Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom zákazky je implementovať ekonomický informačný systém CES (ďalej aj ako CES alebo implementácia CES)a poskytovať aplikačnú podporu riadne implementovaného CES (ďalej aj ako aplikačná podpora alebo služby) prezabezpečenie kontinuálnej prevádzky a metodicko-procesnej podpory informačných systémov subjektov verejnej správyzapojených do CES. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi CES a uvedie ho do produktívnej prevádzky aposkytne aplikačnú podporu CES vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu uvedenom v zmluvnýchpodmienkach a súvisiacej projektovej dokumentácii (najmä detailná špecifikácia riešenia). Úspešný uchádzač dodá CESvybudovaný na stabilnej a otvorenej platforme tak, aby po uplynutí platnosti a účinnosti zmluvy nebol verejnýobstarávateľ obmedzovaný pri verejnom obstarávaní služieb aplikačnej podpory a údržby CES. V rámci dodania a implementácie CES úspešný uchádzač  - vykoná analýzu súčasného stavu a vypracovať detailnú špecifikáciu riešenia CES (ďalej ako DŠR), vrátane popisucieľového stavu,  - vykoná implementáciu CES v súlade s detailnou špecifikáciou riešenia, vrátane dátovej integrácie, parametrizácie akonfigurácie softvéru podľa podmienok definovaných v schválenej DŠR a vykonať testovanie CES, - udelí právo používať CES v rozsahu uvedenom ďalej v zmluvných podmienkach, - zrealizuje migráciu organizácií, ktoré majú byť zapojené do CES, - zrealizuje užívateľské školenia, - zabezpečí asistovanú prevádzku CES v trvaní 3 mesiacov od prevzatia diela a/alebo jeho samostatnej časti, - odovzdá CES do produktívnej prevádzky, 
1/8
a to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluvných podmienkach. Proces implementácie CES je uvedený v Opise predmetu zákazky (príloha č. 1 súťažných podkladov) a bude bližšiešpecifikovaný v detailnej špecifikácii riešenia. CES bude zabezpečovať zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na eGovernment cloud platforme,komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov verejnej správy,vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory v rozsahu definovanom zmluvných podmienok.  Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto zákazky za účelom zjednotenia, štandardizácie a vytvoreniapredpokladov pre optimalizáciu ekonomických a podporných procesov pre subjekty verejnej správy najmä, avšak nievýlučne, v nasledovných samostatných oblastiach  - vedenie účtovníctva, - bankové a pokladničné operácie,  - správa pohľadávok zmluvného účtu, - rozpočet a finančný manažment, - konsolidácia, - evidencia a správa majetku (vrátane nehnuteľností), - materiálový manažment,  - predaj služieb, - manažment grantov a poskytnutých dotácií, - riadenie projektov,  - verejné obstarávanie (vybrané časti), - evidencia zmlúv, - zverejňovanie podľa platnej legislatívy (napr. Centrálny register zmlúv), - riadenie ľudských zdrojov (personalistika, mzdy, sociálne zabezpečenie, časový manažment, správa služobných ciest,organizačný manažment atď.), - výkazníctvo, - nákladové účtovníctvo a  - ostatné prevádzkové činnosti, ktoré budú identifikované vo fáze detailných špecifikácií riešenia. Úspešný uchádzač dodá CES, ktorý bude pokrývať ekonomické procesy štátu minimálne prostredníctvom navzájomintegrovaných aplikačných modulov, ktoré sú uvedené v bode 2.1 Opisu predmetu zákazky a zároveň musí byť CESintegrovaný minimálne na informačné systémy uvedené v bode 2.3 Opisu predmetu zákazky. Predmet zákazky sa buderealizovať vo všetkých organizáciách v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a vo verejných výskumnýchinštitúciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie