Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 61 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ústí nad Labem
Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je provádění prací spojených s osázením a instalací závěsných květináčů na sloupy trolejového vedení s osazováním mobilních nádob, květinových pyramid a jejich údržba a to vždy na jaře a na podzim.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Středočeský kraj
Management 4 lokalit soustavy Natura 2000 ve Středočeském kraji   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění managementu čtyř (4) lokalit soustavy Natura 2000. Jedná se o evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky, evropsky významnou lokalitu Polabské hůry, evropsky významnou lokalitu Žehuňsko a evropsky významnou lokalitu Žerka, v období let 2020–2023. Tato Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na služby zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení. Veřejná zakázka je dělena na 4 části.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Veselí nad Moravou
Revitalizace bažantnice v parku ve Veselí nad Moravou   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace bažantnice. Projektové dokumentace „Revitalizace bažantnice v parku ve Veselí nad Moravou“ se zabývají postupnou tříletou revitalizací biotopu stávajícího lužního lesa. Hlavním cílem revitalizace je udržení a rozšíření biotopů pro zvláště chráněné druhy hmyzu, zejména pak zvláště chráněného a kriticky ohroženého krasce dubového (Eurythyrea quercus).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Město Roudnice nad Labem
Celoroční údržba veřejné zeleně ve městě Roudnice nad Labem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávaných na základě rámcové smlouvy je údržba zeleně na vybraných prostranstvích města Roudnice nad Labem. Zejména se jedná o údržbu travnatých ploch, živých plotů a keřových porostů, stromů, náhradní výsadbu stromů a keřů, údržbu mobilních závěsných mís, květináčů, záhonům zálivky stromů a nakládání s odpadem, (resp. jeho likvidace). Souvisejícím s uvedenou údržbou zeleně. Dále zimní údržba cest a chodníků v parcích včetně posypového materiálu, postřik selektivními herbicidy v travnatých plochách, postřik totálními herbicidy určených ploch vertikulace trávníků.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Statutární město Zlín
Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je - zajištění základní údržby ploch sečením a sběrem vzniklé hmoty, dále sečením beze sběru posečené hmoty, či jen mulčováním částí pozemků a zákonným nakládáním se vniklým bioodpadem, sběrem, výhrabem listí a jeho odvozem. Sbíraný a shrabaný bioodpad vzniklý údržbou ploch bude uložen či předán k dalšímu zpracování dle platné legislativy o nakládání s odpady. - řádná péče o část plochy travní zeleně, kterou má zadavatel ve vlastnictví (cca 80,5 ha), přičemž z kapacitních důvodů není schopen zajistit sečení a údržbu všech veřejných zelených ploch ve vlastnictví zadavatele. Údržba většiny ploch je zajišťována sečením, kterou provádí pracovníci provozu Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína. Jednotlivé části veřejné zakázky se liší zejména velikostí území, lokalizací a mechanizací potřebnou pro řádné plnění zakázky. Způsoby sečení jednotlivých částí jsou detailně popsány ve smlouvách individuálně pro jednotlivé části. Veřejná zakázka je rozdělena
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Postřiky vegetace a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách AS-PO v letech 2020-2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení likvidace plevele a nežádoucí vegetace totálním herbicidem, sečení travnatých porostů a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách v období 2020-2023.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Rámcová smlouva na údržbu veřejné zeleně, celoroční údržbu komunikací, chodníků a veřejných prostranství v městské části Brno-Líšeň   
Stručný popis: Údržba veřejné zeleně, celoroční údržba komunikací, chodníků a veřejných prostranství v městské části Brno-Líšeň.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Karlovarský kraj
Rámcová dohoda na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je výkon činností zahrnující práce při celoroční údržbě a ošetřování veřejné zeleně a dalších činností s tím souvisejících v místě plnění, a to v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Nákres celkové plochy zeleně je přílohou č. 3 zadávacích podmínek. Konkrétně se jedná o níže uvedené činnosti: Údržba zatravněných ploch sečením – 51.900 m2, Obnova poškozených travnatých ploch – vertikulace + osetí, Založení trávníku parkového výsevem, Řez a tvarování křovinových skupin – 4.800 m2, Odstranění nevhodných dřevin s odstraněním pařezu do průměru 10 cm. Všechny uvedené činnosti budou zajištěny včetně odvozu a likvidace bioodpadu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Statutární město České Budějovice
Rámcová dohoda na provádění údržby dřevin - prořezávky a kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví a správě statutárního města České Budějovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude realizován na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 2 let trvání rámcové dohody nebo do vyčerpání celkové maximální finanční hodnoty prací uvedené v návrhu rámcové dohody. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je provádění údržby – prořezávání a kácení dřevin včetně pařezů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví a ve správě statutárního města České Budějovice.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov
Město Šternberk
Obnova alejí Šternberk   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova dřevin, zdravotní zásahy, vegetační úpravy a následná tříletá péče o zeleň na níže uvedených čtyřech lokalitách ve městě Šternberk.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických prací včetně údržby a dalších souvisejících činností v rámci péče o veřejnou zeleň - opakované zadání   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Zahradnické práce nad rámec běžné údržby Dílčí část 2 - Arboristické práce o péči o stromořadí Dílčí část 3 - Údržba trvalek, růží a štěrkových záhonů se zvýšenou autoregulací Dílčí část 4 - Založení a údržba záhonů letniček (jarní výsadba) a dvouletek (podzimní výsadba) Dílčí část 5 - Údržba Rajské zahrady
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Neštěmice
Poskytování komunálních služeb - údržba veřejné zeleně Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice   
Stručný popis: Poskytování komunálních služeb - údržba veřejné zeleně Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Statutární město Třinec
„Údržba veřejné zeleně v sektoru číslo I, Třinec“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je údržba veřejně přístupné zeleně v sektoru č. I v Třinci, a to vybraných vegetačních bodových a plošných prvků.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Šternberk
Výsadby ulice Věžní Šternberk   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je výsadba a obnova dřevin, zdravotní zásahy, vegetační úpravy a následná tříletá péče v lokalitě ulice Věžní a Uničovská ve městě Šternberk.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Statutární město Ústí nad Labem
Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je údržba již založených výsadeb v centru města Ústí nad Labem a výsadeb na okružních křižovatkách. Údržba na plochách bude spočívat zejména v pravidelné zálivce (v závislosti na klimatických podmínkách), pletí plochy, údržbě okrasných trav a trvalek (řez). Bude se provádět také pravidelný úklid ploch a v případě zcizení či úhynu rostlin bude zajištěna dosadba rostlin. Údržba bude prováděna na těchto plochách: • plocha mezi OC FORUM a OD LABE • zelený pás u OD LABE • plocha u plastiky u OD LABE • okružní křižovatka Dobětice • okružní křižovatka Klíše – Hvězda • zelený pás v ul. Panská • ovál u OC FORUM • okružní křižovatka pod Větruší Všechny plochy budou udržovány od jara roku 2020 do roku 2022.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie