Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 61 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Výsadba a údržba zeleně v areálu DC Zeleneč   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajících dřevin, výsadba nové zeleně a následná pětiletá péče a práce s ní spojené (kontroly a opravy kotvení dřevin, mulčování, závlaha apod.) v areálu datového centra Zeleneč.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Neumětely
Obnova polních cest a alejí v obci Neumětely   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) - Předmětem zakázky je obnova polních cest a alejí včetně doprovodné zeleně v extravilánu obce Neumětely. Celkem bude na k. ú. Neumětely vysazeno 324 ks stromů (z toho 259 ks ovocných a 65 ks listnatých stromů), založeno 9 240 m2 travo-bylinných porostů (7 381 m2 KLASIK travo-bylinná louka klasická, 1 859 m2 směs na štěrkové trávníky s řebříčkem). Obnoveno bude 1 196 bm – 2 582 m2 polních cest technologií travnatých cest.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Janovice
Projekt revitalizace sídelní zeleně v intravilánu obce Janovice - etapa II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na revitalizaci sídelní zeleně v intravilánu obce Janovice – etapa II. v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností LIVING IN GREEN s.r.o., Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, IČO 248 28 301, neoceněným výkazem výměr a za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jejích přílohách.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Údržba komunikační zeleně   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. veřejných zakázek zadávaných na základě jednotlivých rámcových dohod, je údržba komunikační zeleně na území hlavního města Prahy, a to především zeleně, která se nachází v okolí pozemních komunikací ve správě zadavatele.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO
Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2019- 2022   
Stručný popis: Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a na podzim.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Údržba športových ihrísk
Ředitelství silnic a dálnic ČR
JHC Kosení travních porostů na silnicích I. třídy a dálnici D4 v Jihočeském kraji 2019 - 2023   
Stručný popis: Předmětem zakázky je provádění a zajištění kosení travních porostů (sečení trávy), což se rozumí odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením. Sečení trávy u silnic I. třídy a dálnic na území oblasti Jihočeského kraje - Správy České Budějovice v celkové výměře: krajnice + příkopy + svahy + silniční pomocné pozemky. Rozsah jedné kompletní seče činí 5 797 514 m2.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Realizace prvků ÚSES - část K22, K21 a celý K41, k. ú. Lechotice
Realizace prvků ÚSES - část K22, K21 a celý K41, k. ú. Lechotice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace biokoridorů ÚSES v k.ú. Lechotice na pozemcích p.č.1402, 1423, 1414, 1520, 1528, 1536, 1487, 1499, 1541, 1516, 1547, 1228, 1198, 1220 vše k.ú. Lechotice. Realizace je členěna na dílčí objekty: SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, SO.5 a SO.6 Předmětem plnění je rovněž následná péče, která bude realizována v období 01.05.2020 – 30.11.2022.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Statutární město Most
Náhradní výsadba dřevin - lokalita jezera Most   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení náhradní výsadby dřevin a zeleně v lokalitě jezera Most. Jedná se o výsadbu prováděnou po dokončení realizace stavby „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i dodávky dřevin a zeleně a následná roční pěstební péče.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
obec Lety
Ozelenění ulice Pražská v obci Lety u Prahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka je úprava a založení nových ploch zeleně podél hlavních dopravních tahů II/115 a II/116 procházejících obcí Lety
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o.
Revitalizace lázeňského areálu v Ostrožské Nové Vsi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je regenerace vzrostlé zeleně, především pěstební opatření, odstranění dřevin a výsadbu nových jedinců v lázeňském parku v Ostrožské Nové Vsi.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Městská část Praha 1
Péče o zeleň v Čelakovského sadech   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je na základě smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem provádět pro zadavatele práce související s údržbou zeleně v Čelakovského sadech, a to dle přesného vymezení, které je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.
Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Zahradní úpravy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro realizaci zahradních úprav s názvem „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“, zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: 445 92 035, a dle výkazu výměr, provést náhradu dřevin a keřů, dle specifikace uvedené ve shora uvedené dokumentaci. Bližší info viz znění zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Město Říčany
Zakládání a péče o květinové výsadby v Říčanech 2020-2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zakládání a průběžná péče o květinové výsadby ve městě Říčany na plochách a lokalitách ve vlastnictví města Říčany. Zadavatel stanovil souhrn předpokládaných činností a rostlin k výsadbám na jednotlivých lokalitách podle předem stanovených standardů a plánů péče o cibuloviny, letničky, trvalky a růže na záhonech a v mobilních nádobách.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D0 Sečení ručně - SDP, svahy, příkopy   
Stručný popis: Ruční sečení, vyhrabání posečené trávy a stařiny, nakládka, odvoz a uložení na skládku. Sběr odpadků nakládka, odvoz a uložení na skládku.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Lechotice
Realizace prvků ÚSES - část K22, K21 a celý K41, k. ú. Lechotice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace biokoridorů ÚSES v k.ú. Lechotice na pozemcích p.č.1402, 1423, 1414, 1520, 1528, 1536, 1487, 1499, 1541, 1516, 1547, 1228, 1198, 1220 vše k.ú. Lechotice. Realizace je členěna na dílčí objekty: SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, SO.5 a SO.6 Předmětem plnění je rovněž následná péče, která bude realizována v období 01.05.2020 – 30.11.2022.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie