Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava
ÚČOV rekonstrukce výměníků kalu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna 3 výměníků tepla pro ohřev směsného kalu ve vyhnívacích nádržích na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze včetně stavebních prací a výměny regulačních servopohonů na přívodním potrubí topné vody a technologických čidel dle projektové dokumentace zpracované společností V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, v 11/2018, zakázkové číslo OVAK-2218-0.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
MERO ČR, a.s.
Rámcová smlouva na rekonstrukci nádrží a modernizaci SHZ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s 1 - 3 dodavateli dle § 131 ZZVZ na rekonstrukci a inspekci nádrží na skladování ropy a dále modernizaci stabilního hasicího zařízení nádrží na skladování ropy, které budou prováděné v době odstávek a vyprázdnění nádrží na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Nádrže na skladování ropy jsou určeny pro skladování ropy s nominálním objemem 50 000 m3 a 100 000 m3.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
DIAMO,státní podnik
Sanace lomu Hájek - Eliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky - (3. etapa zakázky)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je omezení přítoku podzemní vody do tělesa výsypky provedením subhorizontálních vrtů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Statutární město České Budějovice
ČOV ČB - modernizace technologie odvodnění kalu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající technologie odvodnění kalu zahrnující výměnu a doplnění původního strojního zařízení ČOV včetně nezbytných stavebních úprav existujících stavebních objektů. Součástí díla je též obnova související čerpací techniky, části elektroinstalace a ASŘTP současně s dokončením rekonstrukce areálových tras komunikačních kabelů. Níže uvedený seznam stavebních objektů a provozních souborů zahrnuje pouze ty části stávajícího areálu ČOV, které budou předmětem modernizace. Značení a názvy předmětných celků byly převzaty z provozní dokumentace. Nové stavební objekty ani provozní soubory v rámci realizace předmětného záměru nevznikají. • Seznam stavebních objektů: SO 7.7 Odvodňování kalu SO 7.8 Hygienizace kalu SO 17 Podzemní kabelové trasy (zahrnuje pouze související zemní práce, dodávka a uložení kabelových rozvodů, šachet a chrániček je zahrnuta v rámci souboru PS 15 ASŘTP) • Sezna
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
OKD,a.s.
Ražba spojovacího překopu z Darkova na ČSM č. 4201   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou razící práce pro otvírku a přípravu hlubinného dobývání černého uhlí, velkoprostorová důlní díla a stavby křížů a práce související s těmito důlními díly, jakož i práce související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole. Předmětem plnění je zhotovení překopu č. 4201 v délce 1 230 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
OKD,a.s.
Ražba spojovacího překopu z ČSM na Darkov č. 5200   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou razící práce pro otvírku a přípravu hlubinného dobývání černého uhlí, velkoprostorová důlní díla a stavby křížů a práce související s těmito důlními díly, jakož i práce související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole. Předmětem plnění je zhotovení překopu č. 5200 v délce 1 175 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Městys Havlíčkova Borová
HAVLÍČKOVA BOROVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace splaškové kanalizace v rámci oddílné soustavy, kdy stávající stoky jednotné kanalizace budou sloužit nadále, ale pouze pro odvádění dešťových vod. Dále je navržena centrální čistírna odpadních vod.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Jenštejn
INTENZIFIKACE ČÍSTÍRNY ODPADNÍCH VOD - JENŠTEJN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) v obci Jenštejn ve Středočeském kraji na celkovou kapacitu 3000 EO, přičemž předmět plnění je rozdělen na i) etapu I., která spočívá v rozšíření ČOV na kapacitu 1500 EO (dál jen „etapa I.“), jedná se o výstavbu nových objektů, situovaných do současného oploceného areálu ČOV a bude probíhat současně při jejím provozu a na ii) etapu II., která spočívá v rozšíření ČOV na kapacitu 3000 EO (dále jen „etapa II.“) a bude rovněž probíhat současně při jejím provozu. Součástí etapy II. jsou technologické úpravy ČOV - doplnění chybějícího zařízení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Povodí Labe, státní podnik
MVN Mlázovice, obnova vodního díla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Odstranění sedimentů v objemu cca 19846 m3 a oprava břehů opevněním nátrží kamenným záhozem velikosti zrna 40 kg. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže. Součástí předmětu plnění je dále zkapacitnění současného bezpečnostního přelivu s návazností na úpravu odpadního koryta, vybudování patního drénu pod hrází a v rekonstrukce výpustného zařízení včetně výpustného potrubí. Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Ing. Karel Horák
Zařízení na energetické využití odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je výstavba zařízení na energetické využití odpadu na farmě Choťovice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem /Conditions of Contract for Plant and Design-Build (zkratka P&DB, tzv. Žlutá kniha/FIDIC YELLOW BOOK)/, 1. vydání, 1999, vydaných Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) v roce 2015 a dalších dokumentů tvořících součást smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je projektování a výstavba nového zařízení kalové koncovky (nízkoteplotní sušárny odvodněného kalu a pyrolyzéru) na území stávajícího uzavřeného areálu ČOV Trutnov – Bohuslavice. Předmětem veřejné zakázky jsou tak stavební práce i služby a dodávky související s vybudováním kalové koncovky a s jejím uvedením do provozu v souladu s jejím účelem, to vše za podmínek specifikovaných ve smlouvě.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
ŠKODA AUTO a.s.
Instalace nízkouhlíkové technologie v areálu Kosmonosy ŠKODA AUTO a.s.   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka a instalace střešního FVE systému na plochých i sedlových střechách, celkem 5 stávajících obj. a novém carportu v areálu ŠKODA AUTO v Kosmonosech včetně instalace hromosvodů. Součástí instalace je zřízení bateriového uložiště, které bude osazeno v nově vybudovaném ŽB samostatném kontejneru s řízenou teplotou umístěném na zpevněné ploše poblíž stávající trafostanice TS1 poblíž objektu O1. V rámci navrhované stavby budou provedeny i úpravy ve stávající trafostanici TS1, kde bude pro bateriové uložiště v rozvaděči RH1 dozbrojen jistič 1000 A s vypínací cívkou a pomocnými kontakty. Součástí plnění je i D a M systémů strukturované kabeláže a slaboproudých zařízení pro napojení FVE systému a bateriového úložiště na datovou síť ŠA. FVE systémy jsou tvořeny panely o jednotkovém výkonu min. 325 Wp, typovou pomocnou konstrukcí a střídači, které budou umístěny na stře objektu. Celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému bude činit min. 570 kWh.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
MERO ČR, a.s.
Oprava ropovodů za provozu objímkami - rámcová smlouva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s 1 a více dodavateli dle § 131 a § 132 odst. 3 písm. b) ZZVZ na opravy vad pomocí objímek vhodných k opravám potrubí. Jedná se o potrubí magistrálních ropovodů, potrubí v jednotlivých čerpacích stanicích ropovodů a potrubní rozvody na Centrálním tankovišti v Nelahozevsi a to za plného provozu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová smlouva na diagnostiku vozovek   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování stavebních prací na provedení kopaných sond a vývrtů pro ověření tloušťky vrstev pro připravovanou realizaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
HAVLÍČKOVA BOROVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
HAVLÍČKOVA BOROVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace splaškové kanalizace v rámci oddílné soustavy, kdy stávající stoky jednotné kanalizace budou sloužit nadále, ale pouze pro odvádění dešťových vod. Dále je navržena centrální čistírna odpadních vod.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie