Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - Technologická agentura České republiky
Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA   
Stručný popis: Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle § 2 odst. 2 písm. e) ZPVV. Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDMVCR701 s názvem „Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější uchazeč nebo uchazeči budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV. Pokračování viz VI.3) Další informace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Dvoustupňový turbínový zkušební stav   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka dílů pro dvoustupňový turbínový zkušební stav dle vlastní konstrukce
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ministerstvo vnitra ČR
„Náboženská radikalizace – standardy a procesy radikalizace osob a jejich identifikace“.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci Programu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., projektu zaměřeného na: Výzkum, analýzu a pre-dikci fenoménu náboženské radikalizace v České republice jako jednoho z kriminogenních a sociálně patologických jevů. Cílem veřejné zakázky je vytvoření certifiko-vané metodiky upravující postupy k identifikaci náboženské radikalizace v podmínkách České republiky za využití nástrojů a postupů identifikace radikalizace v zemích Evropské Unie, Západního Balkánu a ostatních regionů, aplikovatelných v sociálních, kulturních, ekonomických a náboženských podmínkách České republiky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika-Ministerstvo vnitra
„Metody zpracování podrobného majetkového profilu sloužící pro uložení ochranného opatření „zabrání části majetku“ podle § 102a trestního zákoníku“   
Stručný popis: Tvorba zevrubné metody či metod, jakým způsobem má být zpracován podrobný majetkový profil pachatele a jiných s ním spřízněných osob pro účely uložení ochranného opatření „zabrání části majetku“ podle § 102a Trestního zákoníku, a to ve formě softwarového programu a metodiky (metodické příručky).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Převodovka ke zkušební stolici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Převodovka pro zkušební stolici
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Vývoj sady výcvikových vzorků omamných, psychotropních látek a prekurzorů s omezenou zneužitelností   
Stručný popis: Vytvoření standardizované sady vzorků, která umožní výcvik psů na čisté cílové substance a zároveň umožní kontrolované kolísání intenzity cílového pachu. V rámci projektu dojde k ověřování možností využití absorpčních nosičů drog pro snížení rizik zneužití drog, ohrožení zdraví psů a snížení vtištění nežádoucích kontaminantů do paměti psů. Ověření vhodnosti různých nosičů dá předpoklad k vytvoření standardizovaných vzorků v takové podobě, aby minimalizovaly zneužití výcvikových vzorků a zvýšily zdravotní bezpečnost při výcviku psů. Současně by měla být sada koncipována jako připravená pro případné operativní doplnění nových zájmových materiálů v případech, že se stanou aktuálními. Problematika detekce omamných a psychotropních látek včetně prekurzorů (dále „drog“) psy není doposud komplexně řešena z pohledu absence nezbytné standardizované sady výcvikových vzorků.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika-Ministerstvo vnitra
Výzkum možností zvýšení propustnosti informačních systémů pro příjem tísńového volání a operačního řízení   
Stručný popis: Předmětem je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací zaměřeného na vyhodnocení trendů v oblasti příjmu tísňových volání a v operačním řízení ve světě a navržení inovativních metod a prostředků pro zvýšení propustnosti informačního systému pro příjem tísňového volání na linky 112 a 150 a informačního systému pro podporu operačního řízení
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Příprava referenčních vzorků materiálů a změření jejich základních resonančních vlastností II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury materiálů (hořčíkové, titanové slitiny, intermetalika a jiné) na základě bezkontaktního měření okamžitých mechanických vlastností během mechanického namáhání. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální technické podmínky plnění ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ: Přípravy referenčních vzorků z dodaných materiálů i) řezání a broušení vzorku do požadovaného tvaru ii) úprava povrchu pro použití optických metod iii) testovaní akustického buzení dopadem fokusovaného laserového svazku iv) optimalizace tvaru vzorku pro resonanční měření v ultrazvukové oblasti; Měření resonanční odezvy vzorků (metoda RUS) a vyhodnocení elastických vlastností v požadovaném rozsahu teplot (70-1000k) Měření rychlosti šíření povrchových vln a vyhodnocení elastických vlastností v závislosti na jednoosém tlakovém mechanickém zatížení (max. zatížení 6kN).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
General sequencing – II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of the performance of the procurement is analysis of RNAseq of delivered 350 pcs of samples of beetles of the subfamily Scolytinae (total RNA).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TA ČR a jejich pilotní ověření   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu s názvem „Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TAČR a jejich pilotní ověření“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. i) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zvýšení bezpečnosti pracovníků v riziku CBRN látek (inspektoři, záchranáři, složky IZS)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zlepšování a další vývoj zařízení, které zabezpečí kvalitní „dálkový“ přenos hodnot snímaných fyziologických parametrů organismu telemetrickým způsobem, pro zvýšení bezpečnosti zasahujících specialistů v prostředí s výskytem CBRN látek - pro podporu realizace dozorové činnosti při naplňování požadavků vyplývajících ze zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a zákonem č. 263/2016 Sb., atomového zákona a jejich příslušných prováděcích vyhlášek.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká zemědělská univerzita v Praze
Services for PacBio sequencing and related library preparation   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of the performance of the procurement is DNA library, Size selection (10-35 kb) and DNA damage repair - PacBio (RS II / Sequel), Pac Bio SEQUEL, single-end, 1-60 kb, 250-300 thousand reads per SMRT cell.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 12 (DIAGNOSTICKÉ KITY B)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
PXIe and cRIO Instrumentation   
Stručný popis: Cílem tohoto postupu zadávání veřejných zakázek je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, Nationa Účelem výběrového řízení bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 134 zákona, která bude v souladu s podmínkami stanovenými účastníkem výběrového řízení. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 18 měsíců se společností, která ode dne uzavření rámcové dohody dodá Produkty národního nástroje zadavateli na základě jednotlivých dílčích objednávek.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 13 (DIAGNOSTICKÉ KITY C)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie