Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Bytový dom - osem identických sociálnych zariadení - kompletná výmena bytových jadier- vybúranie pôvodných drevených sendvičových stien kúpeľní a WC- vybúranie inštalovaných zariadení - vaňa, umývadlo, záchodová misa, kuchynská linka- vybudovanie priestorov, kúpeľní a WC vymurovaním nových stien- výmeny podláh a dverí- výmena zariaďovacích predmetov- rekonštrukcia elektroinštalácie a zdravotechnických rozvodov- stavebné úpravy vyplývajúce a súvisiace s rekonštrukciou týchto priestorov- hydraulické vyregulovanie systému ÚK
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9804 - IPP
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): ÚNSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Masarik
Telefón: +421 376925914
Email: michal.masarik@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia bytových jadier a systému ÚK pre bytový dom v BARACHA ZSS Bardoňovo
II.1.2) Hlavný kód CPV
45300000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Bytový dom - osem identických sociálnych zariadení - kompletná výmena bytových jadier:
- vybúranie pôvodných drevených sendvičových stien kúpeľní a WC
- vybúranie inštalovaných zariadení - vaňa, umývadlo, záchodová misa, kuchynská linka
- vybudovanie priestorov, kúpeľní a WC vymurovaním nových stien
- výmeny podláh a dverí
- výmena zariaďovacích predmetov
- rekonštrukcia elektroinštalácie a zdravotechnických rozvodov
- stavebné úpravy vyplývajúce a súvisiace s rekonštrukciou týchto priestorov
- hydraulické vyregulovanie systému ÚK
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 80 000,0000 EUR
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215213-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Baracha Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo, Čerešňová 365, 941 49 Bardoňovo
II.2.4) Opis obstarávania
Bytový dom - osem identických sociálnych zariadení - kompletná výmena bytových jadier:
- vybúranie pôvodných drevených sendvičových stien kúpeľní a WC
- vybúranie inštalovaných zariadení - vaňa, umývadlo, záchodová misa, kuchynská linka
- vybudovanie priestorov, kúpeľní a WC vymurovaním nových stien
- výmeny podláh a dverí
- výmena zariaďovacích predmetov
- rekonštrukcia elektroinštalácie a zdravotechnických rozvodov
- stavebné úpravy vyplývajúce a súvisiace s rekonštrukciou týchto priestorov

Podľa podkladov a výkazu výmer
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená Nie
V.1) Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Informácia sa týka bodu V.
Zákazka na predmet zákazky Rekonštrukcia bytových jadier a systému ÚK pre bytový dom v BARACHA ZSS Bardoňovo zverejnená vo Vestníku č. 42/2016 zo dňa 01.03.2016 pod číslom 4635 - WYP bola zrušená v súlade s § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Odôvodnenie:
V zadaní stavby chýbala presná výmera na maľby akrylátové dvojnásobné so základným napúšťacím náterom jednofarebným v miestnostiach výšky do 3,80 m. Skutočná výmera je 1 690 m2, v pôvodnom zadaní bola výmera 236 m2.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie