Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 529 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Ultrazvukový diagnostický přístroj pro gynekologii a neurologii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks ultrazvukového přístroje pro gynekologickou, porodnickou, neonatologickou, genetickou a onkogynekologickou diagnostiku a neurologii. Součástí předmětu plnění je též zajištění bezplatné údržby a servisu v záruční době včetně dodávky náhradních dílů. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 výzvy -Technická specifikace, a v příloze č. 4 výzvy - Cenová tabulka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v katastrálním území Touchořiny včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Výměra řešeného území katastrálního území Touchořiny činí 254 ha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Povodí Ohře, státní podnik
Geodetické služby 2018 - rámcová dohoda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže (tzn., že zadavatel na základě uzavřené rámcové dohody rovnou vyzývá k plnění). Předmětem plnění zakázky jsou geodetické služby různého charakteru dle specifikace geodetických prací. Zakázka se dělí na tři části dle oblastí, ve kterých budou geodetické služby realizovány. Na každou část zakázky je uzavřena rámcová dohoda se třemi dodavateli, tzn. s dodavateli, kteří se po vyhodnocení umístí na prvním až třetím místě pro každou část zakázky. Na základě této dohody bude mít zadavatel právo odebrat od dodavatelů služby dle svých aktuálních potřeb až do vyčerpání částky 5 000 001,- Kč bez DPH, nebo do uplynutí lhůty, na kterou je smlouva uzavřena tzn. do 31. 1. 2020.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obec Chuderov
Odstranění bytových domů v obci Lipová   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je demolice a odstranění stávajícího objektu
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Povodí Ohře, státní podnik
Rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem stavby je obnova funkce toku a usměrňování odtokového režimu povrchových vod. Jedná se o celkovou rekonstrukci toku v délce 359m v intravilánu obce Císařský. Tok je uzavřen v soukromých zahradách. Původně byl v celé délce opevněn zdivem nasucho, které je v současné době na některých místech zcela destruováno. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího stavu převážně zdiva na sucho s důrazem na volbu přírodě blízkého a ekonomického řešení. Většina úseků je řešena opevněním ve formě kamenného záhozu a kamenné rovnaniny, ve stísněnějších podmínkách pak ve formě zdiva na sucho. Pouze ve výjimečných případech, kdy je uvažováno přitížení za rubem či důsledná ochrana nemovitosti, je navrženo zdivo na cementovou maltu, lokálně pod ochranou pažením s rozepřením. Dno bude stabilizováno příčnými prahy. V rámci stavby je řešeno speciální zakládání – mikropilotáž. Ve dně je navržena stabilizace kamenným záhozem doplněným příčnými prahy kamennými a z dubových kulatin.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Město Dubí
Pořízení cisternové automobilové stříkačky, Dubí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 4 Zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Statutární město Ústí nad Labem
Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je zajištění činností spojených s likvidací stávající zeleně, úpravou terénu, založení nových výsadeb a následná údržba.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
Jazyková laboratoř, 3. ZŠ Kadaň (opakované řízení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce učebny a přilehlého kabinetu na novou moderní jazykovou laboratoř pro výuku cizích jazyků pro 28 studentů.
Stavebné práce
Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
Jazyková laboratoř, 3. ZŠ Kadaň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce učebny a přilehlého kabinetu na novou moderní jazykovou laboratoř pro výuku cizích jazyků pro 28 studentů.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Koupě nové elektrické rolby na úpravu ledové plochy včetně příslušenství
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka mycích a oplachových prostředků pro stravovací provoz pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je: • zajištění průběžných dodávek mycích a oplachových prostředků pro stravovací provozy • vypůjčení 17 ks dávkovacích zařízení s automatickým dávkováním mycí a oplachové chemie kompatibilních s mycími stroji zadavatele, včetně jejich dopravy, instalace, uvedení do provozu, servisu, oprav, kalibrací, dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu • vypůjčení 17 ks sond měření množství chemikálií • dodání záchytných van pod mycí a oplachové prostředky • nastavení technologie mytí na dávkovacích zařízeních a zaškolení zaměstnanců zadavatele • zajištění pravidelného technologického servisu, včetně kalibrací dávkovacích zařízení a sond na měření množství chemikálií
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Ústecký kraj
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021   
Stručný popis: Centralizované zadávání dodávek elektrické energie pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 105 350 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 34 918 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 70 432 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ústecký kraj
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021   
Stručný popis: Centralizované zadávání dodávek zemního plynu pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou instituci a Krajskou zdravotní a.s. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 121 197 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 61 569 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 59 628 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Nákup speciálního vozidla určeného pro kontrolu nákladní dopravy 2   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko-saském příhraničí.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka IT zařízení pro CI UJEP v DNS – 2019/0155   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání notebooku 17“ s myší, výkonného notebooku, notebooku s numerickou klávesnicí, myší a brašnou, konvertibilního notebooku s myší, UPS, konvertibilního záložního notebooku a 2 PC pro Centrum informatiky UJEP.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie