Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Obnova a rekonštrukcia objektov je prioritne zameraná na znižovanie energetickej náročnosti budov.- obnova a zateplenie strešných plášťov,- vyspravenie poškodených strešných ríms a atík,- obnova klampiarskych výrobkov (dažďové žľaby a zvody, oplechovanie atík a oplechovanie vystúpených konštrukcií)- výmena strešného výlezu- výmena výplní otvorov exteriérových okien, dverí a zasklených stien
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9800 - IPP
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Rožňava
IČO: 00328758
Šafárikova 29, 04812 Rožňava

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Rožňava
Kontaktná osoba: Pavol Burdiga
Telefón: +421 587773266
Fax: +421 587881291
Email: primator@roznava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ul. v Rožňave
Referenčné číslo: 2016/1/MŠ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Obnova a rekonštrukcia objektov je prioritne zameraná na znižovanie energetickej náročnosti budov.
- obnova a zateplenie strešných plášťov,
- vyspravenie poškodených strešných ríms a atík,
- obnova klampiarskych výrobkov (dažďové žľaby a zvody, oplechovanie atík a oplechovanie vystúpených konštrukcií)
- výmena strešného výlezu
- výmena výplní otvorov exteriérových okien, dverí a zasklených stien
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 151 219,2800 EUR
II.2) OPIS
II.2.1) Názov
Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ul. v Rožňave
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Mesto Rožňava - Ul. Štítnická
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia dvoch objektov pozemného staviteľstva jestvujúcej materskej školy
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Názov: Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ul. v Rožňave
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
07.06.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
MEDIDERMA spol. s r.o.
IČO: 31415806
Dlhá 118 , 94901 Nitra

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kúth
Telefón: +421 376512351
Email: mediderma@mediderma.sk
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 152 982,5600 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie