Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 523 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
„ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo - 2017“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Kupní smlouvy bude dodávka 1 ks nového speciálního sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 pro přepravu pacientů a to i bariatrických v intenzivní péči z místa mimořádné události, které bude zároveň připravené na možnost převozu pacientů s podezřením nebo s potvrzeným výskytem vysoce virulentních nebo infekčních chorob.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
TJ Spartak Perštejn z.s.
„Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu občanské vybavenosti včetně nové kanalizační přípojky na p.č. 258, 359, 360, 516/5 v k.ú. Perštejn a p.č. 230/1, 230/13, 230/15, 231/4 , 238/1, 238/5. 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce, jedná se zejména o přístavbu, nástavbu a stavební úpravy, stará budova bude v rámci stavebních úprav sejmuta až k základům a postavena z nových moderních materiálů. Objekt je bez podsklepení. Detailní informace o předmětu Veřejné zakázky obsahuje projektová dokumentace vypracovaná Františkem Putyerem v 10. měsíci 2017 s názvem Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu občanské vybavenosti včetně nové kanalizační přípojky na p.č. 258, 359, 360, 516/5 v k.ú. Perštejn a p.č. 230/1, 230/13, 230/15, 231/4 , 238/1, 238/5. 238/12, 238/13, 329, 451, 452, 911/6 a 922/5 v k.ú. Černýš a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Výkaz výměr, který účastník vyplní dle podmínek této zadávací dokumentace a přiloží k návrhu smlouvy o dílo na plnění této Veřejné zakázky. Zadavatel umožňuje použít jiných, kvalitativně a technicky obdobných technických řešení vč. technických zařízení, která naplní bezpodmíne
Stavebné práce
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
„Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. - snížení prašnosti - dodávka stroje“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti, a to za podmínek stanovených v kupní smlouvě a její příloze č. 1 (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Sdružení obcí pro nakládání s odpady
„Skládka SONO, etapa“ – II. vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je závěrečná etapa skládkování - realizace etapy C3 Skládky SONO, která je tvořena: SO 2 – Přípravné práce a terénní úpravy – příprava území a úprava stávajícího dna a boků rozšíření skládky dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci. SO 3 – Těsnění skládky – základní konstrukční prvek dna skládkového prostoru. Těsnění v ploše C3 etapy skládky navazuje na těsnění předchozích etap a na těsnění stávající jímky vnitřních vod. SO 4 – Odvodnění skládky a příprava zařízení pro zachycování skládkového plynu – plocha C3 etapy skládky je v současné době pokryta systémem paralelních drénů, budovaných v minulosti. Jejich funkčnost byla ověřena zemními pracemi pro etapu C2. V rámci odvodnění C3 etapy budou tyto drény podchyceny jedním svodným drénem v délce 194,62 metrů. Přesná specifikace technického řešení je určena přiloženou Projektovou dokumentací označenou Příloha č. 5 této zadávací dokumentace, jakožto i přiloženým výkazem výměr a soupisem prací.
Stavebné práce
Město Žatec
„Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci chodníků podél ulice Pražská ve městě Žatec. Řešená oblast začíná u okružní křižovatky u kapucínského kláštera a pokračuje západním směrem až k areálu Armády ČR, tedy krátce za křižovatku s ulicí K Perči a Otakara Ševčíka. Úsek je dlouhý cca 800 m a řeší chodníky po obou stranách ulice s výjimkou některých úseků, kde jsou již chodníky zrekonstruovány dle bezbariérových zásad (krátký úsek u okružní křižovatky, u ulice Dukelská a levostranný úsek mezi ul. Tyršova a Karla Hynka Máchy). Součástí plnění je mimo opravy chodníků také oprava autobusové zastávky „Žatec, u hřbitova“, a to v obou směrech, úprava dvojice stávajících přechodů pro chodce včetně nasvícení, doplnění chybějících či nevyhovujících míst pro přecházení, jednoznačné vymezení ploch pro parkování a také doplňkové sadové úpravy.
Stavebné práce
Ústecký kraj
„Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství – I. a II. etapa“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce pro přebudování historické expozice husitství ve stávajícím objektu čp. 45 zahrnují především zpřístupnění většiny výstavních prostor osobám s omezením pohybu a orientace, vč. vybudování a zpřístupnění WC těmto osobám. Pokrytí hlavní střechy domu pálenou krytinou - taškami bobrovkami, včetně rekonstrukce a zesílení krovu.Pokrytí střechy arkýře břidlicí včetně rekonstrukce a zesílení krovu.Dozdění komínů na původní úroveň jejich výšky: Komíny jsou dnes ukončeny v půdním prostoru pod střechou. Obnovení původního členění fasády hlavního průčelí (do Pivovarské ulice). Barevnost fasády hlavního průčelí bude zjištěna podle dochovaných fragmentů původní výzdoby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Zoopark Chomutov, p.o.
„Nákup 2 ks užitkových nových elektromobilů N1“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks užitkových elektromobilů N1, jeden elektromobil bude se sklopnou korbou, druhý elektromobil bude se skříňovou nástavbou. Přesná specifikace elektromobilů je uvedena v přiložených technických parametrech.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Povodí Ohře, státní podnik
„HC Nechranice - generální oprava TG 1 a TG 2“ „HC Nechranice - rozvodna 22 kV a 6 kV“ „HC Nechranice - dispečerské řízení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení - hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické elektroinstalace TG 1 a TG 2 e) úprava ventilace transformátorů f) buzení generátorů - servisní prohlídka, upgrade sw, kontrola nastavení a revize systému g) náhradní díly h) oprava rozvodny 22 kV a 6 kV ch) dispečerské řízení - provedení nutných úprav Technické podklady, včetně stávajících parametrů instalovaného zařízení, situace umístění a hydrologických údajů jsou součástí zadávací dokumentace (detailně viz ZD).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Kamil Gellner
„Gellner Kamil – snížení prašnosti – dodávka strojů“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. montáže • předání kompletního manuálu v českém jazyce
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
METALL QUATRO spol. s r.o.
„Fotovoltaická elektrárna stavební společnosti METALL QUATRO spol. s r.o.“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – varianta 1, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – varianta 2, Energetický posudek a Závazný vzor smlouvy o dílo.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Město Klášterec nad Ohří
„DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“ je: - Odstranění veškerých stávajících povrchů komunikací, chodníků a parkovišť včetně konstrukčních vrstev - Umístěné nové živičné komunikace včetně autobusové zastávky a točny pro autobusy - Vybudování nových parkovišť s kolmým a podélným stáním a stáním pro jízdní kola - Umístění nového veřejného osvětlení vč. nasvícení přechodu pro chodce - Vybudování nových chodníků pro chodce a sjezdů pro automobily - Navržení nového odvodnění Hlavním cílem projektu je obnova veškerých zastaralých a nefunkčních povrchů, vybudování nových parkovacích míst, vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Nádražní. V rámci stavby bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků komunikace, tak aby vyhovovaly estetickým, funkčním požadavkům a současným platným ČSN, bude provedena obnova veřejného osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Malé Březno
„ I. etapu výstavby Komunitního a volnočasového centra Malé Březno „   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 26 ZZVZ, zadávanou v podlimitním režimu dle § 52 písm. b) ZZVZ formou otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby jednopodlažního nepodsklepeného bytového domu pro seniory (SO 02) a dvoupodlažního nepodsklepeného bytového domu (SO 03) v centru obce Malé Březno včetně souvisejících inženýrských sítí. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Malé Březno
„ I. etapu výstavby Komunitního a volnočasového centra Malé Březno „   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 26 ZZVZ, zadávanou v podlimitním režimu dle § 52 písm. b) ZZVZ formou otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby jednopodlažního nepodsklepeného bytového domu pro seniory (SO 02) a dvoupodlažního nepodsklepeného bytového domu (SO 03) v centru obce Malé Březno včetně souvisejících inženýrských sítí. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. Specializované resuscitační výhřevné lůžko   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks specializovaného resuscitačního výhřevného lůžka spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. - Lůžka a stoly III - Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 3 ks elektrických polohovacích vyšetřovacích lehátek spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie