Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9808 - VZT
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Chcete vyplniť druh postupu? Nie
Bez určenia postupu: Zmluvy na základe rámcovej dohody (§ 26 ods. 5)
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36601284
Ondavská 8, 04011 Košice

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice, riaditeľstvo.
Kontaktná osoba: Dana Kapáková
Telefón: +421 557891625
Fax: +421 557891603
Email: dkapakova@vusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.vusch.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Referenčné číslo: S/04335/OVO/2014
II.1.2) Hlavný kód CPV
33182200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa zohľadňovala): 2 665 394,7100 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková maximálna hodnota počas celého trvania)
(v prípade dynamického nákupného systému – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmluvy)
(v prípade zmlúv vychádzajúcich z rámcových dohôd, ak sa to požaduje – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmlúv)
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 2
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 3
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 4
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 5
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 6
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 7
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 8
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
II.2.4) Opis obstarávania:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 9
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33182200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Áno
IV.1.6) Informácie o elektornickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia Áno
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 065-110454
(Jedno z nasledujúcich: Predbežné oznámenie použité ako výzva na súťaž; Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania; Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante)
IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia Nie
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Časť: 1
Časť č.: 1
Názov: Rámcová dohoda č. 194-2014-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti 1
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
23.10.2014
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
(SME – ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35757329
Donská 61 , 84106 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 265456111
Fax: +421 265956504
Dodávateľom je MSP Nie
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti Nie
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 647 947,4900 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková maximálna hodnota počas celého trvania)
(v prípade dynamického nákupného systému – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmluvy)
(v prípade zmlúv vychádzajúcich z rámcových dohôd, ak sa to požaduje – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmlúv)
V.2.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
Časť: 2
Časť č.: 2
Názov: Čiastková kúpna zmluva č. 199-2014-KZ uzavretá na základe Rámcovej dohody č. 198-2014-RD s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže na dodanie časti 2
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
23.10.2014
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
(SME – ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
Bio G s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34123415
Kazanská 46 , 82106 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 245526381
Fax: +421 245526382
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti Nie
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 22 354,4700 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková maximálna hodnota počas celého trvania)
(v prípade dynamického nákupného systému – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmluvy)
(v prípade zmlúv vychádzajúcich z rámcových dohôd, ak sa to požaduje – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmlúv)
V.2.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
Časť: 3
Časť č.: 3
Názov: Rámcová dohoda č. 200-2014-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti 3
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
23.10.2014
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
(SME – ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
Biomedica Slovakia s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35849258
Drobného 27 , 84101 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 269309908
Fax: +421 269309908
Dodávateľom je MSP Nie
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti Nie
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 383 366,0600 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková maximálna hodnota počas celého trvania)
(v prípade dynamického nákupného systému – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmluvy)
(v prípade zmlúv vychádzajúcich z rámcových dohôd, ak sa to požaduje – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmlúv)
V.2.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
Časť: 4
Časť č.: 4
Názov: Čiastková kúpna zmluva č. 203-2014-KZ uzavretá na základe Rámcovej dohody č. 202-2014-RD s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže na dodanie časti 4
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
23.10.2014
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
(SME – ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
Medico Slovakia s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35689943
Púchovská 12 , 83106 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 244881525
Fax: +421 244881525
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti Nie
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 13 454,5500 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková maximálna hodnota počas celého trvania)
(v prípade dynamického nákupného systému – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmluvy)
(v prípade zmlúv vychádzajúcich z rámcových dohôd, ak sa to požaduje – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmlúv)
V.2.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
Časť: 5
Časť č.: 5
Názov: Čiastková kúpna zmluva č. 206-2014-KZ uzavretá na základe Rámcovej dohody č. 205-2014-RD s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže na dodanie časti 5
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
23.10.2014
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
(SME – ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
Meditrade s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17312001
Levočská 1/2101 , 85101 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250109510
Fax: +421 255648925
Dodávateľom je MSP Nie
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti Nie
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 487 928,8200 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková maximálna hodnota počas celého trvania)
(v prípade dynamického nákupného systému – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmluvy)
(v prípade zmlúv vychádzajúcich z rámcových dohôd, ak sa to požaduje – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmlúv)
V.2.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
Časť: 6
Časť č.: 6
Názov: Rámcová dohoda č. 207-2014-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti 6
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
23.10.2014
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
(SME – ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
TIMED s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00602175
Trnavská cesta 112 , 82101 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 248209511
Fax: +421 248209522
Dodávateľom je MSP Nie
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti Nie
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 704 146,3400 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková maximálna hodnota počas celého trvania)
(v prípade dynamického nákupného systému – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmluvy)
(v prípade zmlúv vychádzajúcich z rámcových dohôd, ak sa to požaduje – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmlúv)
V.2.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
Časť: 7
Časť č.: 7
Názov: Čiastková kúpna zmluva č. 211-2014-KZ uzavretá na základe Rámcovej dohody č. 210-20104-RD s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže na dodanie časti 7
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
23.10.2014
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
(SME – ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
TIMED s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00602175
Trnavská cesta 112 , 82101 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 248209511
Fax: +421 248209522
Dodávateľom je MSP Nie
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti Nie
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 8 631,8200 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková maximálna hodnota počas celého trvania)
(v prípade dynamického nákupného systému – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmluvy)
(v prípade zmlúv vychádzajúcich z rámcových dohôd, ak sa to požaduje – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmlúv)
V.2.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
Časť: 8
Časť č.: 8
Názov: Rámcová dohoda č. 212-2014-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti 8
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
23.10.2014
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
(SME – ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
Biotronik Slovensko s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35761059
Pri Suchom Mlyne 34 , 81104 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 254793230
Fax: +421 254793232
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti Nie
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 397 565,1600 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková maximálna hodnota počas celého trvania)
(v prípade dynamického nákupného systému – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmluvy)
(v prípade zmlúv vychádzajúcich z rámcových dohôd, ak sa to požaduje – hodnota zmlúv nezahrnutých do predchádzajúcich oznámení o pridelení zmlúv)
V.2.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok Nie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Informácia o počte uchádzačov v jednotlivých častiach:
Časť 1 - uzavretá RD s jedným uchádzačom bez opätovného otvorenia súťaže (1 uchádzač),
Časť 2 - uzavretá RD s viacerými uchádzačmi s opätovným súťaže (4 uchádzači),
Časť 3 - uzavretá RD s jedným uchádzačom bez opätovného otvorenia súťaže (1 uchádzač),
Časť 4 - uzavretá RD s viacerými uchádzačmi s opätovným otvorením súťaže (2 uchádzači),
Časť 5 - uzavretá RD s viacerými uchádzačmi s opätovným otvorením súťaže (2 uchádzači),
Časť 6 - uzavretá RD s jedným uchádzačom bez opätovného otvorenia súťaže (1 uchádzač),
Časť 7 - uzavretá RD s viacerými uchádzačmi s opätovným otvorením súťaže (3 uchádzači),
Časť 8 - uzavretá RD s jedným uchádzačom bez opätovného otvorenia súťaže (1 uchádzač),
Časť 9 - uzavretá RD s jedným uchádzačom bez opätovného otvorenia súťaže (1 uchádzač).
Rámcová dohoda č. 213-2014-RD pre časť 9 nebola v príslušnom období čerpaná.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMAVANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
82004
Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie