Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 43 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Sokolov
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k.ú. Sokolov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je regenerace další části lesoparku pod rozhlednou Hard, k.ú. Sokolov, spočívající především v kácení dřevin (včetně rizikového), ošetření dřevin a výsadbě nových dřevin. V rámci plnění dojde v dotčeném území k odstraňování vybraných dřevin rostoucích mimo pozemky plnící funkci lesa za účelem vytvoření základní kostry dlouhodobě udržitelného porostu. Dále budou provedeny zásahy na vybraných stromech za účelem obnovy a zachování jejich estetických a ekologických funkcí včetně zajištění provozní bezpečnosti. V neposlední řadě dojde i k výsadbě nových dřevin, které doplní vytvořenou kostru porostu. Celková výměra řešeného území činí 6,5 ha.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
město Rýmařov
Realizace biokoridoru Stránské   
Stručný popis: Jedná se o výsadbu biokoridoru v k.ú. Stránské
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Obec Šanov
Realizace prvků ÚSES – LBC 8 a LBK 13, k.ú. Šanov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Založení části dvou prvků územního systému ekologické stability. Lokální biocentrum LBC 8 a na něj navazující lokální biokoridor LBK 13 jsou navrženy jižně od centra obce Šanov. Oba prvky jsou situovány v zemědělsky intenzivně využívané krajině podél Anšovského potoka. Biokoridor pozvolně navazuje na lokální biocentrum, které je z východní strany částečně funkční. Dojde k rozšíření vegetace podél vodního toku a souvislému, plynulému napojení na funkční části ÚSES, které v budoucnu zvýší ekologickou stabilitu a biodiverzitu řešeného území. Celková výměra parcel LBK 13 a LBC 8 je 4,131 ha. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví obce Šanov. Předmětem je založení travinných porostů, postavení oplocenek, výsadba dřevin a keřů, vč. následné 3 leté rozvojové péče o výsadby. LBK 13: výměra 1,084 ha; délka oplocení 1 210 m; výsadba stromů 1 215 ks; výsadba keřů 659 ks. LBC 8: výměra 3,046 ha; délka oplocení 1 471 m; výsadba stromů 4 490 ks; výsadba keřů 694 ks.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Lom Most - severní svahy - následná pěstební péče   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je pokračování následné pěstební péče v dalším tříletém pěstebním cyklu na nezajištěných plochách. Tříletý pěstební cyklus bude probíhat v letech 2019 až 2021 a je cílen na plochy výsadeb dřevin (stromy a keře) a na zatravněné plochy. V rámci pěstební péče budou realizovány zejména tyto práce: sečení travnatých ploch a příkopů, vyžínání buřeně ve výsadbách, dosadby sazenic (lesních sazenic, keřů) a nátěr sazenic repelentem proti okusu zvěří. Rekultivace lom Most - Severní svahy“ je pokračováním celého komplexu rekultivací po ukončené těžbě uhlí, konkrétně se jedná o rekultivaci zbytkové jámy a vnitřní výsypky bývalého povrchového lomu Most - Ležáky.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Chebu, s.r.o.
Těžební činnost – harvestorové technologie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je těžba dřeva harvestorovými technologiemi - těžba dřeva, manipulace na základě zadané sortimentace a soustřeďování jednotlivých sortimentů na odvozní místo. Jedná se o mýtní i předmýtní těžbu. V případě kalamit a živelných pohrom bude přednostně zpracovávána i těžba nahodilá. Vše podle aktuálních potřeb objednatele. Předpokládaný objem prací je cca 3.000 m³ těžby dřevní hmoty harvestorovými technologiemi. Rámcová dohoda dle § 131 zákona bude uzavřena s více dodavateli. Veřejné zakázky na základě uzavřené rámcové dohody budou zadávány bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody ve smyslu § 134 zákona. Zadavatel má v úmyslu uzavřít rámcovou dohodu s minimálně 2 a maximálně 20 dodavateli.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Chebu, s.r.o.
Těžební činnost – soustřeďování dřeva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je soustřeďování vytěženého dřeva na odvozní místo a jeho rovnání do hrání na základě požadavků objednatele. Předpokládaný objem prací cca 8.000 m³.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Chebu, s.r.o.
Těžební činnost – těžba dřeva a manipulace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je těžba dřeva a jeho zkracování na základě zadané sortimentace. Jedná se o mýtní i předmýtní těžbu. V případě kalamit a živelných pohrom bude přednostně zpracovávána i těžba nahodilá. Vše bude provedeno dle aktuálních potřeb objednatele. Předpokládaný objem prací je cca 8.000 m³ těžby dřevní hmoty včetně její manipulace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Mimoň v letech 2020-2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií v letech 2020-2022 pro organizační jednotku zadavatele – divizi Mimoň v předpokládaném celkovém objemu až 371 500 m3. Součástí předmětu plnění je i manipulace dříví harvestorem na OM i ES včetně třídění a uložení na skládky vyvážečkou do vzdálenosti 100 m, likvidace klestu ukládáním do hromad a valů a vyvážením na lokalitu OM a dále svážení zbytků. Výsledkem zadávacího řízení bude smlouva s jedním dodavatelem.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Brna,a.s.
Harvestorové těžby nahodilé–malý harvestor III.-IV.Q   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“), na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - výroba dříví na OM (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je těžba dříví jednomužnou motorovou pilou, manipulace dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví koněm nebo železným koněm nebo univerzálním kolovým traktorem nebo speciálním lesnickým kolovým traktorem nebo vyvážecí soupravou na odvozní místo, včetně jeho třídění na sortimenty a ukládání na skládky. V žádném případě nelze předmět veřejné zakázky provádět pomocí technologie harvestorového uzlu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - přibližování dříví železným koněm (rámcová dohoda) - LZ Boubín 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v přibližování dříví železným koněm z lokality pařez na lokalitu vývozní místo nebo lokalitu odvozní místo, třídění dříví na skládky včetně navalování a začelování dříví na skládkách. Blíže viz ZD.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová dohoda) - LZ Kladská 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v přibližování dříví traktorem nebo vyvážecím vlekem. Tyto těžební činnosti zahrnují přibližování dříví z lokality pařez nebo vývozní místo na lokalitu odvozní místo včetně jeho třídění na sortimenty a navalování, začelování a ukládání na skládky, příp. ostatní práce mimo přibližování dříví (např. odvoz materiálu).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová smlouva) - LZ Konopiště 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v přibližování dříví traktorem nebo vyvážecím vlekem. Tyto těžební činnosti zahrnují přibližování nebo vyvážení dříví (surových kmenů nebo vyrobených sortimentů) od pařezu na odvozní místo, případně z vývozního místa na odvozní místo, včetně jeho třídění na sortimenty a ukládání na skládky. Blíže viz ZD.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová smlouva) - LZ Boubín 2018   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností spočívajících v přibližování dříví traktorem nebo vyvážecím vlekem. Tyto těžební činnosti zahrnují přibližování nebo vyvážení dříví (surových kmenů nebo vyrobených sortimentů) od pařezu na odvozní místo, případně z vývozního místa na odvozní místo, včetně jeho třídění na sortimenty a ukládání na skládky.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová dohoda) - LZ Židlochovice 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v přibližování dříví traktorem nebo vyvážecím vlekem. Tyto těžební činnosti zahrnují přibližování dříví z lokality pařez nebo vývozní místo na lokalitu odvozní místo včetně jeho třídění na sortimenty a navalování, začelování a ukládání na skládky, příp. ostatní práce mimo přibližování dříví (např. odvoz materiálu). Blíže viz ZD.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie