Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 744 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České dráhy, a.s.
Úprava lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB pro lokomotivy trakce 70   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB pro lokomotivy trakce 70 v množství 6 ks a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Smlouvy o dílo. Úprava protokolu WTB pro dieselovou trakci spočívá v úpravě Implementačního předpisu pro ČD „Vzdálené řízení po UIC vlakové sběrnici“, číslo dokumentu Lo60143P, index I. Součástí úpravy protokolu je dodělání diagnostiky, přičemž za minimem je přenos poruch. Upravený protokol využívá přenos povelů a dat pomocí telegramů R1 a R3.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 140 v úseku Ostrov nad Ohří – Karlovy Vary   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy, ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Ostrov nad Ohří – Karlovy Vary na trati č. 140 v předpokládaném termínu od 15. 5. 2020 po dobu trvání Rámcové dohody.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Správa železnic, státní organizace
Údržba vyšší zeleně v obvodu OŘ Ústí n.L.   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem v příslušné části (oblasti) zadávacího řízení (viz článek 15 Rozdělení zadávacího řízení na části). Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v přílohách č. 1.1 až 1.4 Zadávací dokumentace – Položkový soupis prací (každá část zadávacího řízení má svůj samostatný Položkový soupis prací) s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v přílohách č. 1.1 až 1.4 (dle výběru části zadávacího řízení, na kterou účastník podává nabídku) Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávka a instalace lůžek, matrací a lehátek včetně pozáručního servisu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových lůžek, lehátek, vyšetřovacích křesel a doplňků, včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Nabízené zboží musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Hanka Mochov s.r.o.
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka plošné závlahy a přenosných trubek pro rozvod vody na zavlažování 20 ha půdy. Spon postřikovačů 15 15 metrů, závlahové větve délka max 100 metrů.
Poľnohospodárske stroje
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň, stavební úpravy pro zřízení kanceláří a rekonstrukci sociálního zařízení ve 3. NP objektu č. 32   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace uvedené stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s náležitostmi zadávací dokumentace. Stavbou se rozumí provedení stavebních úprav pro zřízení kanceláří a rekonstrukci sociálního zařízení ve 3.NP objektu č. 32 v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň. Požadovaným cílem realizace stavby je rozšíření počtu pracovních kancelářských míst v objektu č. 32 a vybudování moderního sociálního zázemí, které bude v co nejvyšší míře vyhovovat požadavkům platných předpisů a norem pro kancelářské provozy FN Plzeň a které bude zároveň splňovat veškeré hygienické a bezpečnostní směrnice a požadavky platných vyhlášek, a to s ohledem na stávající prostorové možnosti.
Stavebné práce
Správa státních hmotných rezerv
17-130 Zahuštěné neslazené plnotučné mléko 20 t - pořízení a ochraňování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodání 20 tun, s tolerancí do -0,1 % dle balení, zahuštěného neslazeného plnotučného mléka (dále jen „zahuštěné mléko“ nebo „ZM“) a jeho ochraňování. Zahuštěné mléko bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělen na 4 samostatné části.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mliečne výrobky  >  Mlieko a smotana
Správa silnic Olomouckého kraje p.o.
Most ev.č. 0462-6, Brodek u Prostějova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravu mostního objektu ev. č. 0462 – 6 Brodek u Prostějova tj. jeho snesení a postavení mostu nového na stejném místě, nezbytnou úpravu komunikace a přechodné dopravně inženýrské opatření. Most přes potok Broděnka (dnes používaný název Brodečka) se nachází v zastavěném území městyse Brodek u Prostějova na silnici III/0462 v km 8,632, spojující města Prostějov a Vyškov. Výstavba mostu bude probíhat za vyloučeného provozu na sil III/0462 v místě stavby. V souvislosti s plnou uzavírkou mostu po dobu stavby je zpracován návrh objížďky včetně provizorního dopravního značení. Stavba proběhne během jedné stavební sezóny. Délka stavby se předpokládá cca 4 měsíce. Vzhledem k vytíženosti komunikace a délce objízdné trasy je požadavek na co nejkratší dobu výstavby. Demolice a následně obnova části plotové zídky na pozemku parc. č. 62.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Město Cheb
Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty v trase centrum města – Švédský vrch a Dřenice. Společná stezka pro chodce a cyklisty bude obousměrná v minimální šířce 3 m vedená v celé své trase podél nové a stávající silnice III/2149. Dále je řešena stavba části komunikace III/2149, výstavba ochranné bariéry v podjezdech pod tratí železnice, nová autobusová nástupiště a přístřešek, úprava vstupu a vjezdu do zahrádek Švédský vrch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Lesy České republiky, s.p.
Drahtinka - Hlinsko ř.km 0,000-0,208 rek.+OaÚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce – budou provedeny údržbové práce na stávajícím vodním toku. Při stavbě budou zrekonstruovány nábřežní zdi – stávající zdivo nábřežních zdí z lomového kamene bude vybouráno, kameny očištěny a z části (cca 50%) budou použity k vyzdění zdí zpět na nový základ, zdivo bude doplněno novými kameny stejného druhu a vlastností. Zdi budou mít betonové jádro. Za rubem zdí bude zřízen mrazový klín ze štěrkopísku a odvodňovací drény. Betonové parapety nebudou obnoveny, místo nich se vyzdí koruna zdí z opracovaného lomového kamene až na původní úroveň parapetů, případně na úroveň přilehlého terénu. Zábradlí bude sejmuto a po vyzdění zdí osazeno zpět, část zábradlí bude nová, stejných parametrů. Ze dna vodního toku bude odstraněn sediment.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Česká pošta, s.p.
Malé počítačky bankovek   
Stručný popis: Předmět veřejné zakázky je zajištění dodávek malých počítaček bankovek dle technické specifikace včetně záručního servisu a pravidelných prohlídek strojů po dobu záruky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenie poštových úradov
Povodí Moravy, s.p.
Slavkovický p., ř. km 3,210 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Práce spočívají zejména v pročištění koryta vodního toku Slavkovický potok v intravilánu obce Slavkovice. Jedná se o odstranění náletové vegetace, opravu stávajícího opevnění, zpevnění dna a odtěžení sedimentů z koryta vodního toku. Dojde ke kácení stromů a následnému provedení náhradní výsadby. Kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací zhotovení dílčích staveb: SO 01 – Slavkovický p., ř. km 3,210 – 3,570; 3,770 – 4,035, Slavkovice, oprava zdí SO 02 – Slavkovický p., ř. km 4,035 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Kraj Vysočina
II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351. Jedná se o rekonstrukci silnice ve staničení km 15,965 – 22,875, která začíná na křižovatce se silnicí III/39911 a končí na křižovatce se silnicí II/351.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
II/444 Uničov – křižovatka u autobusového nádraží   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba okružní křižovatky s pěti paprsky v místě stávající úrovňové, průsečné křižovatky ul. Mohelnická-silnice II/444, ul. Hrdinů-silnice II/446 a ul. J.z Poděbrad -MK. Součástí předmětu zakázky je také stavební úprava místní komunikace, chodníků, přeložky vodovodu, rekonstrukce jednotné kanalizace, rozvody veřejného osvětlení, sadové úpravy a rekultivace a dopravní značení.
Stavebné práce
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie