Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 20 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Nový Jičín
Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je rekonstrukce nosné konstrukce střechy a střešního pláště. Současně dojde k osazení samočinných odvětrávacích zařízení do střešního pláště (pro odvod tepla a kouře), k doplnění střechy o hromosvodem, k instalaci nového umělého a nouzového osvětlení, k rozvodu systému elektronické požární signalizace, k odvhlčení prostoru nad ledovou plochou zimního stadionu, doplnění audio techniky a zobrazovací techniky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Národní galerie v Praze
Oprava střech Anežského kláštera - 2. a 3. etapa: Oprava střešní krytiny kostela sv. Františka a přilehlé věže, a hospodářské části areálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava střech v areálu Kláštera sv. Anežky České. V rámci 2. etapy se oprava týká střešní krytiny kostela sv. Františka a přilehlé věže, v rámci 3. etapy pak střešní krytiny objektů v hospodářské části areálu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Zednické a přidružené práce v bytech a nebytových prostorách ve správě MČ Brno - Líšeň 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování zednických a k nim přidružených prací v bytech a nebytových prostorách ve správě MČ Brno – Líšeň.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Ústecký kraj
OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, zateplení střechy a výměna střešní krytiny – II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zateplení a výměna střešní krytiny na stávajících objektech včetně veškerých souvisejících klempířských prací - SO 01 a SO 02. U objektů SO 03 – 05 bude provedeno zastřešení valbovými střechami s minimálním spádem střešních rovin. Tvary valbových střech budou modelovány ocelovými krovy z otevřených OC profilů včetně zateplení a úprav stávajících atik.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Město Cheb
Kostel sv. Kláry v Chebu – výměna střešní krytiny a oprava krovu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna střešní krytiny a oprava poškozených prvků krovu objektu Kostela svaté Kláry v Chebu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
statutární město Havířov
Střecha Městské sportovní haly Havířov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky v rámci stavby číslo 19026 – „Střecha Městské sportovní haly Havířov“ jsou stavební práce na objektu Městské sportovní haly, na ulici Astronautů 859/2 v Havířově – Městě. Stavební práce budou hlavně zahrnovat: - odstranění části střešního pláště, hromosvodu, klempířských výrobků (atiky, parapety) dotčených pokládkou nové střešní hydroizolační fólie a odstranění terasy na části střechy, - oprava stávajícího střešního pláště včetně jeho dodatečného kotvení na části střechy, - zateplení střechy novými vrstvami tepelné izolace a navýšení atiky, - položení nové střešní hydroizolační fólie kotvené podtlakovým systémem, - provedení nových klempířských výrobků (atiky, parapety), polykarbonátového světlíku a nové terasy na části střechy, - montáž nového hromosvodu včetně nových zemničů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
PNP Praha - generální oprava fasády objektu V Sadech 44/2, Praha 6   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je generální oprava fasády Petschkovy vily, V Sadech 44/2 v Praze 6- Bubenči.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Rekonstrukce balkonů bytových domů Hochmanova 3, 19, 21 v Brně-Líšni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Plnění zahrnuje rekonstrukce balkonů na bytových domech Hochmanova 3, 19, 21. Každý dům má několik variant balkonů – lodžií: varianta č. 1 – lodžie zapuštěná, varianta č. 2 – lodžie vysazená dlouhá, varianta č. 4 – lodžie L. Jedná se o tyto práce: - prodloužení typových balkónových (lodžiových) podest a provedení nových podlah, - provedena nová skladba podlahy, - nové zábradlí s hlavní výplní z bezpečnostního skla a zasklením prostoru nad madlem bezrámovým otvíravým zasklením, - vyspravení stávajících podest, nová spádová vrstva a nová skladba podlahy včetně hydroizolace, - statické posouzení skutečného stavu jednotlivých balkónových podest a navazujících konstrukcí a ověření dimenze konstrukcí a kotevních prvků.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
TJ Slavia Hradec Králové, z.s.
Rekonstrukce a zateplení střechy ve sportovní hale TJ Slavia   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce a zateplení střechy ve sportovní hale TJ Slavia, zahrnující zejména následující činnosti: - demontáž stávajících vrstev až po vrstvu trapézového plechu - ošetření proti korozi trapézových plechů - realizace nové parotěsnící vrstvy - realizace nového pasu z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou - realizace nové tepelně-izolační vrstvy - realizace spádové vrstvy ze spádových klínů - realizace nové hydroizolační vrstvy - realizace nového zatepleni obvodových atik
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Město Domažlice
Oprava ploché střechy provozního objektu ČOV Domažlice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky „Oprava střechy provozního objektu CHVAK“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností DEKPROJEKT s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, IČ 27642411 a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Dobrkovice
ZTV Dobrkovice, 1.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce pro vytvoření podmínek pro výstavbu nových objektů pro bydlení. Nová komunikace a zpevněné plochy (chodníky) složí k zajištění dopravy do zájmového území. Nové vodovodní řady složí k zásobování lokality pitnou vodou a zajištění vnějšího požárního zabezpečení. Nové kanalizační stoky slouží k odvedení odpadních vod ze zájmového území.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
Rekonstrukce střechy týdenního stacionáře vč. krovů - opětovné vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je postupná sanace plných vazeb krovu nad podélnou částí objektu. Původní stropní trámy budou nahrazeny novými, vyměněny budou stropní krokve, kráčata a námětky a další poškozené prvky budou opraveny s tím, že nové dřevěné prvky budou povrchově opracovány hoblíkem s profilovým nožem. Bude položena nová prejzová krytina s plným položením do systémové malty dodávané k prejzům, bude zhotoven nový hromosvod, žlaby a dešťové svody. Bude obnoven podhled nad 2. NP, vč. odmontované elektroinstalace a požárních čidel. Trámový strop i klenba nad 2. NP bude opatřena tepelnou izolací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Zednické a přidružené práce v bytech a nebytových prostorách ve správě MČ Brno - Líšeň 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování zednických a k nim přidružených prací v bytech a nebytových prostorách ve správě MČ Brno – Líšeň.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Statutární město Most
Rekonstrukce a opravy střešních plášťů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Část 1 - Střešní PVC pláště: Předmětem této části veřejné zakázky jsou stavební práce na čtyřech objektech spočívající v rekonstrukci a opravách střešních PVC plášťů. Rozsah prací, vč. specifikace jsou uvedeny a popsány níže, a to vždy po jednotlivých objektech. Část 2 - Asfaltové střešní pláště: Předmětem této části veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výměně střešních plášťů z asfaltových krytin na třech objektech v Mostě.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
TJ Slavia Hradec Králové, z.s.
Rekonstrukce střechy ve sportovní hale TJ Slavia   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce a zateplení střechy ve sportovní hale TJ Slavia, zahrnující zejména následující činnosti: - demontáž stávajících vrstev až po vrstvu trapézového plechu - ošetření proti korozi trapézových plechů - realizace nové parotěsnící vrstvy - realizace nového pasu z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou - realizace nové tepelně-izolační vrstvy - realizace spádové vrstvy ze spádových klínů - realizace nové hydroizolační vrstvy - realizace nového zatepleni obvodových atik
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie