Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 31 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Žatec
Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: Část 1. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – evakuační výtah Poliklinika“ (dále jen „část 1.“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka evakuačního výtahu do Polikliniky Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu a nezbytných stavebních úpravách dle projektové dokumentace. Část 2. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – lůžkový evakuační výtah Porodnice“ (dále jen „část 2.“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka lůžkového evakuačního výtahu do Porodnice Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu, nezbytných stavebních úpravách a vypracování kompletní projektové dokumentace včetně zajištění povolení stavby.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení   
Stručný popis: dodávka hydraulické manipulační ruky
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Liberecký kraj
Výměna dvou osobních výtahů a jednoho evakuačního na SOŠ a SOU Česká Lípa IV.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří výtahů, jejich instalace a montáž, demontáž, likvidace původních výtahů a s tím související stavební práce a dále zhotovení realizační dokumentace provádění díla - v objektu E – Střední školy a Středního odborného učiliště Česká Lípa, ul. 28. října 2707. Objekt má 9 nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní. Poslední nadzemní podlaží je (10.NP), není podlažím užitným ale technickým. Pod 1.PP je technický prostor pro vedení instalací. Nové výtahy budou umístěny do stávajících výtahových šachet. Pro evakuační výtah je nutno provést doplnění náhradního zdroje – dieselagregátu (DA). Tento náhradní zdroj bude umístěn v 1. PP a to hned u evakuačního výtahu. Nový el. kabel bude natažen ze stávající el. rozvodny. Oba nové osobní výtahy budou s min. nosností 535 kg (7 osob) budou DUPLEX typu: elektrický trakční lanový nebo pásový výtah s bezpřevodovým strojem.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 56.19 Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace, následná realizace díla a zajištění servisní služby.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka dvou nákladních vozidel N2 pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nákladních automobilů kategorie N2 skříňových se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
SOZ – Vysokozdvižné vozíky motorové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů motorových vysokozdvižných vozíků. Podrobné technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technická specifikace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Žatec
Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: Část 1. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – evakuační výtah Poliklinika“ (dále jen „část 1.“) Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka evakuačního výtahu do Polikliniky Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu a nezbytných stavebních úpravách dle projektové dokumentace. Část 2. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – lůžkový evakuační výtah Porodnice“ (dále jen „část 2“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka lůžkového evakuačního výtahu do Porodnice Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu, nezbytných stavebních úpravách a vypracování kompletní projektové dokumentace včetně zajištění povolení stavby.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Obec Lidečko
Dodávka a montáž výtahů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je dodávka a montáž 2 výtahů.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Česká pošta, s.p.
Dopravníky ruliček mincí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky dopravníků ruliček mincí dle technické specifikace včetně záručního servisu. Rámcová dohoda bude uzavřena na období 48 měsíců nebo vyčerpání finančního limitu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů) formou výměny v letech 2019 – 2020 včetně zajištění servisu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (dále jen „výtahy“), z toho 3 kusy lůžkových výtahů a 3 kusy osobních výtahů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 7 (viz projektová dokumentace včetně výkazů výměr) k zadávací dokumentaci. Dodávky nových výtahů budou realizovány v letech 2019 – 2020 v souladu s přílohou č. 2 k zadávací dokumentaci a v termínech podle harmonogramu uvedeném v příloze č. 3 k zadávací dokumentaci, přičemž montáž dodaných výtahů bude provedena formou výměny za stávající zdvihací zařízení v souladu s projektovou dokumentací. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zajištění pravidelného a komplexního servisu po dobu 5 let dle specifikace a pravidel uvedených v příloze č. 4a a 4b k zadávací dokumentaci. Pravidelný servis výtahů bude zajišťován za účelem jejich udržování v technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Nosná konstrukce - manipulátor pro kalorimetr PSD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka manipulátoru s nosnou konstrukcí pro kalorimetr SPD. Zařízení slouží k manipulaci s kalorimetrem a jeho stavení do potřebných poloh pro měření a kalibraci aparatury. Bližší požadavky na předmět plněni jsou uvedeny v příloze č. 5 a č. 6 Výzvy k podání nabídek.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Obec Radim
Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové technologické linky pro třídění primárně separovaného odpadu v areálu stávající skládky. Součástí plnění vedle zhotovení a dodávky linky (strojů, zařízení, systémů a dalších věcí tvořících technologii vč. příslušenství) je i doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení linky, účast při zkušebním provozu a další činnosti vymezené touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován podle požadavků zadavatele v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo a dle závazných a doporučených předpisů a metod.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Sittardia s.r.o.
Dodávka manipulačního vozíku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka manipulačního vozíku včetně příslušenství, balení, dopravy, zajištění záručního servisu, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy v provozovně zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Nový osobní výtah v pavilonu "D"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky zařízení v rozsahu potřebném pro vybudování nového osobního výtahu umístěného na venkovní straně pavilonu „D“ budovy dětského oddělení v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozšíření třídící linky (dodávka manipulačního vozíku)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka manipulačního vozíku.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie