Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 40 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Psáry
Rozšíření stávající tabule značky ekoTAB typu TRIPTYCH K 200x120 pro novou budovu ZŠ Amos II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na dodávky je rozšíření stávající tabule na zvedacím stojanu o interaktivitu. Zadavatel požaduje rozšíření stávající tabule značky ekoTAB typu TRIPTYCH K 200x120 na hliníkovém zvedacím stojanu o interaktivní projektor s ramenem pro interaktivitu pro ovládání prstem i perem a ozvučení třídy. Zadavatel, z důvodu splnění záručních podmínek stávajících tabulí, požaduje rozšíření na interaktivitu pomocí originálního univerzálního hliníkového ramene ekoTAB, určeného pro montáž na tento zvedací systém a interaktivního projektoru. Předmět plnění této veřejné zakázky je zároveň zajištění záručního i pozáručního servisu na místě autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému. Min. záruka je 3 let. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 4 – Položkový rozpočet, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Mendelova univerzita v Brně
Dynamický nákupní systém na dodávku audiovizuální techniky   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek, zadávaných v DNS budou dodávky audiovizuální techniky (dále také ,,věci" či ,,věc"). Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 odst. 1 ZZVZ. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou zejména: dataprojektory s promítacím plátnem a/nebo kamery, a/nebo prezentéry, případně další komodity vztahující se k audiovizuální technice.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Masarykova univerzita
MU – rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13 – dodávka AVT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky(AVT) včetně jejího uvedení do provozu v rekonstruovaných prostorách objektu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na ul. Joštova 13 v Brně. Jedná se zejména o pořízení AV komponent (dataprojektory, projekční plátna, LCD, distribuční a řídicí systémy, reproduktory), signálových tras pro audio a video, řídících tras k AV komponentům a úchytných systémů pro AV prvky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Akademie výtvarných umění v Praze
„AVU – Optimalizace a rozvoj infrastruktury IT AVU – rok 2017“ část 6 – Audiovizuální technika 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka produktů pro Akademii výtvarných umění v Praze.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka dataprojektorů a interaktivní tabule v DNS – 2019/0084   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání 6 dataprojektorů a 1 interaktivní tabule pro projekt OP VVV „Učíme se učit spolu“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006783.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – MRR – PRSP na UK – Simulační centrum - AV technika   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán zejména v technických podmínkách zadavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Technickými podmínkami se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí projektová dokumentace zpracovaná společností AV MEDIA a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10. Projektová dokumentace je složena z těchto částí: Technická zpráva; Půdorys 2. NP; Schéma zapojení a Položkový rozpočet.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
AV technika pro JU ČB II (DNS)   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Tlumočnická technika II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
AV technika do PTZ   
Stručný popis: AV technika do Pavilonu tropického zemědělství.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Pardubický kraj
Transformace domovů sociálních služeb – dodávka elektrických spotřebičů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrických spotřebičů (pračky, sušičky, televizory, lednice a pod.) pro příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach a to v rámci projektů IROP.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem - audiovizuální technika II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky dle přiložené specifikace včetně dopravy a poskytnutí souvisejících služeb.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
ČESKÁ TELEVIZE
Multiviewer   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, konfigurace a uvedení do provozu multivieweru pro obrazovou a zvukovou režii SK8 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Součástí plnění veřejné zakázky je i úprava konfigurace stávající jednotky signalizace TSL - Tallyman a dohledového systému Harris - Navigator včetně předchozího uložení jejich dosavadní konfigurace pro případ její neúspěšné úpravy nebo závady předmětu dodávky v průběhu zkušebního provozu a potřeby návratu ke stávajícímu řešení multivieweru v SK8. Bližší specifikace předmětného plnění veřejné zakázky je vymezena ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Ostravská univerzita
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka audiovizuálního systému III.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního systému a jeho instalace a zapojení v objektu „E“ Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 702 00 Ostrava. Jedná se o dodávky AV techniky dle projektové dokumentace s důrazem na tlumočnický systém, který zde figuruje v roli výukového zázemí a je hlavním předmětem návrhu AV vybavení. Jedná se o prostory tlumočnické laboratoře, přednáškového sálu a multimediální učebnu. Tlumočnická laboratoř je autonomní s výjimkou možnosti záznamu a zpracování signálu z dvojice tlumočnických kabin v přednáškovém sále. Součástí plnění veřejné zakázky je spolupráce dodavatele s generálním dodavatelem stavby ve věci stavební připravenosti pro rozvody audiovizuální techniky. Při instalaci audiovizuální techniky do jednotlivých prvků nábytku bude dodavatel povinen spolupracovat s dodavatelem interiéru. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zaškolení obsluhy, doprava a vyhotovení dokumentace skutečného provedení.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Akademie výtvarných umění v Praze
„AVU – Optimalizace a rozvoj infrastruktury IT AVU – rok 2017“ část 6 – Audiovizuální technika 2 část 1 a) Audiovizuální technika – ostatní   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka produktů pro Akademii výtvarných umění v Praze.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka dataprojektorů a interaktivní tabule v DNS – 2019/0046   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání, instalace a zprovoznění 6 dataprojektorů a 1 interaktivní tabule pro projekt OP VVV „Učíme se učit spolu“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006783.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie