Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 61 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Lechotice
Realizace prvků ÚSES - část K22, K21 a celý K41, k. ú. Lechotice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace biokoridorů ÚSES v k.ú. Lechotice na pozemcích p.č.1402, 1423, 1414, 1520, 1528, 1536, 1487, 1499, 1541, 1516, 1547, 1228, 1198, 1220 vše k.ú. Lechotice. Realizace je členěna na dílčí objekty: SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, SO.5 a SO.6 Předmětem plnění je rovněž následná péče, která bude realizována v období 01.05.2020 – 30.11.2022.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19, 37 Kosení Žďár n.S. - 3. seč   
Stručný popis: Jedná se o sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Žďár nad Sázavou - 3. seč.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Statutární město Ústí nad Labem
Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je zajištění činností spojených s likvidací stávající zeleně, úpravou terénu, založení nových výsadeb a následná údržba.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 4 - Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kosení travních porostů – sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je provádění kosení trávy u silnic I. třídy a dálnice D 55 (v extravilánu a částečně i intravilánu) ve Zlínském kraji: krajnice + příkopy + svahy + silniční pomocné pozemky.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Němčice nad Hanou
„V 00384 – Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Němčice nad Hanou“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Němčice nad Hanou registrační číslo – CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008886, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Němčice nad Hanou“ vypracované projektantem společností Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČO: 02017342, odpovědný architekt Ing. Yvona Lacinová autorizovaný architekt ČKA 01 292 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Němčice nad Hanou
„V 00385 – Obnova porostu v LBK29 v k.ú. Němčice nad Hanou“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Obnova porostu v LBK29 v k.ú. Němčice nad Hanou registrační číslo - CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008887 kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Obnova porostu v LBK29 v k.ú. Němčice nad Hanou“ vypracované projektantem společností Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČO: 02017342, odpovědný architekt Ing. Yvona Lacinová autorizovaný architekt ČKA 01 292 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Statutární město Ostrava
Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka   
Stručný popis: Poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati pro úsek v délce cca 691 m na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Součástí plnění je zpracování technické dokumentace, následná péče o předmětnou zeleň po dobu 2 let od ukončení realizace, úpravy a dosypání štěrkového lože pod vegetační kryt v závislosti na jeho konstrukční tloušťce.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Povodí Moravy, s.p.
Sečení trvalých travních porostů 2019 - Boskovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této části je strojní nebo ruční sečení obnažených ploch a zátok vodní nádrže Boskovice v roce 2019. Bude požadován výhrab a odvoz biomasy, nelze mulčovat.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I.tř. Kosení travních porostů – oblast Hradec Králové   
Stručný popis: Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu 48 měsíců. Travní porosty podél silnic I.třídy - dle pasportu trávy - u silnic I/11, I/31, I/33, I/35, I/36, I/37 v okrese Hradec Králové. Zajištění kosení travních porostů strojně nebo ručně v celém profilu silničního příkopů (krajnice, příkopy, svahy, silniční pomocné pozemky) - 3x ročně. Řez keřů v SDP včetně odvozu a skládkovného.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19, 34, 34H Kosení Pelhřimov - 3. seč   
Stručný popis: Jedná se o zajištění 3. seče silnic I. třídy v okrese Pelhřimov v roce 2019.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru a liniové výsadby v rámci KoPÚ Klenovice   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru z důvodu snížení negativního vlivu liniových staveb na zemědělskou krajinu a krajinný ráz. Celková délka pásu činí 550 m, průměrná šířka 20 m. Délka liniových výsadeb podél cest HC7, HC12 a VC7 činí 962 m. Volba použitých dřevin preferuje domácí druhy dřevin. Součástí projektu je i následná péče po dobu 3 let.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Liniová výsadba podél komunikací v k. ú. Roudná nad Lužnicí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je liniová výsadba podél účelových komunikací v k. ú. Roudná nad Lužnicí. Součástí projektu je i následná péče po dobu 3 let.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Věžky
Založení prvků ÚSES v k.ú. Věžky a Vlčí Doly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je založení chybějících segmentů lokálních biokoridorů a části lokálního biocentra v intenzivně využívané agrární krajině. Předmětem zakázky je také 3 letá následná péče.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Založení biokoridoru LBK4 v k.ú. Holedeč a biokoridoru LBK6 v k.ú. Stránky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je realizace společných zařízení v k. ú. Holedeč a Stránky - založení biokoridorů v lokalitě Na Pískách - LBK4 v katastrálním území Holedeč a LBK6 v katastrálním území Stránky, včetně následné péče výsadeb a zatravnění. Biokoridory LBK4 v k. ú. Holedeč a LBK 6 v k. ú. Stránky jsou umístěny v lokalitě Na Pískách a tvoří souvislý pás šířky 20 m podél nově zrekonstruovaných cest HPC1 v k. ú. Holedeč a HPC2 v k. ú. Stránky. Biokoridory spojující lesní pozemky v k. ú Holedeč a stávající remíz na hranici katastrů Stránky a Kluček.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie