Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 30 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany
Vysokozdvižné vozíky pro AČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení: -14 ks čelních motorových vysokozdvižných vozíků (dále jen "vozík") čtyřkolových se sedící obsluhou, 2 ks akumulátorových vozíků čtyřkolových se sedící obsluhou a volantovým řízením a 1 ks akumulátorového vozíku ručně vedeného se zdvihem ramen kol. -12 ks čelních terénních vozíků motorových se sedící obsluhou. -2 ks malých čtyřkolových vozíků se sedící obsluhou a 5 ks středních čelních vozíků se sedící obsluhou (dále též „zboží“). Zboží je specifikováno v příloze č. 1a) až 1c) této ZD - Dodavatelem deklarované údaje. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2a) až 2c) této ZD. VZ je rozdělena na tři samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení   
Stručný popis: Předmětem VZ byla dodávka vysokozdvižného vozíku.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Letiště Praha, a. s.
Výměna odesílacích a vážících dopravníků na Check-In T1   
Stručný popis: V rámci akce proběhne výměna 16 ks sestav vážících a vyčkávacích dopravníků na odbavovacím ostrovu č. 1 v Terminálu 1. Dopravníky jsou zabudovány v kompletech odbavovacích odletových přepážek. Součástí díla bude provedení nové datové a napájecí kabeláže vč. úprav zdrojových zařízení a kabeláže pro samoobslužná odbavovací zařízení a dále úpravy SW a doplnění HW komponent. Zhotovitel vypracuje před zahájením díla prováděcí dokumentaci.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
JATKA VERNER, s.r.o.
JATKA VERNER, s.r.o. – úprava odpadů – dodávka techniky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka manipulátoru, homokinetizéru a vysokozdvižného vozíku, a to za podmínek stanovených v kupních smlouvách a jejich přílohách č. 1 (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Seč
Rozšíření a zdokonalení systému třídění a sběru odpadů v Seči   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení následující techniky pro systém třídění a sběru odpadů: 1) aktivní kontejnerová nástavba s hydraulickým nakládacím jeřábem a valníkovou korbou 2) traktorový návěs s jeřábovým nosičem kontejnerů 3) traktorový čelní nakladač 4) paketovací lis na papír a plasty 5) 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu min. 9 m3/ks 6) 6 ks velkoobjemových kontejnerů na BIO o objemu min. 9 m3/ks 7) 17 ks kontejnerů na BIO o objemu cca 1100 l/ks 8) 28 ks kontejnerů na plast o objemu cca 1100 l/ks 9) 25 ks kontejnerů na papír o objemu cca 1100 l/ks 10) 12 ks kontejnerů na sklo o objemu cca 1,1 m3/ks 11) 100 ks nádob na BIO o objemu cca 240 l/ks 12) 26 ks násob na kovy o objemu cca 240 l/ks
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – bezbariérové úpravy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace bezbariérových úprav včetně dodávky pojízdné plošiny a výtahu. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 1 Venkovní rampa, SO 2 Přeložka dveří DO 0.12 + Rampa pro imobilní a SO 3 Vnitřní výtah. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce související s dodávkou výtahu. Podrobné informace k předmětu veřejné zakázky obsahuje Projektová dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a výkaz výměr, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Severočeské doly a.s.
Dodávka dopravních pásů 1. pol. 2020   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 1.pol. 2020" je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 3 části: Část 1 Veřejné zakázky nazvaná „DP1″ Část 2 Veřejné zakázky nazvaná „DP2″ Část 3 Veřejné zakázky nazvaná „DP3″ Přesné vymezení Předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Bergasto s.r.o.
„Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení“ Hydraulická manipulační ruka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávané podlimitní VZ je dodávka hydraulické manipulační ruky podle Technické specifikace, která tvoří nedílnou Přílohu návrhu Kupní smlouvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technické služby města Blatné s.r.o.
Pořízení nákladního automobilu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nákladního automobilu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
TESPRA Hodonín, s.r.o.
Nákup podvozku s hákovým jednoramenným nakladačem kontejnerů o nosnosti 20 t   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks podvozku s hákovým jednoramenným nakladačem kontejnerů o nosnosti 20 t – 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Vysokozdvižný vozík terénní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka Vysokozdvižného vozíku terénního včetně dopravy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
VAPOS, spol. s r.o.
Dodávka skladovacích systémů   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů skladovacích systémů, konkrétně se jedná o vertikální skladovací systémy používané ke skladování, vychystávání a k výrobě. Detailní technická specifikace je uvedena v ZD.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Fakultní nemocnice Plzeň
Modernizace výtahové technologie (4x výtah stávající) FN Plzeň – Lochotín (pavilon ambulance střed)   
Stručný popis: Modernizace stávajících čtyř výtahů (14,17 – velké osobní výtahy a 15,16 – lůžkové výtahy) za vchodem „F“ v areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín (pavilon ambulance střed) spočívající v kompletní demontáži stávajících výtahových technologií a jejich likvidaci, provedení nezbytných stavebních úprav a v dodávce a montáži nových technologií, včetně ovládání, dopravy, montáže a zprovoznění dle požadavků zadavatele vyplývajících ze zadávacích podmínek a to řádně, bez vad a nedodělků. Požadované činnosti budou prováděny v rozsahu projektové dokumentace zpracované panem Ing. Karlem Walterem, Sportovní 500, 330 33 Město Touškov.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Hlavní město Praha
Rekonstrukce výtahu Transporta v budově Městské knihovny v Praze   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího výtahu a jejím účelem měla být modernizace a obnova bezvadného technického stavu všech jeho funkčních součástí a zvýšení estetické úrovně veškerých pohledových ploch kabin, šachty a nástupních míst. Veškeré informace týkající se veřejné zakázky, byly podrobně uvedeny v technické zprávě pro zadání veřejné zakázky, která tvořila přílohu č. 3 a) zadávací dokumentace, vč. slepého soupisu prací, který tvořil přílohu 3b) zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Žatec
Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: Část 1. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – evakuační výtah Poliklinika“ (dále jen „část 1.“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka evakuačního výtahu do Polikliniky Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu a nezbytných stavebních úpravách dle projektové dokumentace. Část 2. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – lůžkový evakuační výtah Porodnice“ (dále jen „část 2.“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka lůžkového evakuačního výtahu do Porodnice Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu, nezbytných stavebních úpravách a vypracování kompletní projektové dokumentace včetně zajištění povolení stavby.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie