Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Predmet zákazky rieši konštrukčné nedostatky z hľadiska poškodenej krytiny strechy a následnému zatekaniu vody do drevených konštrukčných prvkov strechy a vnútorných priestorov, čím sa poškodzujú. Opravou sa zjednoduší konštrukcia krovu a vytvoria sa priestory pre následné možné využitie v zmysle platných STN, vyhlášok a predpisov. Projekt rieši úplné odbúranie starej strechy a výmenu za novú. Stavebné práce budú pozostávať zo zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, povrchové úpravy, ostatné práce, izolácie tepelné, konštrukcie, tesárske, konštrukcie, klampiarske, krytiny tvrdé, konštrukcie stolárske, nátery, elektromontáže.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9796 - IPP
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Obec Pucov
IČO: 00314820
Pucov 214, 02601 Pucov

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Pucov, č.214, 026 01 Pucov
Kontaktná osoba: Ing. Metod Sojčák
Telefón: +421 435895395
Fax: +421 435895388
Email: obecnyurad-pucov@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Pucov
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky rieši konštrukčné nedostatky z hľadiska poškodenej krytiny strechy a následnému zatekaniu vody do drevených konštrukčných prvkov strechy a vnútorných priestorov, čím sa poškodzujú. Opravou sa zjednoduší konštrukcia krovu a vytvoria sa priestory pre následné možné využitie v zmysle platných STN, vyhlášok a predpisov. Projekt rieši úplné odbúranie starej strechy a výmenu za novú. Stavebné práce budú pozostávať zo: zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, povrchové úpravy, ostatné práce, izolácie tepelné, konštrukcie, tesárske, konštrukcie, klampiarske, krytiny tvrdé, konštrukcie stolárske, nátery, elektromontáže.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 49 025,7000 EUR
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky rieši konštrukčné nedostatky z hľadiska poškodenej krytiny strechy a následnému zatekaniu vody do drevených konštrukčných prvkov strechy a vnútorných priestorov, čím sa poškodzujú. Opravou sa zjednoduší konštrukcia krovu a vytvoria sa priestory pre následné možné využitie v zmysle platných STN, vyhlášok a predpisov. Projekt rieši úplné odbúranie starej strechy a výmenu za novú. Stavebné práce budú pozostávať zo: zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, povrchové úpravy, ostatné práce, izolácie tepelné, konštrukcie, tesárske, konštrukcie, klampiarske, krytiny tvrdé, konštrukcie stolárske, nátery, elektromontáže.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Áno
Názov: Lehota zhotovenia stavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch, odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom
Relatívna váha: 30
Náklady/Cena Cena
Cena
Relatívna váha: 70
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
03.06.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 5
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 5
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
STAVPOČ s.r.o.
IČO: 44033087
Vojenské 812 , 02901 Námestovo

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. František Jendroľ
Telefón: +421 0435524500
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 62 101,7800
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 49 025,7000 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Cena predmetu zákazky vrátane DPH: 58 830,84 €
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie