Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace (dodávka a montáž) technologií v divadelním studiu Marta.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Modernizace technologií studia Marta

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-022105

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-009936

Evidenční číslo zakázky: Z2018-009936

Číslo oznámení TED: 2018/S 127-289382

Datum uveřejnění ve VVZ: 09.07.2018 2:10:49

Název zadavatele: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

IČO zadavatele: 62156462
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

 IČO: 62156462

 Poštovní adresa: Beethovenova 650/2

 Obec: Brno

 PSČ: 662 15

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Šlégl

 Tel.: +420 542591127

 E-mail: slegl@jamu.cz

 Fax: +420 542591142

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): www.jamu.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.jamu.cz

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Veřejnoprávní instituce

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Modernizace technologií studia Marta

II.1.2)Hlavní kód CPV

 31527260

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace (dodávka a montáž) technologií v divadelním studiu Marta.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 26470576,87

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 31527260

 32300000

 42410000

 42512000

 45300000

 45316000

 45400000

 51310000

 51511000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění je divadelní studio Marta, Bayerova 595/5, 602 00 Brno.

II.2.4)Popis zakázky

 Divadelní studio Marta se nachází v objektu na ulici Bayerova 575/5 v Brně postaveném na pozemku par. čís. 1289, kat. území Veveří. Jedná se o bytový nájemní dům s nebytovými prostory ve vlastnictví Statutárního města Brna, ve kterých je od roku 1952 provozováno studentské divadelní studio Marta a ateliér scénografie Divadelní fakulty. Na počátku 90. let 20. století prošlo studio zásadní proměnou z klasické „kukátkové“ scény na scénu s moderním variabilním hracím prostorem, v letech 2004 – 2007 byly modernizovány jevištní stoly. Technická úroveň vybavení studia jevištními technologiemi, světelnou a zvukovou technikou odpovídá době pořízení. Předmětem plnění je modernizace technologií v divadelním studiu Marta na současnou technologickou úroveň.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: OP VVV - "Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU", registračí číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469.

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 063-139399

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka č.: Z2018-009936

 Název: Modernizace technologií studia Marta

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 14.06.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: GRADIOR TECH a.s.

 IČO: 63473542

 Poštovní adresa: Křižíkova 2989/68a

 Obec: Brno

 PSČ: 612 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 515910700

 E-mail: info@gradiortech.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.gradiortech.cz

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 26943831,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 26470576,87

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

 Hodnota bez DPH: 11911759,59
 Měna: CZK

 Poměrná část: 45 %

 Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky: Subdodavatelsky bude provedena část Scénického osvětlení ve výši 25 % hodnoty plnění smlouvy o dílo a dále část Audiovizuální technologie s podílem ve výši 20 % hodnoty plnění smlouvy o dílo.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167811

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167115

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření
smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 02.07.2018Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/75195

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie