Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Zákazka sa zadáva na stavebné práce, ktoré riešia rekonštrukciu jestvujúceho chodníka a odstránenie jestvujúceho betónového žľabu v trase chodníka a nahradenie novým rigolom a opravu časti MK pri chodníku v trase jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa prepadáva, resp. je vo veľmi zlom technickom stave.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9794 - IPP
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Obec Dolná Krupá
IČO: 00312398
Dolná Krupá 139, 91965 Dolná Krupá

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Dolná Krupá, Námestie L. van Beethovena 139/1, Dolná Krupá 919 65
Kontaktná osoba: Ing. Teofil Mihalovič
Mobil: +421 905594439
Telefón: +421 335577101
Fax: +421 335577104
Email: starostadk@mail.t-com.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.dolnakrupa.com
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia chodníka, rigolu a časti MK - Podhájska ulica Dolná Krupá.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233161-5
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zákazka sa zadáva na stavebné práce, ktoré riešia rekonštrukciu jestvujúceho chodníka a odstránenie jestvujúceho betónového žľabu v trase chodníka a nahradenie novým rigolom a opravu časti MK pri chodníku v trase jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa prepadáva, resp. je vo veľmi zlom technickom stave.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 79 907,6800 EUR
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: k. ú. obce Dolná Krupá, parcelné číslo 460 a 574
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka a odstránenie jestvujúceho betónového žľabu v trase chodníka a nahradenie novým rigolom a oprava časti MK pri chodníku v trase jestvujúcej kanalizácie, ktorá sa prepadáva.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
02.06.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 8
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 8
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
EKOP, s.r.o.
IČO: 36252298
Kátlovce č. 7, 919 55 Kátlovce , 91955 Kátlovce

Slovensko
Kontaktná osoba: Vlastimil Puczok
Telefón: +421 905516507
Email: ekopsro@edoma.sk
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 150 655,5400
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 79 907,6800 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie