Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7971 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Část 3. Právo veřejného investování, IT a ICT   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Město Hlinsko
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního přivaděče v ulici Resslova. Dešťové vody sváděné do původní kopané studny a částečně do terénu budou nově z části sváděné do vsakovací jímky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městská část Praha 5
Provádění revizí, servisu a instalací bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na služby je realizace zákonných revizí, servisu, oprav a instalací bezpečnostních systémů v budovách Městské části Praha 5, a to: (i) Úřadu městské části Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Praha 5; (ii) Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15 Praha 5; (iii) Prostor v budově, Štefánikova 247/17; (iv) Prostor v budově, Preslova 2213/5, Praha 5; (v) Obřadní síně, Stroupežnického 493/10, Praha 5; (vi) Galerie Portheimka, Štefánikova 68/12, Praha 5; (vii) Úřadu práce Plzeňská 314/115, Praha 5. Cílem této veřejné zakázky je zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Cílem přijímaných opatření je minimalizace rizika vzniku škod na majetku Zadavatele a dále ochrana osob, které se ve veřejných budovách nacházejí. Provozovatel budov, do kterých má veřejnost volný přístup, tak musí jednoznačně dostát všem předpisům, které tuto povinnost ukládají.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
„Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku Městské nemocnice Ostrava, p.o. - č. 40: Přístrojová technika intenzivní medicíny“   
Stručný popis: Předmětem je v každé části veřejné zakázky dodávka zdravotnických přístrojů/zdravotnického přístroje včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. V 6. části veřejné zakázky je předmětem také dodávka originálního spotřebního materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR“ je poskytování veřejně dostupných služeb elektronické komunikace, které budou sloužit k zajišťování datových přenosů mezi centrálním výpočetním střediskem Zadavatele, umístěným v datovém centru TOWER, Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a jednotlivými pracovišti Zadavatele uvedenými v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Liberecký kraj
Severozápadní obchvat města Zákupy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí: Akce A: Výstavba severozápadního obchvatu města Zákupy Investorem akce A je Liberecký kraj. Předmětem plnění akce A je novostavba obchvatové komunikace II/268, která umožní se vyhnout centru města Zákupy a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím procházejícím centrem Zákup. Stavbou vznikne bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268. Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, které obsahují silnici hlavní trasy (obchvatová silnice) s místní obslužnou komunikací, odvodnění a jednotlivé přeložky inženýrských sítí, které jsou vynucené navrženou obchvatovou silnicí. Akce B: Vybudování chodníků a veřejného osvětlení Investorem akce B je Město Zákupy. Předmětem plnění akce B je s novostavbou obchvatové komunikace spojená výstavba chodníku a realizace nového veřejného osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Velké Meziříčí
Relaxační centrum ve Velkém Meziříčí – zpracování projektové dokumentace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu “Relaxační centrum ve Velkém Meziříčí“, a to ve stupni „Studie“ a následně projektové dokumentace pro územní řízení (DUR). Po schválení a odsouhlasení DUR bude následovat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž výkon související inženýrské činnosti spočívající v zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, závazných stanovisek dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti o územní rozhodnutí a žádosti o stavební povolení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Středomoravská nemocniční a.s.
Ultrazvuk pro Nemocnici Přerov   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks ultrazvuku pro Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která je v elektronické formě volně dostupná na profilu zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 4   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka gynekologických křesel, nemocničních lůžek, monitorů životních funkcí, anesteziologických přístrojů, infuzních pump vč. dokovacích stanic a ultrazvukového přístroje. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Česká republika - Úřad práce ČR
Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj 2016 - 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl.m.Prahy-4.Q- 2019-část 4   
Stručný popis: Na základě rámcové smlouvy je prováděna běžná a souvislá údržba a opravy pozemních komunikací na území hl. m. Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
Vybavení obcí DSO POCIDLINSKO domovními kompostéry   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka: - 3 ks kompostérů o objemu 445 l, - 14 ks kompostérů o objemu 650 l, - 22 ks kompostérů o objemu 800 l, - 1 339 ks kompostérů o objemu 1000 l, - 152 ks kompostérů o objemu 1100 l, - 110 ks kompostérů o objemu 1400 l, - 286 ks kompostérů o objemu 2000 l. Vše výše uvedené v rámci realizace předcházení vzniku odpadů na území obcí Dobrovolného svazu obcí POCIDLINSKO.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020 - odborné vzdělávací akce   
Stručný popis: Předmětem plnění na základě rámcové dohody uzavřené s jedním účastníkem je zajištění vzdělávání v odborných vzdělávacích programech pro zaměstnance subjektů implementace a další subjekty zapojené do implementace ESI fondů. Podstatným požadavkem zadavatele v souvislosti s plněním veřejné zakázky je poskytování administrativní podpory prostřednictvím Monitorovacího systému 2014+ nebo zajištění povinné publicity po celou dobu trvání vzdělávacích akcí. Studium probíhá formou prezenčních vzdělávacích akcí (vzdělávací programy, aktualizační semináře nebo ad hoc školení).
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká pošta, s.p.
GIS pro podporu SLDB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí SW GIS formou služby, včetně poskytování update a oprav SW, customizace, implementace, integrace a konfigurace SW GIS. Dále seznámení a zapracování pracovníků zadavatele s poskytnutým SW a podpora uživatelům při územní přípravě Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Rámcová dohoda na dodávky košil a halenek pro HZS ČR   
Stručný popis: Předpokládaný objem předmětu plnění je 3 030 kusů košil modrých s dlouhým rukávem, 4 950 kusů košil modrých s krátkým rukávem, 2 240 kusů košil bílých s dlouhým rukávem, 2 370 kusů košil bílých s krátkým rukávem, 1 220 kusů halenek modrých s dlouhým rukávem, 1 970 kusů halenek modrých s krátkým rukávem, 750 kusů halenek bílých s dlouhým rukávem a 750 kusů halenek bílých s krátkým rukávem v průběhu let 2019-2022 od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Odevy  >  Tričká s krátkym rukávom (T-shirts) a košele
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie