Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Účelom navrhovanej činnostije vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) kompostárne.Navrhovanou činnosťou sa sleduje plnenie ustanovenia § 18, odst.3. písm. m) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zakazuje zneškodňovať BRO zo záhrad az parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskychzdružení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. V rámci projektu sa vytvorí spevnená a manipulačná plocha, ktorá budeslúžiť pre kompostovanie. Areál pre kompostovisko bude dopĺňať prístrešok pre kompost a kompostovaný materiál.Priestor kompostoviska nebude napojený na inžinierske siete. V rámci sietí sa vybuduje dažďová kanalizácia, ktorá budezbierať vody z prístreška do akumulačnej nádrže s bezpečnostným prepadom do rigola ktorý ústi do rieky Slaná.Spevnené plochy budú prirodzene tratené na pozemku investora. Z hrboľov bude kal akumulovaný v akumulačnej nádrži(cca 18m3) a odvážaný na ďalšie spracovanie. V rámci areálu sa taktiež osadí sklad náradia (jednoduchá oceľová búdkaukotvená do betónovej spevnenej plochy). Spevnené plochy sú navrhnuté ako komunikačný a manipulačný priestor,budú slúžiť výhradne na vykládku BRO v intenzite 2x do týždňa, predpokladaná doba vykládky (zdržania sa motorového
1/4
vozidla v areály) je 5 - 10 minút. Areál kompostoviska bude oplotený betónovým plotom z panelov. Vstup do areálubude cez posuvnú bránu z miestnej betónovej komunikácie. SO 01 Spevnená plocha pre kompostovanie a manipulovanie Zastavaná plocha objektu143,5+593,5 m2, Povrchová úprava Betón SO 02 Prístrešok pre sklad materiálu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad náradia Zastavaná plocha objektu4,0 m2 , Sklon strechy Plochá strecha SO 03 Oplotenie Betónovy plot z dielcov, posuvná brána, Šírka vjazdu 5,50 m SO 04 Dažďová kanalizácia a odvodnenie spevnenej plochy a plochy kompostovania Povrch Betónová spevnená plocha Kalová akamulačná nádrž, akumulačná nádrž s prepadom do miestného vodného toku Podrobné vymedzenie je v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie