Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 111 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa služeb hl. m. Prahy
Provozování vodního díla Rokytka - protipovodňového uzávěru Libeňských přístavů jako součást stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provozování vodního díla Rokytka - protipovodňového uzávěru Libeňských přístavů jako součást stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy“, etapa 0003 Karlín Libeň, části - 31 Libeňské přístavy – ochrana území, 32 - Libeňské přístavy – povodňová čerpací stanice a 33 Libeňské přístavy – protipovodňový uzávěr přístavů podle manipulačního a provozního řádu a podmínek k výkonu technickobezpečnostního dohledu dle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění, u kterého se provádějí pravidelné kontroly podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, jelikož se jedná o vodní dílo II. kategorie. Bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací tří nezávislých staveb. Každá spočívá ve výstavbě servisního stání pro plavidla integrovaného záchranného systému a Státní plavební správy. Nově se vybuduje betonová přístavní hrana v dolní rejdě plavební komory Veselí n./M., Vnorovy II a horní rejdě komory Vnorovy I.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Dyje, 81,550 – 84,028 – retenční prostor Novosedly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dílem se rozumí kompletní zhotovení stavby spočívající zejména v realizaci přírodě blízkého protipovodňového opatření, které bude spočívat ve vybudování tůní a rozvolnění toku v zemědělsky využívané ploše.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Česká republika-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj
Polní cesty Tchořovice II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o novostavbu třech polních cest C13, C33 a C35 v k. ú. Tchořovice (jedna z nich je částečnou rekonstrukcí). Cesty jsou navrženy v trase určené plánem společných zařízení Komplexních pozemkových úprav Tchořovice a na pozemcích k tomu určených.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Město Jaroměřice nad Rokytnou
Protipovodňová opatření pro město Jaroměřice nad Rokytnou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město Jaroměřice nad Rokytnou a jeho místní části. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa“, spočívající zejména v zásypu břehových výtrží, vybudování břehového opevnění kamennou rovnaninou opřenou o záhozovou patku a vybudování 12 příčných dřevěných prahů včetně přilehlého opevnění dna a břehů. Součástí stavby je mimo jiné i odtěžení stávajících nánosů a jejich likvidace v souladu se zákonem. Stavba zahrnuje dle charakteru prací: investici: „Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa (investice)“ opravu: „Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa (oprava)“
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Správa Národního parku Šumava
Revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro lokalitu Střelecký průsek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Střelecký průsek. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a okolních mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních potočních vlásečnic představujících přirozený povrchový odtok vody z území.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Správa Národního parku Šumava
Revitalizace lokality Nové Údolí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Nové údolí. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a dalších mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních málo kapacitních drobných potoků představujících přirozený povrchový odtok vody z území.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Moutnický p., ř.km 6,265-7,833, Moutnice, Těšany, oprava toku a bet. objektu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby je vykácení náletových dřevin, odtěžení sedimentů, oprava břehového a dnového opevnění, a oprava betonového rozdělovacího objektu. Opravou dojde k obnově původních parametrů koryta, jeho stabilizaci a zajištění průtočnosti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v úpravě stávajícího koryta a břehů, v rekonstrukci opěrných železobetonových zdí s kamenným obkladem a dnového stupně. Součástí akce je i odstranění náletových dřevin, kácení a provedení náhradní výsadby. Dílo je rozčleněno z fakturačních důvodů (dle charakteru prací) na dvě části: - opravu zahrnující odstranění sedimentů z koryta toku včetně souvisejících prací a kácení dřevin - investici zahrnující úpravu koryta vodního toku (rekonstrukci opěrných zdí, reprofilaci otevřené úpravy, opevnění dna) včetně nákladů s tímto souvisejících, (provedení náhradní výsadby a vedlejší náklady stavby).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Odry, státní podnik
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Předmětem stavby je realizace protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice, které zajistí protipovodňovou ochranu území, omezení povodňového rizika pomocí stabilizace podélného sklonu koryta a dojde k eliminaci hloubkové (dnové) a boční eroze koryta. Jedná se o rekonstrukci čtyř spádových stupňů, která spočívá v odstranění poškozeného přelivu až na základovou spáru a následné vybudování přelivné hrany, závěrného prahu a vývaru. Migrační průchodnost bude zajišťovat migrační rampa. Součástí zakázky je také odstranění pův. konstrukcí opěrných zdí a spádového stupně včetně likvidace suti a zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Lejtna, ř. km 0,000 – 0,858, Bratčice, oprava koryta   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v odstranění dřevin, odtěžení sedimentů a opravě opevnění koryta toku Lejtna v intravilánu obce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Čáslavice
Obnova retenční nádrže Sladový v k.ú. Čáslavice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je obnova v minulosti zaniklé retenční nádrže na toku Římovka, v katastrálním území obce Čáslavice. Důvodem stavby retenční nádrže je zadržení vody v krajině, obnova života flory a fauny vázaných na retenční prostředí, extenzivní chov ryb. V rámci stavby bude zbudována retenční nádrž o ploše hladiny 3,35 ha. Nádrž bude neprůtočná s boční a čelní zemní hrází, bude doplněna o dvě menší izolované vodní tůně u přítoku. Kompletně bude obnovena spodní výpust nádrže a bezpečnostní přeliv. Projektová dokumentace stavby je členěna na stavební objekty: SO-01 Hráz, SO-02 Retenční nádrž – zátopa a tůně, SO-03 Spodní výpust, SO-04 Bezpečnostní přeliv, SO-05 Odběrný objekt do nádrže, SO-06 Odběrný objekt do náhonu, SO-07 Odstranění vrtů, SO-08 Terénní úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Povodí Moravy, s.p.
Otinoveský p., ř. km 2,200 – 4,894, PB přítok Otinoveského p., ř. km 0,000 – 0,620, oprava koryt   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v provedení probírky břehového porostu, pročištění koryta toku (odtěžení sedimentů), sanaci nátrží a v opravě stávajícího opevnění koryta vodního toku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba 2 vodních nádrží na Heřmanickém potoce a výstavba přístupové polní cesty v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov. VN1 - objem při normálním nadržení 4176 m³, plocha 2501 m². Zemní hráz délky 126 m, výšky 3,5 m, objemu 2950 m³, opevnění makadamem. Železobetonový požerák, korunový bezpečnostní přeliv. VN2 - objem při normálním nadržení 19376 m³, plocha 6494 m². Zemní hráz délky 125 m, výšky 5,3 m, objemu 5341 m³, opevnění makadamem. Železobetonový požerák, korunový bezpečnostní přeliv. HPC4 - Délka 1536 m, kategorie P 4,5/30. Podloží upraveno Dorosolem C 30. Celková tl. konstrukce bez zpevnění je 44 cm, kryt z asfaltobetonu. 3 propustky, 3 výhybny. Odvodnění příkopem, podélnou drenáží, příčným sklonem a podélným sklonem pláně a vozovky. Dvojité příčné struhy. Součástí díla je vytyčení hranic pozemku stavby před započetím stavebních prací, geodetické zaměření skutečného provedení díla, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie