Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Český rozhlas
Dodávky a obnova klimatizačních jednotek v objektech Českého rozhlasu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a obnova klimatizačních jednotek v objektech Českého rozhlasu, a to ve všech divizích zadavatele včetně regionálních studií na území celé České republiky.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
České vysoké učení technické v Praze
Demonstrační jednotka tepelného čerpadla   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka demonstrační jednotky tepelného čerpadla (umožňující výuku standardního provozu, nenávrhových režimů, reverzací a variantní zapojení externích zdrojů) včetně návrhu projektového řešení, realizační a provozní dokumentace, inženýringu, dodávky, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zařízení bude dodáno včetně veškerého nutného příslušenství a souvisejících služeb (dále jen „Demonstrační jednotka tepelného čerpadla“). Demonstrační jednotka tepelného čerpadla musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Výměna zdroje chladu pro budovy A-E   
Stručný popis: Výměna zdroje chladu pro budovy A-E
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Ministerstvo obrany
Ohřívač vzduchu letištní - nákup   
Stručný popis: Dodávka 25 ks ohřívačů vzduchu letištních s příslušenstvím pro zabezpečení vojenského leteckého provozu předehříváním leteckých motorů, listů, rotorů a součástí vrtulníků, motorových částí pozemní techniky, vytápění kabin a palubnívh prostorů letadel před zahájením létání a pracovišť leteckého personálu zejména v zimním období na letištích v ČR i v zahraničí během mezinárodních cvičení nebo zahraničních operací.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – CORE FACILITIES – Hlubokomrazicí boxy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů hlubokomrazicích boxů, z toho jeden kus pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie a jeden kus pro Laboratoř tkáňových kultur Ústavu klinické imunologie a alergologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Jedná se o zařízení určená k uchovávání biologických vzorků při teplotě nejméně -80 °C. Z důvodu bezpečnosti uložení musí být hlubokomrazicí box vybaven dvěma na sobě nezávislými kompresory (tzv. duální systém chlazení). Pro snadnou instalaci musí být vnější rozměry takové, aby umožnily nastěhování boxu dveřmi (zárubněmi) o šířce do 90 cm. Box musí rovněž umožňovat opakované otevření ihned po uzavření a být vybaven zařízením umožňující přesun boxu (např. kolečka).
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Liberty Ostrava a.s.
Reduction of Fugitive Emission of Solid Polluting Substances at Medium Section Mill at Plant 14 AMO / Snížení fugitivních emisí TZL na Středojemné válcovně závodu 14 AMO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka technologie odprášení a souvisejících zařízení pro odprášení stávajících rovnaček R1-R2 a R3-R4 včetně montáže, potřebných demontáží a stavebních prací. Vlastní filtrační stanice, tvořené látkovým filtrem a radiálním ventilátorem, musí zajistit odsávání znečištěné vzdušiny z pracovních prostorů rovnaček a dodržení emisních limitů tuhých znečisťujících látek (TZL) ve výši do 10 mg.m-3 při vztažných podmínkách C.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Slévárna Kuřim, a.s.
Pracoviště apretace odlitků II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště apretace odlitků. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Fakultní nemocnice Ostrava
„Dodávky absolutních (HEPA) filtrů, kapsových filtrů, filtračních přířezů a filtračních materiálů pro VZT“   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka nových absolutních (HEPA) filtrů, kapsových filtrů, filtračních přířezů a filtračních materiálů pro vzduchotechnická zařízení. Jednotlivé dodávky budou probíhat na základě dílčích objednávek zadavatele a to dle jeho aktuálních potřeb.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky filtrů pro VZT a výměny HEPA filtrů   
Stručný popis: Předmětem jsou opakované dodávky filtračního materiálu pro vzduchotechniku v objektech IKEM podle jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 4 ZP- Seznam filtrů, specifikace filtrů, jednotkový ceník. Jedná se o dodávky nových nepoužitých VZT filtrů a to jak kapsových, rámečkových filtrů, tak i a HEPA filtrů. Dodávky, zatřídění a značení filtrů se musí řídit novou normou ČSN EN ISO 16890-1 pro klasifikaci filtrů. Součástí předmětu plnění je rovněž komplexní zajištění výměny filtrů pro třístupňovou filtraci dle požadované čistoty prostředí, tzv. koncových HEPA filtrů s jejich dodávkou a předání zpráv z měření a výměny HEPA filtrů, vč. odstraňování závad (s dodáním potřebného materiálu) zjištěných při výměně HEPA filtrů.Blíže v zadávacích podmínkách.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
ČR-Krajský soud v Ostravě
KS Ostrava, pob. Olomouc - klimatizace, zastínění 7.NP a centrální řídící systém   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a montáž klimatizačních jednotek umístěných na chodbách 7.NP, včetně zaclonění celé okenní plochy jižní strany 7.NP budovy Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, předokenními exteriérovými screenovými roletami, instalace centrálního řídicího systému technologie chlazení pro ovládání klimatizačních jednotek stávajících a instalovaných v rámci této akce.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Klimatizace pro pobočku v Pzni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž chlazení včetně souvisejících stavebních prací.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka hlubokomrazícího boxu a stolní chlazené centrifugy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné je dodávka hlubokomrazícího boxu a stolní chlazené centrifugy pro potřeby metabolomických a proteomických analýz a následného uchování biologického materiálu, to vše za podmínek, které zabrání degradaci vzorků. Přístroje jsou nezbytné při přípravě materiálu pro kvantitativní analýzu vlivu interakcí vybraných rostlin s patogeny z rodu Phytophthora. Součástí zakázky je také zaškolení obsluhy a záruční doba 36 měsíců. Bližší specifikace dodávky je uvedena v přílohách č. 1 a 2 této Výzvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Fakultní nemocnice Olomouc
VRV chlazení - budova D1 - 6. - 8. NP II.   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání a instalace chladících jednotek v budově D1 v 6.-8.NP, včetně elektrického napájení, kovové konstrukce na střeše budovy pro umístění venkovních jednotek a instalaci venkovních jednotek.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka: Chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic   
Stručný popis: Dodání 6 kusů chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky a montáž klimatizačních jednotek ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody, s tím, že zadavatel bude zadávat vybranému dodavateli jednotlivé veřejné zakázky na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy vybraným dodavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie