Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Konkrétně je poptáván návrh a vznik konzultačního centra v rámci území Středočeského kraje. Skrze konzultační centrum bude na regionální úrovni podpořen proces poskytování sociálních služeb a sociální práce a to ve formě konzultací jednotlivým aktérům – obcím a kraji. Dodavatel bude garantovat, že skrze toto regionální konzultační centrum bude po celou dobu plnění poskytovat podporu zaměstnancům obcí a kraje v rámci agendy sociálních služeb a sociální práce a dále připravovat udržitelnou a přenosnou síť odborníků pro jednotlivé oblasti.
Cílem tohoto centra bude podpořit profesionalizaci a multidisciplinaritu sociální práce a sociálních služeb na úrovni obcí a kraje za využití systému provázané sítě odborníků s dopadem na celé území Středočeského kraje.
Podpora této aktivity umožní podpořit zejména agendu sociální práce do úrovně obcí a postavit základní síť v rámci řešených problému v kraji.
Skrze tuto zakázku dojde také mimo jiné k ověření možností fungování odborné sítě a její funkčnosti pro podporu sociální práce.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
ID Formuláře: 448958
Evidenční číslo zakázky: 371867
Evidenční číslo formuláře: 7302010071867
Datum uveřejnění ve VVZ: 04.11.2013
Typ: Řádný

Oznámení o zakázce

Identifikační číslo (je-li známo) : 70891095
Úřední název : Středočeský kraj
Poštovní adresa : Zborovská 11
Obec : Praha 5
PSČ : 150 00
Stát : CZ
K rukám : Petra Laštovková
Tel. : +420 257280570
E-mail : <50>lastovkova@kr-s.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL) : www.kr-stredocesky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL) : ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/
na výše uvedená kontaktní místa : Ano
na výše uvedená kontaktní místa : Ano
na výše uvedená kontaktní místa : Ano
Druh veřejného zadavatele : Územní samosprávný celek, příspěvková organiczace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek
Služby pro širokou veřejnost : Ano
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů : Ne
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem : "Konzultační centrum"
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění : Služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění : Středočeský kraj
Kód NUTS : CZ020
Kategorie služeb č. : 25
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Konkrétně je poptáván návrh a vznik konzultačního centra v rámci území Středočeského kraje. Skrze konzultační centrum bude na regionální úrovni podpořen proces poskytování sociálních služeb a sociální práce a to ve formě konzultací jednotlivým aktérům – obcím a kraji. Dodavatel bude garantovat, že skrze toto regionální konzultační centrum bude po celou dobu plnění poskytovat podporu zaměstnancům obcí a kraje v rámci agendy sociálních služeb a sociální práce a dále připravovat udržitelnou a přenosnou síť odborníků pro jednotlivé oblasti. Cílem tohoto centra bude podpořit profesionalizaci a multidisciplinaritu sociální práce a sociálních služeb na úrovni obcí a kraje za využití systému provázané sítě odborníků s dopadem na celé území Středočeského kraje. Podpora této aktivity umožní podpořit zejména agendu sociální práce do úrovně obcí a postavit základní síť v rámci řešených problému v kraji. Skrze tuto zakázku dojde také mimo jiné k ověření možností fungování odborné sítě a její funkčnosti pro podporu sociální práce.
Hlavní předmět : 98000000-3
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) : Ne
Rozdělení zakázky na části : Ne
Budou přijímány varianty : Ne
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH : 830 000
Měna : CZK
Opce : Ne
Dokončení : 31/05/2015
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují : Viz. zadávací dokumentace
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám : Ano
(pokud ano), uveďte popis těchto zvláštních podmínek : „Podpora procesů směřujících k poskytování sociálních služeb a sociální práce s důrazem na jednotnou strategii ve Středočeském kraji“ - reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00001.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : a) oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů (v případě, že je uchazeč evidován v seznamu, ze kterého se výpis neposkytuje (kupř. občanská sdružení), předloží na místo výpisu stanovy opatřené registrační doložkou Ministerstva vnitra ČR, případně jiný zakladatelský dokument s osvědčením o registraci či založení), doklady se předkládají v prosté kopii, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. V případě, že uchazeč provádí činnost dle předmětu veřejné zakázky mimo rámec živnostenského oprávnění (občanská sdružení a podobně), tudíž nemá živnostenské oprávnění, takový doklad nemusí předkládat. Uchazeč předloží ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání. c) čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociální .
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : d) Dodavatel předloží seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu: - garant plnění veřejné zakázky, přičemž daná osoba bude splňovat následující požadavky: - ukončené min. vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studia v oboru sociální práce - praxe min. 5 let v oboru sociální práce Dodavatel doloží doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie) a profesní životopis této osoby společně s jejím čestným prohlášením, že se bude po celou dobu realizace zakázky podílet na jejím plnění. - další člen realizačního týmu, přičemž uvedená osoba bude splňovat následující požadavky: - ukončené min. vysokoškolském vzdělání v rámci bakalářského studia v oboru sociální práce této osoby Dodavatel doloží doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopis této osoby spolu s jejím čestným prohlášením o tom, že se bude po celou dobu realizace zakázky podílet na jejím plnění
IV.1.1) Druh řízení : Otevřené
Nejnižší nabídková cena : Ne
kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu) : Ne
Bude použita elektronická dražba : Ne
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní) : SZ_147799/2013/KUSK
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky : Ne
Dokumentace za úplatu : Ne
Datum : 03/12/2013
Čas : 10:00
CS : Ano
doba trvání v měsících : 6
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní) : Ne
Jde o opakovanou zakázku : Ne
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie : Ano
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy : Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Individuální projekt: Podpora procesů směřujících k poskytování sociálních služeb a sociální práce s důrazem na jednotnou strategii ve Středočeském kraji, reg. č. projektu: CZ. 1.04/3.1.00/A9.00001
Další informace : Úplná zadávací dokumetnace včetně všech příloh je uveřejněna neomezeným a přímým dálkovým přístupem 24 hodin denně na profilu zadavatele, který se nachází na internetové adrese: ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/
Úřední název : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa : tř. Kpt. Jaroše 7
Obec : Brno
PSČ : 604 55
Stát : CZ
E-mail : <197>posta@compet.cz
Tel. : +420 542167811
Internetová adresa (URL) : www.compet.cz
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání : Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, poku Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Úřední název : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa : tř. Kpt. Jaroše 7
Obec : Brno
PSČ : 604 55
Stát : CZ
E-mail : <224>posta@compet.cz
Tel. : +420 542167811
Internetová adresa (URL) : www.compet.cz
Datum odeslání tohoto oznámení : 01/11/2013
Oznámení se týká veřejné zakázky : Ano
Jakýkoli úřední jazyk EU : Ne


http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/448958

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie