dokumentace k novým verzím, dále budou zajišťovat hardwarovou podporu včetně zajištění oprav nebo výměny hardwarových komponent v případě poruchy, havárie nebo ztráty funkčnosti v rámci garantovaných časů a dále technickou podpora včetně poskytování služby hotline, včetně základní servisní technické podpory programového vybavení při řešení problémů a závad v režimu 24x7.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
ČESKÝ ROZHLAS
Objektové uložiště pro projekt můjRozhlas a digitalizaci archivu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je objektové úložiště kompatibilní s AWS S3 API (off premise služba).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie