Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 44 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nalézt nové inovativní řešení při zpřístupnění nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro potřeby města a městských organizací prostřednictvím nově vyvinutého informačního systému, který dokáže vstupní lokalizační data mobilních operátorů přetransformovat do podoby využitelné pro jednotlivé cílové skupiny. Jedním z cílů navrhovaného inovační partnerství je nastavení a vylepšení analytických postupů pro zpracování dat. To umožní více detailní a přesná výstupní data použitelná v dopravě, městském plánování a dalších oblastech. Systém bude rovněž pracovat s daty definující přítomnost obyvatel v lokalitách s malým časovým zpožděním, která jsou neocenitelná v oblasti operativního řízení a bezpečnosti.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Česká republika-Ministerstvo vnitra
Výzkum možností zvýšení propustnosti informačních systémů pro příjem tísńového volání a operačního řízení   
Stručný popis: Předmětem je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací zaměřeného na vyhodnocení trendů v oblasti příjmu tísňových volání a v operačním řízení ve světě a navržení inovativních metod a prostředků pro zvýšení propustnosti informačního systému pro příjem tísňového volání na linky 112 a 150 a informačního systému pro podporu operačního řízení
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
ČR - Technologická agentura České republiky
Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání postupu o způsobu řešení a vlastního řešení projektu a to formou řízení o inovačním partnerství na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích. Projekt má atributy experimentálního vývoje nebo inovace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
VERTITECH CZ s.r.o.
Služby poradců a expertů při výzkumu a vývoji wakeboardingu – VERTITECH CZ s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel jako partner žadatele spolu s ním realizuje projekt Výzkum a vývoj mobilních okružních vleků pro vodní lyžování – wakeboarding. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj mobilního vodního vleku sloužícího pro vodní lyžování a wakeboarding. Činnost zadavatele bude zaměřena zejm. na výzkum a vývoj mobilní konstrukce vodních vleků s třemi a více podpěrami a prefabrikovaných prvků kotvení nosných konstrukcí vodních vleků. Hlavním výstupem projektu je funkční prototyp mobilního okružního vodního vleku s třemi a více podpěrami. V rámci výše uvedeného je nutné zajistit služby poradců či expertů, kteří budou řešit problematiku vztahující se k testování, úpravě materiálu a další úkoly související s vývojovou aktivitou. Předmětem výběrového řízení jsou následující služby: a)Poradenské služby v oblastech:elementární chemie, stavební materiály, statika a dynamika staveb, pomocný asistent b)Služby laboratoře:poskytnutí laboratoře– stavební materiál a elementární chemie
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
ČR - Technologická agentura České republiky
Technologické zdroje znečišťování ovzduší - stanovení ochranných zón a modelových nástrojů pro umisťování nových staveb jako prevence obtěžování zápachem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu (dle specifikace níže), který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Vývoj a dodávka 2L hydroisomeračního katalyzátoru – opakované řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je vývoj katalyzátoru umožňujícího hydroisomeraci dieselové frakce získané z Fischer-Tropschových vosků, převod duševních a průmyslových práv ke katalyzátoru, výroba 2 litrů katalyzátoru
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Příprava referenčních vzorků materiálů a změření jejich základních resonančních vlastností II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury materiálů (hořčíkové, titanové slitiny, intermetalika a jiné) na základě bezkontaktního měření okamžitých mechanických vlastností během mechanického namáhání. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální technické podmínky plnění ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ: Přípravy referenčních vzorků z dodaných materiálů i) řezání a broušení vzorku do požadovaného tvaru ii) úprava povrchu pro použití optických metod iii) testovaní akustického buzení dopadem fokusovaného laserového svazku iv) optimalizace tvaru vzorku pro resonanční měření v ultrazvukové oblasti; Měření resonanční odezvy vzorků (metoda RUS) a vyhodnocení elastických vlastností v požadovaném rozsahu teplot (70-1000k) Měření rychlosti šíření povrchových vln a vyhodnocení elastických vlastností v závislosti na jednoosém tlakovém mechanickém zatížení (max. zatížení 6kN).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
General sequencing – II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of the performance of the procurement is analysis of RNAseq of delivered 350 pcs of samples of beetles of the subfamily Scolytinae (total RNA).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TA ČR a jejich pilotní ověření   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu s názvem „Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TAČR a jejich pilotní ověření“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. i) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zvýšení bezpečnosti pracovníků v riziku CBRN látek (inspektoři, záchranáři, složky IZS)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zlepšování a další vývoj zařízení, které zabezpečí kvalitní „dálkový“ přenos hodnot snímaných fyziologických parametrů organismu telemetrickým způsobem, pro zvýšení bezpečnosti zasahujících specialistů v prostředí s výskytem CBRN látek - pro podporu realizace dozorové činnosti při naplňování požadavků vyplývajících ze zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a zákonem č. 263/2016 Sb., atomového zákona a jejich příslušných prováděcích vyhlášek.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká zemědělská univerzita v Praze
Services for PacBio sequencing and related library preparation   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of the performance of the procurement is DNA library, Size selection (10-35 kb) and DNA damage repair - PacBio (RS II / Sequel), Pac Bio SEQUEL, single-end, 1-60 kb, 250-300 thousand reads per SMRT cell.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Nasazení tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v české republice - technicé a legislativní řešení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem projektu je implementace zahraničních zkušeností s ražbou podzemních děl pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v geotechnických i legislativních podmínkách ČR a vytvoření unifikované právní i technické základny pro projektování, realizaci a posuzování technické úrovně i bezpečnosti práce při navrhování a provádění podzemních staveb kontinuálním způsobem ražby.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
CleverTech s.r.o.
Smluvní výzkum II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je smluvní výzkum pro níže uvedené výzkumné celky: 1) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum datového workflow telemedicínského systému pro prevenci a detekci rizikových stavů pacientů trpících neurodegenerativními onemocněními, zejména Alzheimerovou chorobou 2) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum datového workflow telemedicínského systému pro prevenci a detekci rizikových stavů seniorů a v oblasti telerehabilitace, se zaměřením na rehabilitaci pacientů s neurodegenerativní poruchou, pacientů s poruchou stability a častými pády, nebo pacientů po chirurgickém zákroku, nebo úrazu nervové soustavy 3) výzkum metodiky a zajištění realizace uživatelských testování modulu pro prevenci a detekci rizikových stavů pacientů trpících neurodegenerativními poruchami, zejména Alzheimerovou chorobou na vybraných instalačních místech 4) výzkum metodiky a zajištění realizace uživatelských testování modulu pro prevenci a detekci rizikových stavů seniorů s p
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 12 (DIAGNOSTICKÉ KITY B)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
PXIe and cRIO Instrumentation   
Stručný popis: Cílem tohoto postupu zadávání veřejných zakázek je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, Nationa Účelem výběrového řízení bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 134 zákona, která bude v souladu s podmínkami stanovenými účastníkem výběrového řízení. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 18 měsíců se společností, která ode dne uzavření rámcové dohody dodá Produkty národního nástroje zadavateli na základě jednotlivých dílčích objednávek.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie