Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek Oxacilin
a Piperacilin / Tazobactam pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití III.

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-023629

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-019421

Evidenční číslo zakázky: Z2019-004444

Datum uveřejnění ve VVZ: 15.07.2019 2:12:58

Název zadavatele: Institut klinické a experimentální medicíny

IČO zadavatele: 00023001
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Institut klinické a experimentální medicíny

 IČO: 00023001

 Poštovní adresa: Vídeňská 1958/9

 Obec: Praha

 PSČ: 14000

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Monika Šišková

 E-mail: monika.siskova@ikem.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.ikem.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/ikem

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití III.

 Spisové číslo: PZ-2018-0000395

II.1.2)Hlavní kód CPV

 33651100

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek Oxacilin
a Piperacilin / Tazobactam pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 3 398 000,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

 část č. 1 - HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití III. – Oxacilin

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33651100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Hl. město Praha - IKEM

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky, resp. její první části, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek Oxacilin 1000 MG
INJ PLV SOL 1X1GM pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 část č.2 - HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití III. – Piperacilin/ Tazobactam

 Část zakázky č.: 2

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33651100

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Hl. město Praha - IKEM

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem veřejné zakázky, resp. její druhé části, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek Piperacilin /
Tazobactam 4G/500MG INV PLV SOL 1X50ML pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 111-271726

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka č.: PZ-2018-0000395

 Část zakázky č.: 1

 Název: část č. 1 - HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití III. – Oxacilin

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 21.05.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: PHARMOS, a.s.

 IČO: 19010290

 Poštovní adresa: Těšínská 1349 296

 Obec: Ostrava

 PSČ: 71600

 Země: AD

 Kód NUTS: CZ080

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 791 660,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1 791 660,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Zakázka č.: PZ-2018-0000395

 Část zakázky č.: 2

 Název: část č.2 - HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití III. – Piperacilin/ Tazobactam

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 07.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Fresenius Kabi s.r.o.

 IČO: 25135228

 Poštovní adresa: Na strži 1702/65

 Obec: Praha 4

 PSČ: 14000

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 607 340,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1 607 340,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 11.07.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/125700

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie