Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 54 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Ultrazvuky II – nižší, střední a high-end třídy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks ultrazvukových přístrojů určených pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Česke vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická
Impedance Spectroscopy Measurement System   
Stručný popis: Zadavatel požaduje dodávku komplexního měřicího systému impedanční spektroskopie, který bude sestávat ze vzájemného spolupracujícího systému měření širokopásmové impedance, dielektrické a vodivostní spektroskopie a systému měření dielektrických vlastností.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Ultrazvukový přístroj pro ARO   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, který bude dodán včetně veškerého příslušenství, bez nutností zakoupení dalších komponent.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z. - část 4 - RDG oddělení   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ultrazvukového přístroje spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Upgrade magnetické rezonance   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení upgrade stávajícího přístroje MR (upgrade zařízení spočívá především ve výměně kabeláže, pořízení nových cívek, nového akvizičního systému, SW a vyhodnocovací stanice a související práce) nebo pořízení nové, dosud nepoužité magnetické rezonance (dále také přístroj či zařízení) určené pro provoz ve zdravotnickém zařízení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Písek, a.s.
Počítačový tomograf   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka moderního, rychlého a výkonného multidetektorového počítačového tomografu (CT) s minimálně 128 rekonstruovanými řezy. Jedná se o CT umožňující celotělové vyšetření, určený pro CT vyšetření zejména v oblasti traumatologie, neurologie, onkologie a ortopedie. Bude sloužit k diagnostice chorob a vyšetřování k detailnímu posouzení orgánů dutiny břišní, pánve, mediastina, zobrazení mozku, páteře, kostí, atd. CT přístroj musí být vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál. Počítačový tomograf musí být nový, nepoužitý a nerepasovaný.Bližší specifikace v rámci ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Statický RTG – Skiagrafie s vertigrafem   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Statický RTG skiagrafie s vertigrafem “ pro pracoviště radiodiagnostiky . Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Magnetická rezonance   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové magnetické rezonance včetně souvisejícího příslušenství a dalších dodávek a služeb. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis, provádění PBTK a pozáručního komplexního servisu po dobu 96 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – FANTOM – Zařízení k tréninku moderních vyšetřovacích metod   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou následující dodávky: 1. 3 kusy přístrojů pro triplexní ultrazvukové zobrazování v přenosném provedení, včetně lineární a konvexní sondy, s výstupem obrazu do rozhraní HDMI a podporou DICOM, a 3. sestava zařízení pro bezpečnou výuku principu rentgenové výpočetní tomografie, nevyžadující stavební opatření na ochranu před radiací.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnice Na Homolce
Mobilní ultrazvukový přístroj pro interní oddělení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého mobilního ultrazvukového přístroje pro interní oddělení, detailně specifikovaného v příloze č. 2 ZD (tj. v rozsahu checklistu, který je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace) a zabezpečení záručního a pozáručního servisu tohoto přístroje po dobu 10 let (2 roky + 8 let).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Ultrazvukové přístroje   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Ultrazvukové přístroje   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka kardio-angiografického rtg kompletu včetně příslušenství a pozáručního servisu pro Kardiologickou kliniku, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.   
Stručný popis: Předmětem dodávky je angiografický rtg komplet pro Kardiologickou kliniku, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., včetně příslušenství a zajištění pozáručního servisu po dobu 6-ti let na kompletní předmět plnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Ultrazvuky II – nižší, střední a high-end třídy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks ultrazvukových přístrojů určených pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 4 ks ultrazvukových přístrojů spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie