Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 110 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
HELOT, spol. s r.o.
Revitalizace mrtvého ramene Labe v k.ú. Trnávka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projekt řeší záchranu zanikajících vodních a mokřadních biotopů mrtvého ramene o celkové délce 950 m. V lokalitě se nachází zbytky původního koryta toku Labe z velké části již bez vodní hladiny. Technická část opatření řeší odbahnění ramene. Zemina bude odtěžena, profil rozrůzněn, břehová čára rozčleněna a sklony svahů zmírněny. Po ukončení terénních prací bude doplněn vegetační doprovod. Celková plocha řešeného území je 31 000 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Lesy České republiky, s.p.
Revitalizace mokřadu U Okrajkové II - realizace stavebních prácí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Náplní stavby je obnova stávající vodní tůně mokřadního charakteru nacházející se v EVL Hodonínská doubrava v blízkosti přírodní rezervace Stupava. Mokřad je napájen vodou z rybničního náhonu, který vytváří rozliv do přilehlého prostoru. Stavba je členěna na 2 stavební objekty: Objekt SO 01 - obnova mokřadu – odstranění sedimentu: Řešený mokřad o celkové rozloze cca 1,5 ha bude odbahněn a oddělen zemní hrází, ve které budou umístěna průsaková žebra. Současně bude upraveno rozsáhlé litorální pásmo tůně po obvodu tůně. Projekt předpokládá vytěžení sedimentů v množství cca 11 600 m3. Parametry boční hráze: délka 249 m, šířka v koruně 3,0 m. Sklon břehů a hráze bude 1:3. Sediment bude těžen pouze ve střední a jižní části mokřadu a severní část bude zachována bez stavebních úprav. Těžení bude prov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Ohře, státní podnik
Rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem stavby je obnova funkce toku a usměrňování odtokového režimu povrchových vod. Jedná se o celkovou rekonstrukci toku v délce 359m v intravilánu obce Císařský. Tok je uzavřen v soukromých zahradách. Původně byl v celé délce opevněn zdivem nasucho, které je v současné době na některých místech zcela destruováno. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího stavu převážně zdiva na sucho s důrazem na volbu přírodě blízkého a ekonomického řešení. Většina úseků je řešena opevněním ve formě kamenného záhozu a kamenné rovnaniny, ve stísněnějších podmínkách pak ve formě zdiva na sucho. Pouze ve výjimečných případech, kdy je uvažováno přitížení za rubem či důsledná ochrana nemovitosti, je navrženo zdivo na cementovou maltu, lokálně pod ochranou pažením s rozepřením. Dno bude stabilizováno příčnými prahy. V rámci stavby je řešeno speciální zakládání – mikropilotáž. Ve dně je navržena stabilizace kamenným záhozem doplněným příčnými prahy kamennými a z dubových kulatin.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
V. Stanovnice, oprava toku, km 2,780 - 6,450   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) zhotovení stavby spočívající zejména v opravě stávajících příčných staveb a břehových opevnění v korytě toku Velké Stanovnice, v ř. km. 2,780 – 6,450 a v opravě drátokamenného stupně v ř. km 6,709
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Moravskoslezský kraj
Zpracování technické dokumentace k projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování technické dokumentace k projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“, přičemž součástí veřejné zakázky je rovněž související inženýrská činnost a výkon autorského dozoru po dobu realizace projektu, resp. instalace KLVSS. Technická dokumentace bude vycházet z „Odborného posouzení realizace Komplexního LVS pro Moravskoslezský kraj“ a z „Požadavků na technickou specifikaci k KLVVS MSK“ a musí splňovat požadavky a podmínky vycházející ze závazné dokumentace „Operačního programu Životní prostředí“ (dále jen OPŽP) a platné metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí tak, aby ve své finální podobě sloužila pro podání žádosti o poskytnutí dotace do výzvy OPŽP specifický cíl 1. 4. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Lesy České republiky, s.p.
Rusava km 26,317 - 28,525   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem stavby je odstranění poškození stávající technické úpravy koryta toku a obnovení stability koryta toku v intravilánu obce Rusava. Budou vybudovány stabilizační příčné pasy (betonové), provede se rekonstrukce příčných stupňů, doplní se dno koryta, sanují se břehové nátrže vybudováním podélného opevnění z kamenné rovnaniny, obnoví se dlažby, rekonstruují opěrné zdi se zábradlím a stabilizuje se dno a koryto toku pod vyústěním ze zatrubněné části pravostranného přítoku č. 4.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Labe, státní podnik
Orlice, Týniště n.O., revitalizace ramene Jordán   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Revitalizace ramene Jordán vodního toku Orlice v k.ú. Týniště nad Orlicí a k.ú. Štěpánovsko. V rámci akce dojde k vyčištění původního ramene od nánosů v celé obnovované délce (cca 365 m). Vytěžený materiál z původního koryta toku bude spolu s nánosy z pravobřežní laguny uložen v rámci sanace koryta průpichu. Ve spodní části úpravy dojde k vybudování stabilizačního spádového objektu – balvanitého skluzu, který bude rozdělen na dva nižší spádové objekty. Součástí akce jsou vegetační úpravy – kácení, v celkovém množství cca 225 ks stromů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Želnavský smyk   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova národní kulturní památky – Želnavského smyku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Město Dubí
Protipovodňová opatření města Dubí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město Dubí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Odry, státní podnik
Vojtovický potok PB 5, Petrovice u Skorošic, km 2,745 - 4,744, stavba č. 5Z08   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Jedná se o provedení stabilizace koryta vodního toku Vojtovický potok PB5 (Petrovický potok) v úseku km 2,745 – 4,744 před účinky eroze. Stabilizace koryta vodního toku bud provedena prvky podélného a příčného opevnění, tj. balvanitý skluz, balvanité přehrážky, záhozová patka, zához z lomového kamene, kamenná rovnanina, kamenné prahy, betonové opěrné zídky (příp. s obkladem). Profil koryta toku bude pročištěn a břehové nátrže zasypány. V rámci objektu SO 02 bude provedena přeložka přípojky vodovodu. Součástí zakázky je také odstranění původních konstrukcí včetně likvidace suti a zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
A471, Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce - „Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta“ v prostoru jezera Chabařovice (Milada).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
HELOT, spol, s r.o.
Revitalizace mrtvého ramene Labe   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projekt řeší záchranu zanikajících vodních a mokřadních biotopů mrtvého ramene o celkové délce 950 m. V lokalitě se nachází zbytky původního koryta toku Labe z velké části již bez vodní hladiny. Technická část opatření řeší odbahnění ramene. Zemina bude odtěžena, profil rozrůzněn, břehová čára rozčleněna a sklony svahů zmírněny. Po ukončení terénních prací bude doplněn vegetační doprovod. Celková plocha řešeného území je 31 000 m2
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Protipovodňová opatření v k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba protipovodňových opatření v k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč dle schváleného Plánu společných zařízení pro k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč. Výstavba protipovodňových opatření bude provedena dle zpracovaných projektových dokumentací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Vltavy, státní podnik
VN Přehrada Bavorov, Bavorovský potok ř.km 3,79-rekonstrukce nádrže   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je úplná rekonstrukce funkčních objektů vodní nádrže (VN) Přehrada v k.ú. Bavorov (rekonstrukce hráze, spodní výpusti, bezpečnostního přelivu včetně skluzu), odtěžení sedimentu z prostoru nádrže a jeho uložení na zemědělské pozemky a výstavba přístupové komunikace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Správa Národního parku Šumava
Revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro lokalitu Gayerrück   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Gayerrück. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a okolních mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních potočních vlásečnic představujících přirozený povrchový odtok vody z území.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie