Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 34 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Český metrologický institut
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky - 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření dohody. Hodnota plnění za 4 roky nepřesáhne předpokládanou hodnotu zakázky. Součástí plnění bude dále doprava do místa plnění veřejné zakázky. Dodavatel nebude vytvářet tiskové podklady, ty dostane od zadavatele zpracované.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty
Hlavní město Praha
Dodávky tiskopisů, tiskařské a grafické práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je uzavření rámcové smlouvy na dodávky na dobu 4 let, jejímž předmětem je dodávka tiskopisů, tiskařské a grafické práce (hlavičkové papíry, obálky s tiskem, vizitky, formuláře, stvrzenky správních poplatků, papíry s ochrannými prvky, záštitové papíry, pozvánky apod.)
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Papierové alebo lepenkové registre, účtovné...  >  Formuláre
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Stravovací poukázky a poukázky na regeneraci   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stravovacích listinných poukázek v nominální hodnotě 100,- Kč/ks a poukázek na regeneraci v nominální hodnotě 100,- Kč/ks od 1.1.2019 po dobu 4 let v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Dodávka reklamních předmětů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku a rozvoz reklamních předmětů v souladu s aktuálními potřebami zadavatele. Potisky a balení reklamních předmětů budou dle specifikace zadavatele. Reklamní předměty budou zavezeny na předem zadaná rozvozová místa uvedená v čl. 4 zadávací dokumentace dle zadavatelem požadovaného časového harmonogramu. Při rozvozu bude splněno případné vynesení nebo uložení materiálů až před sklad nebo do skladu zadavatele (bez ohledu na počet dveří či pater), a to bez nutnosti pomoci zaměstnanců zadavatele, balení bude provedeno dle požadavku zadavatele.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Tiskopisy- průběžné dodávky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky tiskopisů v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací po dobu 4 let od účinnosti smlouvy.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Papierové alebo lepenkové registre, účtovné...  >  Formuláre
Český metrologický institut
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření dohody. Hodnota plnění za 4 roky nepřesáhne předpokládanou hodnotu zakázky. Součástí plnění bude dále doprava do místa plnění veřejné zakázky. Dodavatel nebude vytvářet tiskové podklady, ty dostane od zadavatele zpracované.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č.5: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání knih pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Reklamní předměty pro ZP MV ČR 2019/2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění VZ jsou dodávky reklamních a propagačních předmětů pro ředitelství a pracoviště divizí zadavatele včetně označení předmětů logem zadavatele, balení a dopravy na jednotlivá místa plnění. Součástí zadávací dokumentace je modelová varianta, obsahující název předmětu/obrázek, specifikaci předmětu, předpokládané množství v kusech za 1 rok a informaci, zda je požadováno dodání vzorku. Jednotlivé předměty a množství v modelové variantě bude zadavatel čerpat dle svých aktuálních potřeb, může tedy odebrat více i méně kusů a některé předměty nemusí čerpat vůbec.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Průkazy pojištěnců VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka plastových personalizovaných průkazů pojištěnců VZP ČR (dále též „průkazy“) včetně souvisejících služeb, tj. příprava a předání průkazů k distribuci poskytovateli poštovních služeb, se kterým má VZP ČR uzavřenou smlouvu (dále jen „poskytovatel poštovních služeb“), skartace a ekologická likvidace průkazů, které zadavatel vrátí k likvidaci, a rovněž průkazů, které se vybranému účastníkovi vrátí jako nedoručitelné poštou. Součástí veřejné zakázky je i zasílání informací ve stanoveném datovém rozhraní přes Portál VZP ČR nebo jeho ekvivalent (k tomu viz Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Datové rozhraní) o odeslaných průkazech poštou, o nevyrobených a nedoručených průkazech s uvedením důvodu nedoručení.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Propagační předměty a tiskoviny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku propagačních předmětu a tiskovin dle technické specifikace, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: 1. část veřejné zakázky: Reklamní předměty 2. část veřejné zakázky: Propagační tiskoviny. Účastníci mohou svou nabídku podat do kterékoliv části nebo do obou části veřejné zakázky. Bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 4 ZD - technická specifikace.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Český metrologický institut
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření dohody. Hodnota plnění za 4 roky nepřesáhne předpokládanou hodnotu zakázky. Součástí plnění bude dále doprava do místa plnění veřejné zakázky. Dodavatel nebude vytvářet tiskové podklady, ty dostane od zadavatele zpracované.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty
Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Tvorba a dodávka propagačních předmětů a roll up bannerů pro účely projektu SYPO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem podlimitní veřejné zakázky je tvorba a dodávka propagačních předmětů a roll up bannerů, pro účely projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Český metrologický institut
Dodávka tiskovin pro ČMI v období 2019-2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření dohody. Hodnota plnění za 4 roky nepřesáhne předpokládanou hodnotu zakázky. Součástí plnění bude dále doprava do místa plnění veřejné zakázky. Dodavatel nebude vytvářet tiskové podklady, ty dostane od zadavatele zpracované.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB - Dynamický nákupní systém na reklamní předměty   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude dodávka reklamních předmětů pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2017-2020“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné centrální dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV včetně dopravy do místa plnění až do výše předpokládaného finančního limitu . DNS bude zaveden na 4 roky v období let 2017 - 2020.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Papierové alebo lepenkové registre, účtovné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie