Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Rekonštrukcia vozoviek areálov spoločnosti, rekonštrukcia osvetlenia, stavebné úpravy prevádzok a predajní.1.Stavebné úpravy strechy haly výroby v Liptovskom Mikuláši2.Rekonštrukcia vozovky areálu závodu pekárne a cukrárne Včela - Lippek Liptovský Mikuláš3.Stavebné úpravy v polyfunkčnom bytovom dome s.č. 5350 (zriadenie predajňa potravín Baničné)4.Rekonštrukcia osvetlenia pekáreň LIKAVKA5.Stavebné úpravy predajne Dúbrava výmena okien a úprava čelnej fasády objektu
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9798 - IPP
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.
IČO: 36394556
1.mája 1919, 03101 Liptovský Mikuláš

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): EUROFORMES, a. s., Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Jaroš, Ing.Lívia Fojtíková
Mobil: +421 917475700
Telefón: +421 907870067
Fax: +421 444455204857
Email: jaros.jozefvo@gmail.com; fojtikova@euroformes.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Iné (uveďte)
Iný druh: Komanditná spoločnosť
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Potravinárska činnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Inovujeme v LIPPEKU - stavebné práce 1
Referenčné číslo: VO2016-1P
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213112-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia vozoviek areálov spoločnosti, rekonštrukcia osvetlenia, stavebné úpravy prevádzok a predajní.
1.Stavebné úpravy strechy haly výroby v Liptovskom Mikuláši
2.Rekonštrukcia vozovky areálu závodu pekárne a cukrárne Včela - Lippek Liptovský Mikuláš
3.Stavebné úpravy v polyfunkčnom bytovom dome s.č. 5350 (zriadenie predajňa potravín Baničné)
4.Rekonštrukcia osvetlenia pekáreň LIKAVKA
5.Stavebné úpravy predajne Dúbrava výmena okien a úprava čelnej fasády objektu
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 162 652,1900 EUR
II.2) OPIS
II.2.1) Názov
Inovujeme v LIPPEKU - stavebné práce 1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
Časť: 1
45213250-0
Časť: 2
45233123-7
Časť: 3
45310000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Liptovské pekárne a cukrárne VČELA Lippek k.s.
prevádzka v Liptovskom Mikuláši, Likavke a predajne v Dúbrave a v Ružomberku
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia vozoviek areálov spoločnosti, rekonštrukcia osvetlenia, stavebné úpravy prevádzok a predajní.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Poľnohospodárskaj platobná agentúra výzva č. 8/PRV/2015 v rámci PRV 2014 - 2020.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Časť č.: 1
Názov: Inovujeme v LIPPEKU - stavebné práce 1
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
07.06.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
OMOSS spol. s r.o.
Osadská 679/15 , 02801 Trstená

Slovensko
Kontaktná osoba: Patrik Filek
Telefón: +421 435393300
Email: sekretariat@omoss.sk
Internetová adresa (URL): omoss.sk
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 173 300,0000 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komisia: Ing. Lívia Fojtíková, Vladimír Devečka, Ing. Jozef Jaroš
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie