Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů pro jednotlivé organizační součásti zadavatele 2018 -2022 / III   
Stručný popis: Zadavatel zadal souhrn dílčích veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému pro jednotlivé organizační součásti ÚJF a pro potřeby projektů CRREAT, ESS, RAMSES, CANAM. Předmětem dílčích VZ byly např. dodávky laboratorních pomůcek, vakuových komponentů, elektromateriálu, agregátů, osciloskopu a další dodávky přístrojů a materiálů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Rozvádzače
Statutární město Frýdek-Místek
Obměna telekomunikačního systému SMFM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a konfigurace telekomunikačního/ICT řešení s využitím technologie Voice over IP (VoIP) prostřednictvím stávající datové sítě pro Magistrát města Frýdek-Místek. Součástí je také integrace dodaného řešení se současným systémem vstupů, dveří, bran a výtahů. Veškeré nabízené produkty (hardware a software) musí být nové, nepoužité a určené pro český trh. Nabízené řešení musí obsahovat veškeré potřebné komponenty a licence min. na 5 let, včetně hardwarové a softwarové podpory. Veškeré dodávané prvky musí fungovat dohromady jako jeden celistvý celek. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku (hardware, software včetně licencí a podpory), předprojektovou analýzu v místě plnění, kompletní implementaci, dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace, provedení a otestování prvotního provozu a školení administrátorů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telekomunikačné káble a zariadenia
Ministerstvo obrany
Náhradní díly - rdst PR 20 a RF 13   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky náhradních dílů pro opravy radiostanic PR 20 a RF 13.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Správa Pražského hradu
Upgrade telefonní ústředny pro Pražský hrad a zámek Lány   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je upgrade stávající verze telefonní ústředny HiPath 4000 V4 používané zadavatelem na nejnovější aktuální verzi. Upgrade se vztahuje na všechny komponenty jako je tarifikační SW, záznamový SW, řídící moduly, aktualizaci software i firmware stávajících zařízení včetně kritických oprav proti bezpečnostním hrozbám a výměnu spojovatelských pracovišť. Předmětem plnění je provedení i zkušebního provozu v délce trvání jednoho kalendářního měsíce. Předmětem této veřejné zakázky je dále také poskytování servisní činnosti, tj. provádění preventivní údržby 4x ročně (vždy po třech měsících) a zajištění oprav či úprav v zadavatelem stanovené době v závislosti na charakteru požadavku včetně HW a SW podpory výrobce, to vše po dobu záruky. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Technické sítě Brno, akciová společnost
Vybudování datového centra TSB Svážná   
Stručný popis: Kompletní dodávka technologie datového centra a souvisejících zařízení, včetně montáže a souvisejících stavebních prací, servisní služby.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Plzeňský kraj
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - připojení objektů v Horažďovicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1/ Dodávka komunikační infrastruktury - 2 optických vláken na optické trase, která propojí stávající uzlový bod sítě CamelNET na Městském úřadě v Horaždˇovicích s vybranými objekty, 2/ základní servis závad na optických trasách po dobu 20 let včetně řešení servisních incidentů v dohodnutých časových odezvách (garantovaná SLA).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Plzeňský kraj
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - úsek Rokycany - Hrádek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1/ Dodávka komunikační infrastruktury - 8 optických vláken na optické trase v úseku Rokycany - Hrádek 2/ Základní servis závad na optických trasách po dobu 20 let včetně řešení servisních incidentů v dohodnutých časových odezvách (garantovaná SLA).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Zajištění servisu a havarijních oprav optických sítí TSK v metru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisu, pravidelných kontrol a havarijních oprav optických sítí TSK v metru. Dále zajištění technických přejímek děl realizovaných v prostorách metra a průběžná aktualizace technické a provozní dokumentace (vedení kabelových tras, umístění prvků optické infrastruktury na trase, obsazenost a provaření jednotlivých vláken).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Univerzita Palackého v Olomouci
UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi IV. – PřF Envelopa   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; b) dodávka veškerého instalačního materiálu; c) instalace a konfigurace aktivních prvků vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do sítě Univerzity Palackého v Olomouci; d) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD; e) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci. Předmět plnění zahrnuje taktéž poskytování záručního servisu a podpory, jak je specifikováno v příloze č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Technických specifikacích, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace v rámci její přílohy č. 5.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Bezdrôtový telekomunikačný systém
Městská část Praha 2
„Rekonstrukce zasedacího sálu zastupitelstva v oblasti ICT technologií“   
Stručný popis: Provedení rekonstrukce ICT technologií v zasedacím sálu zastupitelstva zadavatele a to především hlasovacího zařízení, komunikačních technologií, informačních platforem, rozvodů apod.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Dodávka a servis pobočkové telefonní ústředny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka pobočkové telefonní ústředny a telefonních přístrojů a mimozáruční a pozáruční servis pobočkové telefonní ústředny a telefonních přístrojů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Město Chotěboř
Výpočetní technika 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: - dodávka systému zabezpečení přístupu do PC – dvoufázové ověření uživatele včetně implementace, - dodávka licence telefonní IP ústředny, VOIP telefonů a síťových prvků včetně instalace a konfigurace, - dodávka licence bezpečnostního software pro notebooky a mobilní telefony včetně instalace a konfigurace části software, - dodávka licencí software společnosti Microsoft včetně instalace a migrace dat.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Nemocnice Slaný
Dodávka technologií za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, přepínačů včetně nasazení 802.1X do prostředí zadavatele a rekonfigurace 802.1Q, access pointů, mailového serverového software, SIEM (Security and Incident Event management) a prvků fyzické bezpečnosti technologických místností v podobě kamer, vše včetně příslušenství. Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními a software přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Karlovarský kraj
Zajištění servisní podpory KI KK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je správa a provoz rozlehlé metropolitní sítě – Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje, která propojuje obce s rozšířenou působností na území Karlovarského kraje a další vybrané lokality, dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Rozšíření VoIP infrastruktury   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je jednorázový nákup rozšiřujících prvků VoIP.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telekomunikačné káble a zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie