Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 882 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Bačice
Stavební úpravy objektu Bačice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce stávající budovy č.pop. 24 na pozemku p.č.st. 49 v obci Bačice. Jedná se o opravu střechy, úpravu vnitřní dispozice, nové výplně otvorů, nové vnitřní instalace, nové podlahy a omítky.
Stavebné práce
Muzeum hlavního města Prahy
Bezpečnostní služby pro Muzeum hlavního města Prahy   
Stručný popis: Výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, zajišťovaný pro zadavatele v následně uvedené rámcové struktuře: A) Ostraha objektů zadavatele, vykonávaná buď osobním výkonem činností ostrahy pracovníky vybraného dodavatele nebo technickým střežením prostřednictvím bezpečnostních systémů zadavatele (EZS, EPS, CCTV) instalovaných ve střežených objektech; B) Ostraha převozů finančních hotovostí spočívající v ostraze svozů tržeb z objektů zadavatele a v ostraze převozů finančních hotovostí na výplaty vč. ostrahy osob zadavatele zúčastněných na převozech; C) Poskytování technických služeb souvisejících s ostrahou (PCO vybraného dodavatele v režimu 24/7/52); D) Další související služby. Předmět a podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně a závazně specifikovány v zadávací dokumentaci (ZD) a přílohách č. 31.2 až 31.14 ZD, zejména v Obchodních podmínkách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Ministerstvo obrany
UV955/2016, Brno, Šumavská, budova č. 5, číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008010 - realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení. Akce bude spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie a dále bude spolufinancována z programu Nová zelená úsporám.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Český metrologický institut
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky - 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření dohody. Hodnota plnění za 4 roky nepřesáhne předpokládanou hodnotu zakázky. Součástí plnění bude dále doprava do místa plnění veřejné zakázky. Dodavatel nebude vytvářet tiskové podklady, ty dostane od zadavatele zpracované.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou
Revitalizace části poutního areálu Chlum Svaté Maří - Projektová dokumentace pro provádění stavby, specifikace vybavení prostor a související činnosti.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: a) zhotovení projektové dokumentace k provádění stavby (dále jen „DPS“) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „StZ“) a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění (dále jen „VDS“); b) zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením v souladu se StZ, včetně zhotovení dokumentace změny stavby před jejím dokončením v souladu s VDS, dle požadavků příslušného stavebního úřadu (Městský úřad Sokolov - Stavební úřad); c) zhotovení soupisu prací a výkazu výměr v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v pl. znění (dále jen „VDVZ“) a zpracování položkového rozpočtu dle výkazu výměr; d) zhotovení soupisu vybaveni prostor interiéru i exteriéru, s výjimkou expozičních prvků, orientačního systému a IT/AV zařízení
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Obec Pasohlávky
„Pasohlávky-Východ, technická a dopravní infrastruktura“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba technické a dopravní infrastruktury v Pasohlávkách-východ. Předmět a rozsah plnění této zakázky je samostatně specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
"Skupinový vodovod Hořicko"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba skupinového vodovodu obsahující dva propojovací řady. Jedná se jednak o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávající ÚV Březovice do stávajícího vodojemu u prameniště „Na Bahnech“ a dále o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávajícího skupinového vodovodu Boháňka v obci Chloumek do stávajícího vodojemu v obci Doubrava. Účelem stavby je zlepšení v dodávce pitné vody pro skupinový vodovod Boháňka, posílení jeho stávajícího prameniště a dále náhrada stávajících nedostatečných zdrojů v obci Doubrava. Součástí předmětu plnění je dále zajištění prvků povinné publicity projektu v souladu s pokyny Operačního programu Životní prostředí.Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
ČR - Státní pozemkový úřad
Realizace polních cest C7 a C24 v k. ú. Doubravany, C14 v k. ú. Sovenice; C6 v k. ú. Seletice, C22, C21 v k. ú. Doubravany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba polních cest včetně výsadby doprovodné zeleně a souvisejících vodohospodářských opatření. Polní cesty C7 a C24 – Doubravany, C14 – Sovenice: VPC 4/20 – jednopruhová obousměrná, celkovou délkou 1,837 54 km, z části bude kolejová, z části krytem z živičných vrstev. Polní cesty C21 a C22 – Doubravany, C6 – Seletice: VPC 4/20 – jednopruhová obousměrná, s krytem z živičných vrstev, celková délka polních cest bude 1.958 15 km.
Stavebné práce
Nemocnice Boskovice s.r.o.
„Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru a jednoho záložního hematologického analyzátoru - op   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Plzeňský kraj
Zajištění poskytování zdravotních služeb lůžkové péče jako služeb obecného hospodářského zájmu na vybraných územích Plzeňského kraje pro rok 2019 a 2020   
Stručný popis: 18 Poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu na vybraných územích Plzeňského kraje pro rok 2019 a 2020 (v období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020), a to zdravotních služeb akutní lůžkové péče standardní v oborech vnitřní lékařství, chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí a gynekologie a porodnictví. Zakázka se týká třech vybraných území, která zahrnují správní obvody obcí s rozšířenou působností Plzeň, Kralovice a Blovice u částí 1 až 4 veřejné zakázky, Sušice a Horažďovice u částí 5 až 8 veřejné zakázky a Tachov a Stříbro u částí 9 až 12 veřejné zakázky . Na základě VZ bude na každou její část vybrán dodavatel, který se zaváže tyto obecně ztrátové služby poskytovat, a Plzeňský kraj mu za poskytování těchto zdrav. služeb bude hradit vyrovnávací platbu, která představuje rozdíl mezi veškerými nezbytnými náklady vynaloženými v souvislosti s poskytováním služeb a veškerými výnosy souvisejícími s poskytováním těchto služeb.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby
Povodí Vltavy, státní podnik
DVT Úlický potok, ř.km 4,6 - 5,2, Úlice, opravy dlažeb a zdí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je zajištění stability úpravy toku - vodního díla, a to pracemi spočívajícími v opravě poškozených částí liniové úpravy, dlažeb a zdí z lomového kamene a odstranění sedimentů.
Stavebné práce
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu IV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Diplomatický servis
Zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby, Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby, Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
ČEPS, a.s.
Měření rezistivity půdy a měření zemního odporu stožáru na vedeních přenosové soustavy v letech 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení měření rezistivity půdy a měření zemního odporu stožáru na všech vedeních přenosové soustavy v letech 2020 - 2023.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Česká pošta, s.p.
Dopravní obsluha vlečky - Praha, Ostrava, Olomouc   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní obsluhy vlečky v Praze, Ostravě a Olomouci. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle místa plnění. Část 1: Dopravní obsluha vlečky Praha Část 2: Dopravní obsluha vlečky Ostrava Část 3: Dopravní obsluha vlečky Olomouc Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídku k jedné i více částem veřejné zakázky. Ke každé části veřejné zakázky bude uzavřena smlouva na 48 měsíců.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie