Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Opravy a revízie samohasiacich zariadení v autobusoch.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9792 - IPS
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Uram-Hrišova
Telefón: +421 259501429
Fax: +421 259501301
Email: uramhrisova.katarina@dpb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6484.tp://
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Iné (uveďte)
Iný druh: Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: §7 ods.4
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Opravy a revízie samohasiacich zariadení v autobusoch.
Referenčné číslo: 2/2016
II.1.2) Hlavný kód CPV
50113000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Opravy a revízie samohasiacich zariadení v autobusoch.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 40 000,0000 EUR
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Vozovne Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť.
II.2.4) Opis obstarávania
Opravy a revízie samohasiacich zariadení v autobusoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Áno
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
01.06.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
AT Servis, a.s.
IČO: 36253855
Kukorelliho 2815/8 , 92101 Piešťany

Slovensko
Kontaktná osoba: Bohuslav Pribiš
Telefón: +421 337729984
Email: office@atservis.sk
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 40 000,0000
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 39 800,0000 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie