Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce na futbalovom štadióne DAC Dunajská Streda. Verejný obstarávateľ realizujeprestavbu existujúceho chátrajúceho športového komplexu na moderné centrum, ktorý bude spĺňať požiadavky aj preusporiadanie medzinárodných futbalových zápasov, pričom realizáciou predmetu zákazky sa požaduje postupnádemolácia existujúcich objektov a následná fázovitá výstavba nového futbalového štadióna po etapách, tak aby bolazabezpečená možnosť organizovania zápasov na domácom ihrisku.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9801 - IPP
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
DAC ARÉNA, a.s.
IČO: 47854707
Štúrova 1090/7, 92901 Dunajská Streda

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): EkoAuris, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: PhDr. Matúš Džuppa
Mobil: +421 904281818
Telefón: +421 904281818
Email: tender.ekoauris@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/17884
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Iné (uveďte)
Iný druh: obchodná spoločnosť
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: osoba podľa § 7 ods. 1
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestavba futbalového štadióna DAC
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na futbalovom štadióne DAC Dunajská Streda. Verejný obstarávateľ realizuje
prestavbu existujúceho chátrajúceho športového komplexu na moderné centrum, ktorý bude spĺňať požiadavky aj pre
usporiadanie medzinárodných futbalových zápasov, pričom realizáciou predmetu zákazky sa požaduje postupná
demolácia existujúcich objektov a následná fázovitá výstavba nového futbalového štadióna po etapách, tak aby bola
zabezpečená možnosť organizovania zápasov na domácom ihrisku.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 4 191 904,0000 EUR
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Športová, Dunajská Streda
II.2.4) Opis obstarávania
SO-01 PRÍPRAVA ÚZEMIA
SO-03.01 C TRIBUNA
SO-03.04 B TRIBUNA
SO-03.00 ROH BC TRIBUNY
BUFETY architektúra
MEDICAL - architektúra
TOALETY - architektúra
KASY - architektúra
TRAFOSTANICA - NN-rozvodna
SO-04 DOPRAVNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY
SO-06 KANALIZÁCIE DAŽĎOVÉ A SPLAŠKOVÉ (drenáž ihriska NIE)
SO-07 VODOVODY, PITNÉ, ÚŽITKOVÉ SO STUDŇAMI A POŽIAR. VV (závlaha ihriska NIE)
SO-08 ELEKTRIFIKÁCIA
SO-09 TELEKOMUNIKAČNÉ A SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
06.06.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
AVA-stav, s.r.o.
IČO: 43989268
Puškinova 700/90 , 92401 Galanta

Slovensko
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 4 200 000,0000 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie