Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 36 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.
Testování a smluvní výzkum   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je testování sériových komponent podvozků s vnitřním rámem a vývoj a výzkum vysoce namáhaných podvozkových dílů.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Využití mobilních spaloven při likvidaci kadáverů z oblastí mimořádných událostí nebo ohnisek nebezpečných nákaz.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je experimentální ověření využití mobilních spaloven kadáverů z hlediska rychlosti likvidace, provozních nákladů a bezpečnosti vzhledem k šíření nákaz a šetrnosti k životnímu prostředí a vytvoření certifikovaných metodik pro používání spaloven při neškodné likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, živočišných produktů a ostatních materiálů. Mobilní spalovny kadáverů umožňují rychlou, ekonomickou a z nákazového hlediska bezpečnou likvidaci kadáverů všech druhů a kategorií zvířat včetně ryb a včel. Umístění spalovny přímo v ohnisku nebo jeho těsné blízkosti významně snižuje riziko rozvlečení nákazy při přepravě kadáverů z ohniska do asanačního podniku apod. Řeší i potřebu budování zahrabovišť a tím riziko ohrožení životního prostředí látkami vznikajícími při rozkladu kadáverů v půdě. Spalovny jsou vybaveny sekundární spalovací komorou. Spaliny jsou tudíž bez přítomnosti pevných látek, bezbarvé a bez zápachu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Poskytnutí manažerských služeb sloužících k zajištění výzkumného programu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování manažerských služeb, jejichž předmětem bude zajištění realizace experimentů v PVP Bukov a optimálního využití PVP Bukov.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
ČR - Technologická agentura České republiky
Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
SVÚM a.s.
„Výběrové řízení na dodávku HW a SW pro modernizaci pulsátoru SCHENCK_AMSLER“.   
Stručný popis: Zkušební stroj SCHENCK_AMSLER je zařízení pro únavové zkoušky materiálů. Specifikace požadavků HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje SCHENCK_AMSLER tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
ČR - Technologická agentura České republiky
Návrh a ověření inteligentního systému zabezpečení LED návěstidel v souladu s požadavky nařízení EU č.139/2014   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
SVÚM a.s.
„Výběrové řízení na dodávku HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje INSTRON 1185   
Stručný popis: Zkušební stroj INSTRON je zařízení pro únavové zkoušky materiálů. Specifikace požadavků HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje INSTRON 1185 tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace .
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Monitoring a mapování ryb 2019-2023   
Stručný popis: Dílo je součástí projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice (Registrační číslo projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239). Realizace díla navazuje na dlouhodobé sledování evropsky významných druhů (EVD) ryb a prohloubí znalosti dlouhodobých změn rozšíření, početnosti a stupně ohrožení jednotlivých druhů nutných k vytváření hodnoticích zpráv dle Směrnice o stanovištích. Monitoring proběhne v evropsky významných lokalitách (EVL), kde jsou předmětem ochrany ryby a mihule. Mapování ichtyocenóz na území CHKO navazuje na aktivity spojené se zaváděním soustavy NATURA 2000 a činnost jednotlivých správ CHKO a poslouží k aktualizaci informací o rozšíření a početnosti ryb a mihulí na území CHKO nutných pro rozhodování pinformací o rozšíření a početnosti ryb a mihulí na území CHKO nutných pro rozhodování při správě území. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
Vývoj a charakterizace APIs   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je syntéza látek, scale-up, optimalizace reakčních kroků, analýza a vývoj analytických metod, identifikace nečistot, měření fyzikálně-chemických parametrů látek, testování látek na zvířatech, kompilace DMF podle Modulu 3 registrační dokumentace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
ČR - Technologická agentura České republiky
Stanovení standardu údržby vymezených druhů letištních ploch a vytvoření regulačního rámce pro prevenci a minimalizaci následků leteckých nehod při vyjetí z dráhy (etapa II)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
Screening molekul na toxicitu a antikonvulzívní aktivitu v modelu Danio Rerio   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je screening molekul na toxicitu a antikonvulzívní aktivitu v modelu Danio Rerio.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Monitoring a mapování letounů na území NP, CHKO, PO a EVL: 2019 - 2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je monitoring a mapování zvláště chráněných a evropsky významných druhů letounů na území NP, CHKO, PO a EVL v letech 2019 - 2023. Jedná se o pokračování dlouhodobého projektu, který byl zahájen již v 50. letech minulého století a získaná data tak zásadně přispějí k řešení problematiky dlouhodobých změn rozšíření a početnosti jednotlivých druhů na území České republiky. Monitoring a mapování letounů zahrnuje: 1) sčítání na zimovištích, 2) sledování letních reprodukčních kolonií, 3) akustický monitoring (detektoring), 4) odchyty do sítí. Povinnost sledovat stav jednotlivých druhů letounů ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení Směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Univerzita Karlova, Rektorát
Rámcová smlouva na poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ při plánování a přípravě rozpočtu projektu, transformování vědecké myšlenky do projektového návrhu a kontrole struktury projektu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
ČR - Technologická agentura České republiky
Ochrana obojživelníků v souvislosti s nově se šířícími infekčními nemocemi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Hlavním cílem je vytvoření metodického materiálu (ve formě certifikované metodiky), který by komplexně řešil problematiku ochrany obojživelníků v ČR v souladu s doporučením Stálého výboru Bernské úmluvy, a dále nastavení mechanizmů, které by pomocí opatření vyplývajících z této metodiky umožnily efektivní prevenci a kontrolu infekčních onemocnění v praxi. S ohledem na potenciální nebezpečí dalších patogenů, jako jsou Bd a ranaviry, měly by metodický materiál i navržené mechanizmy řešit problematiku infekčních onemocnění obojživelníků komplexně (a nikoliv jen Bsal). Výzkum by se měl týkat všech druhů ocasatých obojživelníků v ČR, v případě podezření na výskyt jiných patogenů než Bsal i ostatních obojživelníků. Specifické (dílčí) cíle: 1. Provedení systematického monitoringu patogenu Bsal v ČR u volně žijících ocasatých obojživelníků v chovech, včetně doplňujícího monitoringu ostatních patogenů u všech druhů obojživelníků v případě podezření na jejich výskyt. 2. Vyvinutí, testování a imp
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Česká zemědělská univerzita v Praze
Services for PacBio sequencing and related library preparation   
Stručný popis: FFWS plánuje otevřít veřejné zakázky na tyto služby: knihovnu DNA, výběr velikosti (10-35 kb) a opravu poškození DNA - PacBio (RS II / Sequel), Pac Bio SEQUEL, jeden konec, 1-60 kb, 250- 300 tisíc čte na buňku SMRT. Veřejné zakázky by měly být otevřené v angličtině.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie