Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rozšírením vodovodnej siete v obci Rudina, a to v častiach obce Zadky a U Slivku podľa vypracovaného projektu.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9803 - WYP
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Rudina
IČO: 00314251
Rudina 442, 02331 Rudina

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anna Mičianová, starostka obce
Telefón: +421 414214513
Email: starosta@rudina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4863
Hlavná adresa(URL): www.rudina.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia Nie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ing. Ivan Moravčík IVOMOS
IČO: 46708031
Borova 3295/36 , 01007 Žilina

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Moravčík
Telefón: +421 905867168
Fax: +421 415003564
Email: moravcik.ivo@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky Nie
Chcete vyplniť aj adresu Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Obec Rudina
IČO: 00314251
Obecný úrad, Rudina 442 , 02331 Rudina

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anna Mičianová, starostka obce
Telefón: +421 414214513
Fax: +421 414214513
Email: starosta@rudina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4863
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.rudina.sk
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Územná samospráva.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rozšírenie verejného vodovodu Rudina - časti Zadky, U Slivku
Referenčné číslo: 30.05.2016/Rudina
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232150-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rozšírením vodovodnej siete v obci Rudina, a to v častiach obce Zadky a U Slivku podľa vypracovaného projektu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 112 861,6000 EUR
(v prípade rámcových dohôd – celková predpokladaná maximálna hodnota za celé obdobie trvania rámcovej dohody)
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232100-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
K.ú. Rudina, miestne časti: Zadky, U Slivku.
II.2.4) Opis obstarávania:
Navrhované rozšírenie vodovodu v časti Zadky bude napojené na existujúce rozvodné vodovodné potrubie DN 100 mm. Akumulácia bude zabezpečená v existujúcom zemnom vodojeme Rudina 1x50 m3 (433,50/430,00 m.n.m.). Rozšírenie vodovodu v časti Zadky bude v celej dĺžke ( t.j. 745 m) vybudované z polyetylénových rúr HDPE PE100 PN10,110/6,6 mm.
Rozšírenie vodovodu v časti U Slivku bude napojené na jestvujúce rozvodné potrubie HDPE DN 80 a pozostáva z dvoch vetiev V a V1. Bod napojenia bude v záhrade RD č. 325. Na rozšírenie vodovodu v časti U Slivku bude v celej dĺžke ( t.j. 163,2 m) použité potrubie HDPE D90 - PN10. Trasa vodovodu bude križovať kanalizáciu, el. kábel a STL plynovod. Existujúci vodojem a prívod vody do obce sú majetkom SeVak, a.s. Žilina, rozvodné potrubie v obci Rudina je majetkom obce. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:: 2
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), d) a e) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), d) a e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), d) a e) tohto zákona.
3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5. Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
6. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní (uchádzač alebo záujemca) môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) až e) a § 32 ods. 2 písm. b) až e), ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, v prípade ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) až e), ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
9. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
10. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov a táto nepredloží doklady týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
11. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt (uchádzač) predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (JED) vyhotoveným podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania písomne požiadať uchádzača o predloženie dokladov nahradených JED.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením dokladov podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač vedené účty, doplnené čestným vyhlásením uchádzača s uvedením banky, kde má vedené účty.

Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač vedené účty musí byť zrejmé, že uchádzač:
- je schopný si plniť svoje finančné záväzky ku dňu predkladania ponúk,
- nebol v nepovolenom debete v r. 2015,
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
- jeho bežný účet nebol v r. 2015 a ani nie je predmetom exekúcie ku dňu predkladania ponúk.

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čestné vyhlásenie nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a budú predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené fotokópie originálu.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky verejného obstarávateľa, aby uchádzač preukázal finančnú spoľahlivosť takým spôsobom, že zmluva bude uzatvorená len s uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach spôsobilý k riadnej a uspokojivej realizácii zmluvy počas celého obdobia jej plnenia.

Uchádzač musí v ponuke predložiť požadované informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt (uchádzač ) predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (JED) vyhotoveným podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe.

Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania písomne požiadať uchádzača o predloženie dokladov nahradených JED.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač predloží v ponuke informácie, doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa:
1. § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady z dôvodu overenia predchádzajúcich skúseností uchádzača s realizáciou stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
2. § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ preskúmaním požadovaných dokladov zistí, či uchádzač personálne disponuje kvalifikovanými riadiacimi zamestnancami - osobami zodpovednými za riadenie stavebných prác, ktoré budú technicky a odborne spôsobilé zrealizovať predmet zákazky v požadovanom rozsahu a čase.
Uchádzač predloží doklady a menovitý zoznam osôb, ktoré budú vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, a ktoré budú zodpovedať za odborné riadenie stavebných prác v súvislosti s realizáciou predmetu zákazky.
Uchádzač údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov musí preukázať, že ním uvedené osoby spĺňajú požiadavky a majú preukázateľné skúsenosti stavbyvedúceho.
Uchádzač v predmetnej súvislosti predloží v ponuke nasledovné doklady:
Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalent obdobného osvedčenia vydaného v krajine Európskej únie zodpovedajúci predmetu zákazky.
Uchádzač predloží predmetné osvedčenie, ako fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (JED) vyhotoveným podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania písomne požiadať uchádzača o predloženie dokladov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Do zoznamu musí byť zahrnutá aspoň jedna stavba, ktorá bude rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky v zmluvnej cene viac ako 90 000 EUR bez DPH.
Uchádzač k uvedenej stavbe priloží referencie. Verejný obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného obdobia - predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ak uchádzač preukáže, že v uvedenom období plnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy v požadovanom finančnom objeme.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Návrhu zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou súťažných podkladov a v súťažných podkladoch.
Požadovaný termín zhotovenie diela je do 2 mesiacov od účinnosti uzavretej zmluvy. Dielo musí byť dokončené a prefinancované najneskôr do konca roka 2016, t. j. do 31. 12. 2016.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky Áno
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektornickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.07.2016 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2016
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.07.2016 10:00
Miesto: Zasadačka Obecného úradu, Rudina 442, 023 31 Rudina.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk Ostatné bude neverejné. Otváranie častí ponúk Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Oprávnené osoby: uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), resp. splnomocnený zástupca uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia Nie
Použijú sa elektronické platby Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ poskytne prístup k súťažným podkladom ich uverejnením vo svojom profile zriadenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a na stránke verejného obstarávateľa (podľa bodu I.3 tejto výzvy).
Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa alebo z internetovej stránky verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby, a to zaslaním e-mailu na adresu kontaktnej osoby: moravcik.ivo@gmail.com. V predmetnom e-maile záujemca uvedie tieto informácie: názov a adresu záujemcu, meno kontaktnej osoby a jej telefonický a e-mailový kontakt.
2. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že za včas doručenú požiadavku vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie súťažných podkladov alebo výzvy na predkladanie ponúk zverejní verejný obstarávateľ na svojom profile zriadenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a stránke verejného obstarávateľa.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.06.2016

Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie