Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu s názvem „Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. i) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-009480

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-037167

Evidenční číslo zakázky: Z2018-037167

Datum uveřejnění ve VVZ: 25.03.2019 2:10:14

Název zadavatele: ČR - Technologická agentura České republiky

IČO zadavatele: 72050365
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: ČR - Technologická agentura České republiky

 IČO: 72050365

 Poštovní adresa: Evropská 1692/37

 Obec: Praha 6

 PSČ: 16000

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ivana Kohoutová

 Tel.: +420 234611111

 E-mail: dodatecne.informace.beta@tacr.cz

 Kód NUTS: CZ

 Hlavní adresa: (URL): www.tacr.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Jiné činnosti
 Poskytování podpory projektům aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice

II.1.2)Hlavní kód CPV

 73100000

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu s názvem „Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. i) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 9000000,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

II.2.4)Popis zakázky

 Hlavním cílem projektu je vytvoření metodik k hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice, konkrétně se jedná o certifikovanou metodiku hodnocení efektivity investic v elektroenergetice, certifikovanou metodiku hodnocení efektivity investic v plynárenství a certifikovanou metodiku hodnocení efektivity investic v teplárenství. Následně je potřeba provést syntézu a uvedené metodiky za jednotlivé sektory sloučit v komplexní metodiku včetně analýzy dopadů na ekonomiku a životní prostředí.
Vytvořené metodiky a jednotlivé modely budou ověřeny na reálných datech regulovaných společností a případně budou dále korigovány. Výsledky budou promítnuté do strategických a koncepčních dokumentů orgánů veřejné správy. Výstupem budou konkrétní návrhy na úpravy regulačních mechanismů a příslušné legislativy.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 208-475094

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 1

 Název: Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 12.03.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: EGÚ Brno, a.s.

 IČO: 46900896

 Poštovní adresa: Hudcova 487/76a, Medlánky

 Obec: Brno

 PSČ: 61200

 Země: CZ

 Tel.: +420 541511511

 E-mail: info@egubrno.cz

 Kód NUTS: CZ

 Internetová adresa: (URL): www.egubrno.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 9000000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 9000000,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 2

 Název: Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 12.03.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Vysoká škola ekonomická v Praze

 IČO: 61384399

 Poštovní adresa: nám. W. Churchilla 1938/4

 Obec: Praha 3

 PSČ: 13067

 Země: CZ

 Tel.: +420 224095111

 E-mail: info@vse.cz

 Kód NUTS: CZ

 Internetová adresa: (URL): www.vse.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 9000000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 9000000,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: 3

 Název: Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 12.03.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Taures, a.s.

 IČO: 26426625

 Poštovní adresa: Opletalova 1015/55

 Obec: Praha 1

 PSČ: 11000

 Země: CZ

 Tel.: +420 221594320

 E-mail: Taures@taures.cz

 Kód NUTS: CZ

 Internetová adresa: (URL): www.taures.cz

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 9000000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 9000000,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

 Vybraní účastníci, kteří budou na základě smlouvy o poskytnutí podpory dle zákona č. 130/2002 Sb., zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů realizovat projekt, jsou povinni při jeho realizaci postupovat v souladu s rámcovou dohodou, smlouvou o poskytnutí podpory, platnou a účinnou právní úpravou a všeobecnými podmínkami.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 22.03.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/110345

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie