Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 893 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Lechotice
Realizace prvků ÚSES - část K22, K21 a celý K41, k. ú. Lechotice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace biokoridorů ÚSES v k.ú. Lechotice na pozemcích p.č.1402, 1423, 1414, 1520, 1528, 1536, 1487, 1499, 1541, 1516, 1547, 1228, 1198, 1220 vše k.ú. Lechotice. Realizace je členěna na dílčí objekty: SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, SO.5 a SO.6 Předmětem plnění je rovněž následná péče, která bude realizována v období 01.05.2020 – 30.11.2022.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Pohotovostní dispečerské vozidlo – 21 ks   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka dvaceti jedna (21) kusů pohotovostních dispečerských vozidel odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Krajinářsko - architektonická soutěž „Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“   
Oznámení soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006a VZ v oblasti obrany a bezpečnosti Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
ČEZ Distribuce, a. s.
EMĚ1 R110KV-NOVÁ BSP A VÝMĚNA VYPÍNAČŮ   
Stručný popis: EMĚ1 R110KV-NOVÁ BSP A VÝMĚNA VYPÍNAČŮ. Stavba spočívá v realizaci výstavby, údržby, opravy resp. výměny stavebních objektů a technologických zařízení ve stávajícím areálu rozvodny 110 kV Zadavatele uvnitř oploceného areálu Elektrárny Mělník 1.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Statutární město Pardubice
Studánecký les - III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1 546,87m a výstavba propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa v Pardubicích. Stezka H3 - délka 1,21391 km; stezka H5 – délka 0,32996 km. Nejprve bude provedeno sejmutí povrchové vrstvy a pláň bude nejprve řádně zhutněna Edel2=45MPa. Konstrukce stezky bude provedena po vrstvách - drcené kamenivo, štěrkodrť a lomová výsivka jako vrchní vrstva. Šířka stezek je 1,5m. Trubní propustky - typové, z betonových trub Ø 60cm, délky 500cm, které budou uloženy na betonovou desku a obetonovány. Vtoková a výtoková čela budou ze zdiva z lomového kamene.
Stavebné práce
Správa Pražského hradu
Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vnějších ploch věže Daliborky a přiléhající parkánové hradby. Práce budou spočívat zejména nikoliv však výhradně (jedná se o demonstrativní výčet) v opravě omítek, restaurování sgrafit, opravě kamenného a cihelného režného zdiva, repasi a částečné výměně oken, repasi dveří, repasi kamenických prvků, výměně střešní krytiny a oslabených prvků krovu a s tím spojenými klempířskými pracemi. Dále v rámci plnění dojde k přípravě kabelovodu a s tím spojené úpravě terénu kolem hradeb. Bližší popis předmětu plnění je podrobně uveden v přílohách této Zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Václav Mejdrech
Rybník Hrbatý   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodního díla. Rybník je navržený podél bezejmenné vodoteče ve správě Lesů České republiky na straně jedné a rybníkem Podřezaný (Nový Lipnický rybník) a rybníkem Velký bahno.Těleso hráze bude provedeno jako homogenní, hráz se dosype z místního materiálu, který se nachází na místě samém. Součástí rybníka je bezpečnostní přeliv, i když rybník není průtočný a je napájený z výše položeného rybníka Velký bahno. Součástí navrženého řešení je i realizace požeráku a výpustního potrubí. Další práce spočívají v dosypání rýhy nad potrubím z původního materiálu a následná úprava návodního svahu. Pro přístup k požeráku je navržená ocelová lávka se zábradlím, uložená na čelní stěnu požeráku a na betonový základ na návodní straně hráze.
Stavebné práce
Město Benátky nad Jizerou
Přístavba zázemí a stavební úpravy v areálu koupaliště a zimního stadionu – I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je přístavba zázemí a stavební úpravy v areálu koupaliště a zimního stadionu v Benátkách nad Jizerou.
Stavebné práce
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s.
Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice - napojení na ÚV Trojice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba vodovodu, kterým budou napojeny obce Rataje nad Sázavou a Staňkovice na systém Skupinového vodovodu Kutná Hora – Sázava s vodním zdrojem ÚV Trojice. Napojení bude provedeno z přivaděče DN 250 do Sázavy mezi lokalitami Bláto a Chmeliště. Po trase přívodního vodovodního řadu do Ratají nad Sázavou bude současně zřízen vodovod v obci Staňkovice a místních částech Nová Ves, Ostašov, Chlum a Milovice. Součástí výstavby přívodního řadu budou stavební objekty v podobě posilovací čerpací stanice u lokality Nová Ves, vodojem Chlum s ATS (vč. příjezdné komunikace a odpadu) a dále vodoměrné a redukční šachty. Přívodní, výtlačné a zásobní vodovodní řady PE 100 RD, DN 100 - 125 v celkové délce 12 700 m a rozvodné vodovodní řady PE 100 RC DN 80 v délce 2 110 v lokalitách Staňkovice, Nová Ves, Ostašov a Smilovice. Součástí stavby jsou dále objekty posilovací čerpací stanice a trubní vodojem Chlum 3x 70 m3 s ATS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Olomoucký kraj
Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je generální rekonstrukce a rehabilitace objektu Červeného kostela v souvislosti s jeho novým využitím. S tím souvisí také realizace nové stavby, která bude s kostelem propojena, a ve které bude situováno kompletní provozně-technické zázemí. Nový objekt bude hlavním nástupním prostorem (foyerem) do sálu kostela a také do stávající budovy ředitelství Vědecké knihovny. Červený kostel bude obnoven ve všech částech do své původní podoby s výjimkou mobiliáře, který se do dnešní doby nedochoval. Obnovený vnitřní prostor stavby bude sloužit k nejrůznějším kulturně-společenským akcím pod hlavičkou Vědecké knihovny a Olomouckého kraje. Předmětem plnění budou také úpravy venkovních ploch kolem objektu kostela. Okolí stavby bude z velké části zpřístupněno veřejnosti. Vznikne zde komorní veřejný prostor určený nejen návštěvníkům knihovny.
Stavebné práce
Obec Tišice
KANALIZACE TIŠICE, III. ETAPA, 1. ČÁST a 2.ČÁST   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „KANALIZACE TIŠICE, III. ETAPA, 1.ČÁST a 2.ČÁST“ je zejména provedení stavby, jejímž cílem je realizace podtlakové a gravitační splaškové kanalizace, vč. veřejných částí kanalizačních přípojek v obci Tišice. Kanalizace rozšiřuje stávající kanalizační síť, která již obsahuje jak podtlakovou stanici, tak i čistírnu odpadních vod.
Stavebné práce
Obec Vrbatův Kostelec
KANALIZACE A ČOV VRBATŮV KOSTELEC   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybudování nové splaškové kanalizace, která řeší odvedení splaškových vod produkovaných v zástavbě obce Vrbatův Kostelec a přivedení tohoto organického znečištění k likvidaci na nové čistírně odpadních vod. Součástí díla je provedení gravitačních splaškových přípojek od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace.
Stavebné práce
Ostravská univerzita
Dodávka zdravotnických přístrojů pro LF OU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity specifikovaných v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je u všech částí veřejné zakázky doprava do místa plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují, poplatky, cla. Další požadavky na součásti předmětu plnění pro jednotlivé části jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění. Součástí předmětu plnění musí být také dodání návodů ke všem přístrojům v českém nebo anglickém jazyce.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
FIT-19-104 – NÁKUP KONCOVÝCH SÍŤOVÝCH PRVKŮ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka síťových prvků (dále také „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy, přičemž nabízené zboží musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v této technické specifikaci uvedeny.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie