Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 523 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Děčín
Letmé výspravy asfaltových komunikací v Děčíně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výspravy asfaltových komunikací v Děčíně. Uzavření rámcové dohody se třemi dodavateli. Na základě rámcové dohody budou uzavírány smlouvy (resp. objednávky) na jednotlivé opravy komunikací v Děčíně. Jednotlivé opravy, místo a rozsah prací bude specifikován objednatelem v písemných objednávkách dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Srbice
Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rozšíření a úprava stávající jednotné kanalizační sítě v Srbicích 2. etapa. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod, zpracované Ing. Petr Paluška, ČKAIT: 0400386.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - sběrné vaky, drenáže a soupravy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení DNS na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - sběrné vaky, drenáže a soupravy dle aktuálních potřeb veřejného zadavatele až do výše předpokládaného finančního limitu, uvedeného v článku IV. DNS je zaveden na čtyři (4) roky v období let 2019 až 2023.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Město Třebenice
"Sběrný dvůr Třebenice"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem projektu je vybudovat sběrný dvůr a zajistit jeho vybavení pro občany města Třebenice a jeho místních částí.
Stavebné práce
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Automatický dezinfektor endoskopů I.   
Stručný popis: Dodávka plně automatického dezinfektoru endoskopů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Dodávka multifunkčního kompletu s C-ramenem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks univerzálního jednorovinného skiaskopicko-skiagrafického multifunkčního kompletu s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu určeného především pro diagnostiku a intervence na vaskulárním a nevaskulárním systému, perimyelografie, biopsie, ERCP, skiaskopická vyšetření trávicího traktu, flebografie a jiných výkonů v rozsahu od hlavy po dolní končetiny včetně DSA zobrazení. Systém musí umožnit jakékoliv projekce vleže i vestoje bez nutnosti překládat pacienta a musí zaručovat volný přístup ze všech stran. Přístroj musí být vybaven efektivním systémem pro snížení dávky RTG záření pro pacienta (pulzní skiaskopie, clonění bez záření, dodatečná filtrace apod.) i minimalizování radiační zátěže personálu (ochranné štíty a závěsy z Pb gumy) a též měřící komůrkou a zařízením. Blíže viz ZD
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o. z. Kardiotokografy   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Statutární město Most
Dodávka rotačních kartoték   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění celkem 3 kusů nových nerepasovaných, rotačních kartoték včetně příslušenství pro potřeby Odboru správních činností a Odboru živnostenský úřad Magistrátu města Mostu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. Specializované resuscitační výhřevné lůžko   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks specializovaného resuscitačního výhřevného lůžka spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou AFLIBERCEPT 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou AFLIBERCEPT (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka jednorázových operačních setů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky předmětu plnění pro Krajskou zdravotní, a.s., v rozsahu a v souladu s touto zadávací dokumentací, a to po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení a instruktáž zdravotnického personálu. Předmětem plnění je dále i předání všech potřebných dokladů vztahujících se k dodávanému zboží v českém jazyce ke každé jednotlivé dodávce (zejména prohlášení o shodě, návodu na použití, a to vždy včetně poskytnutí aktuální verze elektronicky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce spec. péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Kardiotokografy   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice, k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Štrbice a k.ú. Žichlice, okres Teplice a části k.ú. Lochočice, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj, včetně geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl. č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí. Celková předpokládaná rozloha území řešeného KoPÚ je 538 ha (Štrbice - 276 ha; Žichlice u Modlan + část Lochočice - 262 ha).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Město Česká Kamenice
D2D nákup kontejnerů a nádob na odpad   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontejnerů a nádob na odpad dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dodavatel dle požadavků zadavatele dodá kontejnery a nádoby na odpad podrobně specifikované v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Jedná se o následující položky: • Velkoobjemový kontejner (4 ks) • Nádoba černá (1500 ks) • Nádoba hnědá (750 ks)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
HET spol. s r.o.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti HET spol. s r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společnosti HET spol. s.r.o., cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie