Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Svaz strojírenské technologie, z.s.
Vzdělávání k rozvoji členských podniků Svazu strojírenské technologie   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020 - odborné vzdělávací akce   
Stručný popis: Předmětem plnění na základě rámcové dohody uzavřené s jedním účastníkem je zajištění vzdělávání v odborných vzdělávacích programech pro zaměstnance subjektů implementace a další subjekty zapojené do implementace ESI fondů. Podstatným požadavkem zadavatele v souvislosti s plněním veřejné zakázky je poskytování administrativní podpory prostřednictvím Monitorovacího systému 2014+ nebo zajištění povinné publicity po celou dobu trvání vzdělávacích akcí. Studium probíhá formou prezenčních vzdělávacích akcí (vzdělávací programy, aktualizační semináře nebo ad hoc školení).
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Úřad práce ČR
Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj 2016 - 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019
Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění odborných vzdělávacích programů formou uzavřených prezenčních kurzů určených výhradně pro zaměstnance místních akčních skupin a připravených na míru pro zadavatele.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s.
Vzdělávací kurzy - Projekt Hortulanus 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou vzdělávací kurzy v rámci projektu Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části: 1. Technické a jiné odborné vzdělávání 2. Měkké a manažerské dovednosti 3. Účetní, ekonomické a právní kurzy
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Ministerstvo obrany
Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel   
Stručný popis: Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny B, C, CE, T a D. Požadované plnění je rozděleno do 5 samostatných částí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Správa státních hmotných rezerv
19-035 Vzdělávání v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajistit další profesní vzdělávání pracovníků správních úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob zapojených do systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále také „HOPKS“) formou kurzů na základě povinnosti Správy státních hmotných rezerv vyplývající z: - § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - čl. 2 písm. l) Statutu Správy státních hmotných rezerv schváleného usnesením vlády ze dne 3. 12. 2001 č. 1293. Předmětem VZ je rovněž technicko-organizační zajištění kurzů HOPKS. V rámci kurzů požaduje zadavatel seznámit účastníky kurzů s právními předpisy a předpisy s nimi souvisejícími v oblasti HOPKS a krizového řízení a objasnění jejich aplikace do praxe.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Středočeský kraj
Vzdělávání pedagogických pracovníků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je dělena na 3 části: Část „A“ veřejné zakázky: Vzdělávání v oblasti ICT Část „B“ veřejné zakázky: Digitální transformace Část „C“ veřejné zakázky: Zavedení nástroje Fiktivní firma do výuky
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel   
Stručný popis: Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny A, B, C, CE, D a T. Požadované plnění je rozděleno do 8 samostatných částí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Systém vzdělávání v programovém odbdobí 2014-2020 - odborné vzdělávací akce   
Stručný popis: Plnění předmětu veřejné zakázky se uskutečňuje na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, která byla uzavřena v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Studium probíhá formou prezenčních vzdělávacích akcí (vzdělávací programy, aktualizační semináře a ad hoc školení). Účelem je zajištění vzdělávání v odborných vzdělávacích programech pro zaměstnance subjektů implementace a další subjekty zapojené do implementace ESI fondů. Podstatným požadavkem zadavatele pro plnění předmětu VZ je dále administrativní podpora Systému vzdělávání prostřednictvím Monitorovacího systému 2014+ nebo zajištění povinné publicity po celou dobu trvání vzdělávacích akcí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel II.   
Stručný popis: Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny A, B, C, CE a D. Požadované plnění je rozdělena do 3 samostatných částí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL II.   
Stručný popis: Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na třicetjedna samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace. Dílčí část 1 – Jazykové vzdělávání – uzavřený kurz Dílčí část 2 – Obecné IT – uzavřený kurz Dílčí část 3 – Měkké a manažerské dovednosti – uzavřený kurz Dílčí část 4 – Účetní, ekonomické a právní kurzy – uzavřený kurz Dílčí část 5 – Manažer silniční dopravy I. – IV + Manažer silniční dopravy (zkouška) – otevřený kurz Dílčí část 6 – Zvládání sám sebe a výběr dobrého týmu – otevřený kurz Dílčí část 7 – Zvládání komunikace se zákazníkem, zvládání změny krize – otevřený kurz Dílčí část 8 – Zvládání vlastní kariéry - otevřený kurz Dílčí část 9 – Zvládání vlas
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL II.   
Stručný popis: Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na třicetjedna samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace. Dílčí část 1 – Jazykové vzdělávání – uzavřený kurz Dílčí část 2 – Obecné IT – uzavřený kurz Dílčí část 3 – Měkké a manažerské dovednosti – uzavřený kurz Dílčí část 4 – Účetní, ekonomické a právní kurzy – uzavřený kurz Dílčí část 5 – Manažer silniční dopravy I. – IV + Manažer silniční dopravy (zkouška) – otevřený kurz Dílčí část 6 – Zvládání sám sebe a výběr dobrého týmu – otevřený kurz Dílčí část 7 – Zvládání komunikace se zákazníkem, zvládání změny krize – otevřený kurz Dílčí část 8 – Zvládání vlastní kariéry - otevřený kurz Dílčí část 9 – Zvládání vlas
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti směřující k vytvoření metodických materiálů a zajištění vzdělávacích aktivit projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních, případně několik částí bude zadáno v samostatném zadávacím řízení.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti směřující k vytvoření metodických materiálů a zajištění vzdělávacích aktivit projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních, případně několik částí bude zadáno v samostatném zadávacím řízení.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie