Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . Vúzemí sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravýchstromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečujemesto Stará Ľubovňa. Priestor je dobre prístupný a oslnený. Riešené územie je ohraničené zo štyroch strán bytovýmidomami. Okolie nebude mať na daný objekt negatívny vplyv vzhľadom na charakter zóny. Rovnako ani riešený objektsvojou prevádzkou nebude negatívne vplývať na životné prostredie.  Hlavnou myšlienkou revitalizácie je vytvorenie príjemného prostredia. Pre lepšie a krajšie prostredie sa vovnútroblokových priestoroch bude realizovať obnovenie zelene. Vytvorí sa spoločenská zóna, ktorá bude slúžiť ako oázapokoja a relaxu. Detské ihriská sú navrhnuté tak, aby slúžili širokej verejnosti v danej lokalite. Okolo detských ihrísk je navrhnutéobnovenie existujúcich chodníkov. Tieto chodníky budú asfaltové. Okolo celého vnútrobloku budú hlavné obslužnéchodníky tiež z asfaltu. Odvodnené budú do zbernej nádrže, ktorá bude slúžiť na zavlažovanie zelene. Povrchy ihrísk súnavrhnuté z vode priepustného materialu.  V súčasnosti je daný verejný priestor bez väčších architektonických zásahov. Ako prvé sa budú demontovať detskézostavy, ktoré už nespĺňajú požiadavky bezpečnosti a funkcie. Následne sa odstránia spevnené plochy asfaltové ako ajbetónové.  
1/6
Návrh kompozičného riešenia verejného priestoru vychádza zo súčasných požiadaviek na kvalitu verejného priestoru sohľadom na jeho funkciu. Celkový význam priestoru je mestského charakteru. Návrh úpravy priestoru zohľadňujefunkciu priestoru vzhľadom na jeho polohu, ako aj morfológiu terénu. Riešené priestranstvo je navrhnuté s dôrazom nakoncepciu priestoru vo vzťahu k jeho funkcií a významu, vo väzbe na zeleň a v nadväznosti na komunikačný systémmesta a občiansku vybavenosť.  Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska obsahuje nasledovné stavebné objekty 01 ASANÁCIA SO 01 VÝSADBA ZELENE SO 02 ODVODNENIE JESTVUJÚCIH SPEVNENÝCH PLÔCH A ULOŽENIE NOVEJ ŽIVIČEJ ZMESI SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY - ZÁMKOVA DLAŽBA SO 04 CHODNÍK - ŠTRK SO 05 MODRÁ INFRAŠTRUKTÚRA SO ZÁZEMÍM SO 06 SPOLOČENSKÁ ZÓNA SO 07 ODVODNENIE SVAHOV SO 08 VÝBEH PRE PSY SO 09 BASKETBALOVÉ IHRISKO SO 10 FITNES ZÓNA SO 11 BETÓNOVÉ GULE SO 12 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO SO 13 DETSKÉ IHRISKO PRE DETI 5 - 12 ROKOV  SO 14 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO SO 15 DETSKÉ IHRISKO PRE DETI 2 - 5 ROKOV SO 16 RAMPA PRE IMOBILNÝCH SO 17 PRÍSTREŠOK NA KONTAJNERI SO 18 HOKEJBALOVÉ IHRISKO 02 MOBILIÁR  Súčasťou diela sú aj práce naviac, ktoré je potrebné zrealizovať v rámci predmetu zákazky, t.j. práce naviac sú súčasťousumy predpokladanej hodnoty zákazky.  Pred výkopovými prácami je potrebné vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia a siete. Vytýčenie zrealizuje zhotoviteľ anáklady je povinný zahrnúť do jednotkových cien jednotlivých položiek.  Počas realizácie výstavby sa bude postupovať systematicky, aby nedochádzalo k poškodeniu vzrástlej zelene a okoliepredmetnej stavby sa po realizácii upraví do pôvodného stavu. Všetky použité mechanizmy a technické prostriedky sabudú udržiavať v čase realizácie hlavnej aktivity projektu v dobrom prevádzkovom stave a v súlade s podmienkamisprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných predpisov. Odpadvyprodukovaný počas výstavby bude vyseparovaný podľa platných predpisov a zabezpečenie jeho likvidácie v zmysleplatnej legislatívy. Pred kolaudáciou stavby uskutoční dodávateľ skúšobné prevádzky jednotlivých inštalácií podľaplatných STN a predpisov. Konkrétne podmienky realizácie, obmedzenia počas výstavby, zabezpečenie okolia objektu astaveniska budú zadefinované pred samotným zahájením stavebných úprav.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie