Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 18 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
JIKORD s.r.o.
Dodavatel softwaru na vyhledávání tarifních zón, konstrukci ceny, prodej a tisk časových kuponů na předprodejních místech IDS JK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zakázky je kvalifikované řešení: a) portálu pro cestující (vyhledávání tarifních zón, konstrukce ceny), b) portálu pro předprodej (vyhledávání tarifních zón, konstrukce ceny, prodej a tisk časových kuponů na předprodejních místech). Software bude zpracován v souladu s obsahem vítězné metodiky z veřejné zakázky „Metodika měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS Jihočeského kraje“
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Rámcová smlouva o poskytování technické podpory a rozvoje Informačního systému pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického zhodnocení Informačního systému pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI (dále „IS KOPR“) včetně implementace a technická podpora IS KOPR. Zadavatel požaduje dodání veškerého potřebného software – včetně zdrojových kódů, dokumentace a služeb souvisejících se splněním požadavků zadavatele dle zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s 1 dodavatelem bez obnovení soutěže. V rámci rámcové dohody bude dodavatel zadavateli poskytovat paušální činnosti spočívající v technické podpoře a dále jednotlivé služby spojené s technickým zhodnocení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu
SÚKL VZ20/2019 - Vývoj a zajištění podpory informačního systému pro vedení a zpracování správních řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, dodávka a implementace informačního systému pro vedení a zpracování správních řízení do 12 kalendářních měsíců v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a poskytování servisní podpory Systému specifikované v zadávací dokumentaci po dobu 4 let.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Regulace a vypořádání nemocnic   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku zpracování ročních vyúčtování v Core systému VoZP podle uzavřených smluvních ujednání nebo podle vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (dále jen „Úhradová vyhláška“) za péči poskytnutou v roce 2019 pro poskytovatele zdravotních služeb akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče, zvláštní lůžkové péče a zvláštní ambulantní péče v pobytovém či lůžkovém zařízení včetně zajištění možnosti modifikovatelnosti řešení pro následující roky dle nových vydání Úhradových vyhlášek (dále jen „Dílo“). Předmětem této VZ je i technická podpora „Díla“ v rozsahu prvních 12 měsíců po akceptaci Díla.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Podpora provozu a rozvoj integrační platformy TerraBus   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je podpora provozu a rozvoje integrační platformy provozované na platformě Unify v prostředí Státního pozemkového úřadu nazvané TerraBus. Základním účelem je zajištění podpory provozu a rozvoje produktu integrační platformy („IP“) založeného na integrační architektuře typu Unify, včetně všech dalších licencí a maintenance nezbytných pro plnou funkčnost této IP, a tím omezení vlivu jednotlivých proprietárních řešení na úrovni informačního systému zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Statutární město Kladno
Dodávka aplikací projektu IKS Kladno II.   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení a implementace aplikačního (SW) vybavení, konkrétně 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. V rámci VZ je poptávána dodávka a implementace 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. Jedná se o systémy: Docházkový systém, Evidence soudních sporů, Správa fotodokumentace, Objednávkový a vyvolávací systém a Systém včasné intervence a krizového řízení v rámci SO ORP. V rámci dodávky budou jednotlivé systémy integrovány na stávající aplikační (SW a IS) vybavení zadavatele. Součástí dodávky je i podpora provozu dodaných aplikací na období 60 měsíců. Dále je součástí plnění rozvoj, provoz, servisní zásahy a havárie na dobu 10 let (6. až 15. rok).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodávka a podpora provozu RIS MŠMT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: 1. Vytvoření (návrh, vývoj, dodávka a implementace) informačního systému – RIS MŠMT (dále také „Dílo“) a jeho uvedení do rutinního provozu. 2. Provozní podpora Díla na dobu 60 měsíců od předání a převzetí logické části plnění VZ Vytvoření díla. 3. Rozvoj Díla v rozsahu 1 000 člověkodnů v průběhu poskytování Provozní podpory díla. Podrobně je předmět zakázky popsán v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Vysoké učení technické v Brně
Rámcová dohoda o zajištění provozní podpory a rozvoje SAP   
Stručný popis: Na základě uzavřené rámcové dohody budou dle aktuálních potřeb zadavatele zadávány vybranému dodavateli dílčí zakázky na služby spočívající v zajištění provozní podpory a rozvoje SAP, a to způsobem upraveným v rámcové dohodě.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Projekt jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je implementace uceleného řešení jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů, které bude tvořit jednotné rozhraní pro vstup i výstup externích i interních formulářů a dokumentů do a z Core systému VoZP ČR s využitím transportního a řídicího modulu označovaného jako „Komunikační Integrační modul (KIM)“.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Statutární město Kladno
Dodávka aplikací projektu IKS Kladno II.   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení a implementace aplikačního (SW) vybavení, konkrétně 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. V rámci VZ je poptávána dodávka a implementace 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. Jedná se o systémy: Docházkový systém, Evidence soudních sporů, Správa fotodokumentace, Objednávkový a vyvolávací systém a Systém včasné intervence a krizového řízení v rámci SO ORP. V rámci dodávky budou jednotlivé systémy integrovány na stávající aplikační (SW a IS) vybavení zadavatele. Součástí dodávky je i podpora provozu dodaných aplikací na období 60 měsíců. Dále je součástí plnění rozvoj, provoz, servisní zásahy a havárie na dobu 10 let (6. až 15. rok).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Statutární město Kladno
Dodávka aplikací projektu IKS Kladno II.   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení a implementace aplikačního (SW) vybavení, konkrétně 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. V rámci VZ je poptávána dodávka a implementace 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. Jedná se o systémy: Docházkový systém, Evidence soudních sporů, Správa fotodokumentace, Objednávkový a vyvolávací systém a Systém včasné intervence a krizového řízení v rámci SO ORP. V rámci dodávky budou jednotlivé systémy integrovány na stávající aplikační (SW a IS) vybavení zadavatele. Součástí dodávky je i podpora provozu dodaných aplikací na období 60 měsíců. Dále je součástí plnění rozvoj, provoz, servisní zásahy a havárie na dobu 10 let (6. až 15. rok).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Český rozhlas
Analytika vysílání   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je výroba a dodání systému pro zvukovou analýzu (dále systém) včetně podpory, který rozpracovává vysílání / zvukový záznam na úseky, jež identifikuje, označuje, přiřadí práva k užívání tak, aby bylo možné k jednotlivým úsekům přistupovat napřímo. Vybraný dodavatel zajistí podporu a vývoj systému po dobu trvání této zakázky. Podrobný popis veřejné zakázky je uveden v příloze č. 6 - Technická specifikace zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Dodávka ekonomicko-provozního řešení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka ekonomicko-provozního softwarového řešení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Dodávka ekonomicko-provozního řešení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka ekonomicko-provozního softwarového řešení pro zadavatele (také jako „ekonomicko-provozní řešení“). Minimální technické podmínky ekonomicko-provozního řešení jsou podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Statutární město Kladfno
Dodávka aplikací projektu IKS Kladno II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace aplikačního (SW) vybavení, konkrétně 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. V rámci VZ je poptávána dodávka a implementace 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. Jedná se o systémy: Docházkový systém, Evidence soudních sporů, Správa fotodokumentace, Objednávkový a vyvolávací systém a Systém včasné intervence a krizového řízení v rámci SO ORP. V rámci dodávky budou jednotlivé systémy integrovány na stávající aplikační (SW a IS) vybavení zadavatele. Součástí dodávky je i podpora provozu dodaných aplikací na období 60 měsíců. Dále je součástí plnění rozvoj, provoz, servisní zásahy a havárie na dobu 10 let (6. až 15. rok).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie