Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Předmětem výběrového řízení je poskytnutí nevýlučného oprávnění pro Zadavatele využívat na území České republiky práva k duševnímu vlastnictví (patenty, patentové přihlášky, užitné vzory) takových energetických strojů, konstrukčních řešení a zařízení nové koncepce, které umožňují nebo mají potenciál novým způsobem využít nízkopotenciální zdroje energie jako jsou např. odpadní teplo, odpadní tlakový spád, geotermální nebo sluneční termální energie a pod. a dosáhnout přitom vyšší účinnost přeměny těchto energetických zdrojů na mechanickou práci a/nebo nižší zatížení životního prostředí a následně i na elektrickou energii. Předmětem výběrového řízení jsou nejvýše 3 práva na různé patentově chráněné vynálezy s tím, že je možné i jen částečné plnění (uchazeč nabídne 1, 2 nebo 3 práva).
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
<165>viktor.syrovatka@fs.cvut.cz <1320>posta@compet.cz
Název zakázky: Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE
OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
 
Značka formuláře:  6006598302001 Typ formuláře:  Řádný
Evid. číslo v IS VZ US:  60065983 Číslo objednávky:  20111001
Limity:  Podlimitní IČO zadavatele:  68407700
Datum zveřejnění:  07.10.2011 Datum skutečného odeslání:  03.10.2011
Zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.:  Ano
 
ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL
I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Úřední název: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Poštovní adresa: Technická 4
Obec: Praha 6 PSČ: 166 07 Stát: CZ
Kontaktní místa: ČVUT v Praze, Fakulta strojní Tel.: +420 224352899
K rukám: Ing. Viktor Syrovátka
E-mail: Fax: +420 233334770
Internetová adresa
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
www.fs.cvut.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
www3.fs.cvut.cz/web/index.php?id=525
Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech
Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
Veřejnoprávní instituce Školství
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 
ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY
II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE
II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo dodání:
Praha
Kód NUTS: CZ010
II.1.3) Toto oznámení se týká Veřejné zakázky
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě
Počet   nebo, případně, nejvyšší předpokládaný
počet   účastníků rámcové smlouvy
Doba trvání rámcové smlouvy: v letech:   nebo měsících: 
Důvod překročení čtyřleté doby platnosti rámcové smlouvy:
Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy:
Odhadovaná hodnota bez DPH: 2 250 000.00 Měna:  CZK
nebo rozsah: mezi:    a  Měna: 
Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány:
II.1.5) Stručný popis zakázky
Předmětem výběrového řízení je poskytnutí nevýlučného oprávnění pro Zadavatele využívat na území České republiky práva k duševnímu vlastnictví (patenty, patentové přihlášky, užitné vzory) takových energetických strojů, konstrukčních řešení a zařízení nové koncepce, které umožňují nebo mají potenciál novým způsobem využít nízkopotenciální zdroje energie jako jsou např. odpadní teplo, odpadní tlakový spád, geotermální nebo sluneční termální energie a pod. a dosáhnout přitom vyšší účinnost přeměny těchto energetických zdrojů na mechanickou práci a/nebo nižší zatížení životního prostředí a následně i na elektrickou energii. Předmětem výběrového řízení jsou nejvýše 3 práva na různé patentově chráněné vynálezy s tím, že je možné i jen částečné plnění (uchazeč nabídne 1, 2 nebo 3 práva).
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník Doplňkový slovník
Hlavní předmět 73000000-2
Další předměty
II.1.7) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) Ne
II.1.8) Rozdělení zakázky na části Ano
Pokud ano, nabídky by měly být předkládány pro: Několik částí
II.1.9) Budou přijímány varianty Ne
II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
Patent a užitný vzor č. 1 - 750 000,-Kč bez DPH Patent a užitný vzor č. 2 - 750 000,-Kč bez DPH Patentová přihláška a užitný vzor č. 3 - 750 000,-Kč bez DPH více viz. zadávací dokumentace.
Je-li známa, uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:  2 250 000.00 Měna:  CZK
nebo rozsah: mezi:    a  Měna: 
II.2.2) Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
Počet možných obnovení:    nebo rozsah: od    do 
Pokud je znám, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
V měsících:  1  nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
nebo zahájení
         dokončení
 
ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Platby v procentech předpokládané hodnoty zakázky: 2011 - 100%
III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána
III.1.4) Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá Ano
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
viz. Zadávací dokumentace
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel je povinen dodat čestná prohlášení (kterým potvrzuje splnění základních kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky dle §53 odst.1 písmene a, až i, zákona 137/2006 Sb.) a další nezbytné doklady splňující profesní kvalifikační předpoklady dle zákona, které jsou uvedeny jak ve výzvě, tak v technické části zadávací dokumentace zveřejněné na stránkách www.oppk.cz, tak na stránkách zadavatele, nebo na vyžádání u kontaktní osoby.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Minimální úroveň případně požadovaných norem:
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona 137/2006 Sb., uvedených ve výzvě na stránkách www.oppk.cz a v technické části zadávací dokumentace, tak na stránkách zadavatele, nebo na vyžádání u kontaktní osoby.
III.2.3) Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Minimální úroveň případně požadovaných norem:
S ohledem na předmět zadávacího řízení zadavatel nestanovuje žádné požadavky .
III.2.4) Vyhrazené zakázky Ne

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi Ne
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby Ne
 
ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Otevřené
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (užší a jednací dialog, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců: 
nebo předpokládaný minimální počet    a, případně, maximální počet 
Kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během jednání nebo dialogu (jednací řízení, soutěžní dialog)
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
Kritéria Váha
IV.2.2) Bude použita elektronická aukce Ne
Pokud ano, uveďte další informace o elektronické aukci
IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
IV.3.2) Předchozí zveřejnění tákající se stejné zakázky Ne
Pokud ano,
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Jiná předchozí zveřejnění
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s vyjímkou DNS) nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 28.10.2011 Čas: 11:00
Dokumentace za úplatu Ne
Pokud ano, uveďte cenu: Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 03.11.2011 Čas: 11:00
IV.3.5) Datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (v případě omezeného a jednacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum:
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
CS
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (otevřené řízení)
Do:
nebo doba trvání v měsících:    nebo dnech:  40  (od uplynutí lhůty pro doručení nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 04.11.2011 Čas: 14:00
Místo: Praha 6, Technická 4, Nástavba lab. ústavu mech. tek. a termodynamiky
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek Ano
-zástupci zadavatele, -členové komise pro otevírání obálek -za každého dodavatele jeden zástupce -zástupce řídícího orgánu OPPK
 
ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VI.1) JDE O OPAKOVANOU ZAKÁZKU Ne
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
VI.2) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ Ano
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty či programy:
Operační program Praha Konkurenceschopnost. Projekt: Centrum pro výzkum vícefázového proudění a termodynamických jevů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky - NOVÁ ENERGIE
VI.3) DALŠÍ INFORMACE
Výzvu k podání nabídky a žádost o zadávací dokumentaci lze stáhnout na stránkách www.oppk.cz v sekci zadávací řízení.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 60455 Stát: CZ
E-mail: Tel.: +420 542 167 811
Internetová adresa (URL): Fax: +420 542 167 115
Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
E-mail: Tel.: 
Internetová adresa (URL): Fax: 
VI.4.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro dodání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
E-mail: Tel.: 
Internetová adresa (URL): Fax: 
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 03.10.2011
 
PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA
I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY (VČETNĚ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOUTĚŽNÍHO DIALOGU A DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY/ŽÁDOSTI O ÚČAST
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
 
PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Číslo:   1    2    3   
 
Datum odeslání do TED:
Značka formuláře v TED:
Datum zveřejnění v TED:
Forma zadání: elektronická (Ceská pošta, s.p., primární datový zdroj, overeno elektronickým podpisem)
Související formuláře: Datum zveřejnění:
 
Ostatní související formuláře: Datum zveřejnění:

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie