Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Výber zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác na zákazku Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove, ktorá pozostáva z účelovej zmeny dispozičného riešenia interiéru objektu, doplnenia hygienických zariadení v zmysle platných noriem a predpisov, celkovej modernizácie. Počíta sa tiež s výmenou okien, zateplením objektu za účelom dosiahnutia energetickej úspornosti, tiež s výmenou vnútornej inštalácie, potrubných rozvodov, dlažby a obkladov, sanity, osvetlenia, vykurovacieho systému a vykurovacích telies, s inštaláciou nového jednoduchého ozvučenia areálu a demontáž pôvodného, požiarno bezpečnostná ochrana, zriadenie kanalizačnej prípojky pre byt na prízemí s následným zrušením žumpy, odvedenie dažďových vôd zo strechy do dažďovej kanalizácie, terénne úpravy pred budovou a ďalšie súvisiace stavebné (ale aj búracie) práce v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9802 - IPP
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Leopoldov
IČO: 00312703
Hlohovecká cesta 2, 92041 Leopoldov

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Leopoldov
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Jančárová
Telefón: +421 337342207
Email: investicne@leopoldov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212220-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Výber zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác na zákazku Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove, ktorá pozostáva z účelovej zmeny dispozičného riešenia interiéru objektu, doplnenia hygienických zariadení v zmysle platných noriem a predpisov, celkovej modernizácie. Počíta sa tiež s výmenou okien, zateplením objektu za účelom dosiahnutia energetickej úspornosti, tiež s výmenou vnútornej inštalácie, potrubných rozvodov, dlažby a obkladov, sanity, osvetlenia, vykurovacieho systému a vykurovacích telies, s inštaláciou nového jednoduchého ozvučenia areálu a demontáž pôvodného, požiarno bezpečnostná ochrana, zriadenie kanalizačnej prípojky pre byt na prízemí s následným zrušením žumpy, odvedenie dažďových vôd zo strechy do dažďovej kanalizácie, terénne úpravy pred budovou a ďalšie súvisiace stavebné (ale aj búracie) práce v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 261 372,4900 EUR
II.2) OPIS
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
Časť: 1
45212224-2
Časť: 2
45232130-2
Časť: 3
45232440-8
Časť: 4
45233161-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Leopoldov, Gucmanova ul. č. 13, areál Štadióna MTK TJ
II.2.4) Opis obstarávania
Podľa spracovanej projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu a výkazu výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
02.06.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 7
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
DAG SLOVAKIA, a.s.
IČO: 44886021
Volgogradská 9 , 08001 Prešov

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ruščanský
Telefón: +421 948143119
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 406 874,1100 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie