Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu Rozšírenievodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9791 - IPP
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Obec Oravská Jasenica
IČO: 00314714
Oravská Jasenica 142, 02964 Oravská Jasenica

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
Telefón: +421 908934680
Email: roman.mikusinec@cvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici
Referenčné číslo: CVO-005-2016
II.1.2) Hlavný kód CPV
45231300-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu Rozšírenie
vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 90 540,3100 EUR
II.2) OPIS
II.2.1) Názov
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45332000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: obec Oravská Jasenica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu Rozšírenie
vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici v rozsahu priloženého výkazu výmer a v zmysle projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Názov: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
27.05.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 7
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Prima Slovakia s.r.o.
IČO: 36398012
Nová ulica 4265/3 , 03101 Liptovský Mikuláš

Slovensko
Dodávateľom je MSP Nie
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 90 540,3100
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 55 059,3200 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie