Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 80 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Povodí Moravy, s.p.
Morava-Uherský Ostroh, oprava koryta PB (146,880 – 148,790), III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby jsou udržovací práce pravého břehu koryta Moravy v III. etapě v km 147,250 – 147,615 v délce 365 m. Koryto toku v tomto zájmovém území protéká katastrálním územím Ostrožské Předměstí. Jedná se o opevnění konkávního břehu záhozem z lomového kamene, kde je narušený břeh a nátrže zasahují do prostoru bermy, dále dojde k urovnání koruny hráze a bermy (figury do původního kolaudovaného stavu) a k částečnému odtěžení nánosů. Odtěžené nánosy budou použity k urovnání koruny hráze a k terénním úpravám bermy. Stavba bude také vyžadovat odstranění dřevin a keřů v průtočném profilu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Statutární město Ostrava - městský obvod Petřkovice
Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je stavba, která řeší sanaci a opravu porušené části stávajícího opevnění koryta vodního toku Ludgeřovický potok ve formě tzv. udržovacích prací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Vltavy, státní podnik
VD Orlík - modernizace lodního výtahu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík, která zahrnuje modernizaci kolejové dráhy, modernizaci strojní a elektrotechnické části lodního výtahu, zaškolení personálu a poskytnutí dalších souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Město Říčany
Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnení rybníka Rozpakov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dílo spočívá v realizaci Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov, Říčany u Prahy. Stavba Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov bude probíhat v koordinaci se stavbou Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty. Rozsah prací je vymezen výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, Praha 1 , zodp. projektantem Ing. Markem Holinkou, a všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými ze zadávacího řízení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Polní cesty a protierozní opatření Krajníčko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je stavba polních cest C3, C10 a C2, dále pak stavba protierozní meze v k. ú. Krajníčko.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa“, spočívající zejména v zásypu břehových výtrží, vybudování břehového opevnění kamennou rovnaninou opřenou o záhozovou patku a vybudování 12 příčných dřevěných prahů včetně přilehlého opevnění dna a břehů. Součástí stavby je mimo jiné i odtěžení stávajících nánosů a jejich likvidace v souladu se zákonem. Stavba zahrnuje dle charakteru prací: - investici: „Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa (investice)“ - opravu: „Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa (oprava)“
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Město Rokycany
Revitalizace Rakovského potoka, včetně povodňového parku Šťáhlavská v Rokycanech-UČS3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je celková, přírodě blízká revitalizační úprava v minulosti upraveného a tvrdě opevněného vodního toku Rakovského potoka v intravilánu města Rokycany. Jedná se o okolí vodního toku Rakovský potok v délce cca 417 m a okolí – budoucí povodňový park. Nedílnou součástí jsou též doprovodné architektonické návrhy cílené na zlepšení životního prostředí. Stavba bude provedena podle Dokumentace pro provedení stavby s názvem : „Revitalizace Rakovského potoka včetně povodňového parku v Rokycanech - UČS 3, zpracované VRV a.s. Praha 2018. Součástí zakázky bude rovněž vytýčení inženýrských sítí, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické zaměření skutečného provedení stavby, údržba, opravy a čištění komunikací po dobu stavby, pojištění stavby, zařízení staveniště, popř. jeho zabezpečení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Labe, státní podnik
VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlaví + protikorozní ochrana vrat   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace akce spočívající v odstranění poruchy betonového dna dolního ohlaví a úvratí a spárování líců kamenného obkladu kyklopského zdiva dolního ohlaví a úvratí. Předmětem realizace akce je dále provedení drobných oprav ocelových konstrukcí. Konstrukce budou opatřeny novou povrchovou ochranou, stávající poškozené těsnící sady, opeření a spojovací materiál budou nahrazeny za nové, shodného technického i materiálového provedení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Baťův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou km 14,895 – 17,825, opevnění koryta   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby. Stavba spočívá zejména v odstranění nánosu z koryta a opravě břehů zpevněním lomovým kamenem. Přidružené kácení a mýcení kolizních dřevin, odstranění zbytků stávajícího opevnění, drobné opravy betonových objektů na plavebním kanále, ohumusování břehů a osetí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Ořech
Ořech – Malá vodní nádrž – retenční nádrž Hájovka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je výstavba malé vodní nádrže – retenční nádrže Hájovka v k.ú. Ořech. Přesné umístění díla a jeho detailní specifikace je uvedeno v projektové dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Prušánka Čejkovice – úprava koryta“ a „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky rozumí zhotovení stavby „Prušánka Čejkovice – úprava koryta“ a „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů“. SO01 - Úprava koryta SO02 - Odstranění nánosů
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Ohře, státní podnik
ŠP Chuderovský potok - výstavba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projektová dokumentace řeší návrh retenční přehrážky na spodní části Chuderovského potoka. Těleso přehrážky je situováno v profilu ř. km 0,221. Navrhovaná stavba se člení na stavební objekty: SO 01 Objekt retenční přehrážky; SO 02 Obtok; SO 03 Rampa; SO 04 Náhradní výsadba Detailně viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
VN Hrabišín - rekonstrukce a odbahnění   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) odtěžení sedimentů, sanace betonových konstrukcí, rekonstrukce sdruženého objektu, rekonstrukce hráze, zřízení sjezdu do zátopy a vybudování manipulačních prostor na vodní nádrži
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Kotojedka, Zdounky, km 11,810 – 12,050, úprava toku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je úprava neupraveného vodního toku Kotojedka o celkové délce 246 m. V km 11,776 – 11,895 se jedná se o úpravu příčného profilu stávajícího koryta do pravidelného lichoběžníkového profilu s opevněním paty a svahů rovnaninou z lomového kamene a v km 11,895 – 12,022 je navržena stabilizace břehů opěrnými ŽB stěnami s vydlážděným dnem dlažbou z lomového kamene do betonu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Praskolesy
„Praskolesy – Ochrana před přítokem extravilánových vod“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem realizace je vybudování dvou retenčních nádrží. V nádrži č. 1 bude ponechána malá část objemu nádrže pro stále nadržení (225 m3) jako krajinotvorný prvek. Nádrž č. 2 bude čistě suchý poldr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie