Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 322 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Biologická léčba VIII   
Stručný popis: 1. Obecný popis předmětu plnění Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 8 částí. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky). 2. Části veřejné zakázky Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 8 částí podle jednotlivých ATC skupin vymezených v příloze č. 1. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na jednu část, více částí či všechny části veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou podávat nabídky na více částí veřejné zakázky, jsou povinni podat na každou část samostatnou nabídku. V případě, že dodavatel podává nabídku k více částem veřejné zakázky, předloží v rámci svých nabídek pouze jednu kupní smlouvu, přičemž cenové nabídky části 1 až 8 (viz příloha
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Statistický software pro výuku studentů oboru řízení jakosti II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka statistického softwaru pro výukové účely studentů Ústavu výrobního inženýrství a dále pro specializaci řízení jakosti pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - rekonstrukce kuchyně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou vnitřní stavební úpravy gastroprovozu gymnázia – rekonstrukce kuchyně včetně navazujících skladovacích prostor a přípraven. Rekonstrukce kuchyně řeší nové dispoziční uspořádání: - Osazení nového zařízení (vybavení) kuchyně - Nové povrchové úpravy kuchyně (nové obklady, podhledy, omítky atd.) - Související drobné dispoziční úpravy - Realizace nových rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektro a vzduchotechniky, které souvisí s osazením nového vybavení kuchyně - Osazení nových výplní otvorů v řešeném prostoru - Drobné stavební úpravy vyvolané rekonstrukcí
Stavebné práce
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky pro gastrointestinální trakt - PENTASA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.2 - Cenová nabídka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Město Koryčany
Rekonstrukce budovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) rekonstrukce budovy v Jestřabicích
Stavebné práce
Statutární město Zlín
Výměna okenních otvorů v objektu radnice - uliční fasáda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna historických oken v budově Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12 – uliční fasáda, bez významnějších provozních omezení úřadu. Předmět plnění zahrnuje zejména: - zajištění (zakrytí nábytku a alespoň částečné vyklizení) pracoviště - vybourání stávajících oken, - osazení rámů nových oken osazení a seřízení okenních křídel, montáž kování - zapravení (zednické a malířské) st. otvorů - mytí a úklid místa plnění
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Biologická léčba VII - HERCEPTIN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky humanizovaných protilátek cíleně blokujících HER2 – lék HERCEPTIN s obsahovou látkou Trastuzumab – centrový lék pro rozléčené pacienty onkologického centra Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Obec Rusava
Sociální bydlení v obci Rusava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu č.p. 53, kde vzniknou 3 bytové jednoty. Je navržena rekonstrukce přízemí a podkroví a přístavba ochozu pro nový přístup do objektu.
Stavebné práce
Statutární město Zlín
Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, zajištění všech souvisejících činností včetně dodávky datových modemů pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace (dále jen „zadavatel“). Seznam společností a organizací, kterých se veřejná zakázka týká, je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Tyto služby budou poptávány v rozsahu a za podmínek specifikovaných zadávacími podmínkami.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Obec Nivnice
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nivnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba varovného a informačního systému obce Nivnice zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obce a integrovaných monitorů hladin a limitních srážek pro včasné varování obyvatel.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Obec Dobrkovice
ZTV Dobrkovice, 1.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce pro vytvoření podmínek pro výstavbu nových objektů pro bydlení. Nová komunikace a zpevněné plochy (chodníky) složí k zajištění dopravy do zájmového území. Nové vodovodní řady složí k zásobování lokality pitnou vodou a zajištění vnějšího požárního zabezpečení. Nové kanalizační stoky slouží k odvedení odpadních vod ze zájmového území.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
město Uherský Brod
Transparentní řízení města Uherský Brod   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORP a jejich další koncepční rozvoj. Projekt obsahuje následující oblasti řešení: a) Finanční kontrola příspěvkových organizací města, rozšíření a centralizace účetnictví příspěvkových organizací města, finanční plánování (Část 1), b) Elektronická úřední deska, napojení desky na eSSL (část 2), c) Portál občana a formuláře (část 3), d) Dodávka technologii a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení (část 4), e) Řízení identit podle nařízení eIDAS (část 5).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MoVI-FAI – Software pro EMC simulaci a modelování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je licence softwaru pro technické výpočty, zpracování a vyhodnocení dat, umožňující modelování rozložení nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních elektromagnetických polí pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Obec Zdounky
„ZDOUNKY – DOSTAVBA KANALIZACE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ - I. ETAPA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované společností REALKA - Rubíček s.r.o., Tvrdonická 4439/9, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 65277929. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Upgrade magnetické rezonance   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení upgrade stávajícího přístroje MR (upgrade zařízení spočívá především ve výměně kabeláže, pořízení nových cívek, nového akvizičního systému, SW a vyhodnocovací stanice a související práce) nebo pořízení nové, dosud nepoužité magnetické rezonance (dále také přístroj či zařízení) určené pro provoz ve zdravotnickém zařízení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie